Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 15 maj 2017 - Strasbourg

8. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han onsdagen den 17 maj 2017 tillsammans med rådets ordförande skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 258/2014 om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision för perioden 2014–2020 (00017/2017/LEX - C8-0156/2017 - 2016/0110(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskilda verksamheter för att stärka delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av unionens politik på området för finansiella tjänster för perioden 2017-2020 (00016/2017/LEX - C8-0155/2017 - 2016/0182(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för kulturarv (2018) (00010/2017/LEX - C8-0154/2017 - 2016/0259(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017–2020 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 1305/2013 (00008/2017/LEX - C8-0153/2017 - 2015/0263(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav (Ukraina) (00013/2017/LEX - C8-0152/2017 - 2016/0125(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008 (00004/2017/LEX - C8-0151/2017 - 2016/0023(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 531/2012 vad gäller bestämmelser om grossistledet på roamingmarknader (00007/2017/LEX - C8-0149/2017 - 2016/0185(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen (00005/2017/LEX - C8-0148/2017 - 2016/0027(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen (00062/2016/LEX - C8-0146/2017 - 2015/0269(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en unionsram för insamling, förvaltning och användning av data inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskaplig rådgivning rörande den gemensamma fiskeripolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 199/2008 (omarbetning) (00006/2017/LEX - C8-0145/2017 - 2015/0133(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang (00002/2017/LEX - C8-0139/2017 - 2014/0121(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionsimportörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden (00060/2016/LEX - C8-0138/2017 - 2014/0059(COD)).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy