Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 15 май 2017 г. - Страсбург

10. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагащи :

FEMM, JURI

- Предложение за решение на Съвета за приемане от името на Европейския съюз на изменение на Протокола от 1999 г. към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република Чили относно търговията с биологични продукти (05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагащи:

AFET, AGRI

2) от парламентарни комисии, доклади

- *** Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза и неговите държави членки, на Протокола към Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE)) - AFET - Докладчик: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

- Доклад относно прилагането на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Корея (2015/2059(INI)) - INTA - Докладчик: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD)) - BUDG - Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 466/2014/ЕС за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD)) - BUDG - Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

- Доклад относно целесъобразното съчетаване на финансирането за регионите в Европа: балансиране между финансовите инструменти и безвъзмездните финансови средства в рамките на политиката на сближаване на ЕС; (2016/2302(INI)) - REGI - Докладчик: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

- ***I Доклад относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската статистическа програма за периода 2013 – 2017 г. чрез удължаване на програмата за периода 2018 – 2020 г. (COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)) - ECON - Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

- Доклад относно годишния доклад за 2015 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – борба срещу измамите (2016/2097(INI)) - CONT - Докладчик: Julia Pitera (A8-0159/2017)

- Доклад относно оценката на външните аспекти на функционирането и управлението на митниците като инструмент за улесняване на търговията и за борба срещу незаконната търговия (2016/2075(INI)) - INTA - Докладчик: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии, за изменение на Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно държавния пристанищен контрол и за отмяна на Директива 1999/35/ЕО на Съвета (COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)) - TRAN - Докладчик: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/45/ЕО за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)) - TRAN - Докладчик: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/41/ЕО на Съвета относно регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки на Общността, и за изменение на Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки (COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)) - TRAN - Докладчик: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (13824/2016 - C8-0527/2016 - 2016/0311(NLE)) - AFET - Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на регистрацията на превозните средства в Хърватия (05318/2017 - C8-0033/2017 - 2017/0801(CNS)) - LIBE - Докладчик: Claude Moraes (A8-0171/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г. (13710/2016 - C8-0005/2017 - 2016/0322(NLE)) - LIBE - Докладчик: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

- Доклад относно инициативата за ефективно използване на ресурсите: намаляване на разхищението на храни, подобряване на безопасността на храните (2016/2223(INI)) - ENVI - Докладчик: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

- Доклад относно финансовите технологии (FinTech): отражението на технологията върху бъдещето на финансовия сектор (2016/2243(INI)) - ECON - Докладчик: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

- Доклад относно плана за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016 – 2020 г. (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI)) - IMCO - Докладчик: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

- Доклад относно бъдещите перспективи за техническата помощ в рамките на политиката на сближаване (2016/2303(INI)) - REGI - Докладчик: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Международния консултативен комитет по памука (ICAC) (15540/2016 - C8-0024/2017 - 2016/0349(NLE)) - INTA - Докладчик: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (COM(2017)0157 - C8-0131/2017 - 2017/2058(BUD)) - BUDG - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017)

Правна информация - Политика за поверителност