Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 15. maj 2017 - Strasbourg

10. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner og om ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

FEMM, JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af en ændring til 1999-protokollen til konventionen af 1979 om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående reduktion af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen (07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter (05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AFET, AGRI

2) fra udvalgene: følgende betænkninger:

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af protokollen til rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mongoliet på den anden side om partnerskab og samarbejde for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE)) - AFET - Ordfører: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

- Betænkning om gennemførelsen af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Korea (2015/2059(INI)) - INTA - Ordfører: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD)) - BUDG - Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 466/2014/EU om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD)) - BUDG - Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

- Betænkning om det rette finansieringsmiks for Europas regioner: afbalancering af finansielle instrumenter og tilskud i EU's samhørighedspolitik (2016/2302(INI)) - REGI - Ordfører: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 99/2013 om det europæiske statistiske program 2013-17 med henblik på en forlængelse heraf for perioden 2018-2020 (COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)) - ECON - Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

- Betænkning om årsrapport 2015 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – bekæmpelse af svig (2016/2097(INI)) - CONT - Ordfører: Julia Pitera (A8-0159/2017)

- Betænkning om evaluering af de eksterne aspekter af toldmyndighedernes resultater og forvaltning som redskab til at forenkle handel og bekæmpe ulovlig handel (2016/2075(INI)) - INTA - Ordfører: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en inspektionsordning med henblik på sikker drift af ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer i fast rutefart og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF om havnestatskontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 1999/35/EF (COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)) - TRAN - Ordfører: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)) – TRAN - Ordfører: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 98/41/EF om registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i medlemsstaterne (COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)) - TRAN - Ordfører: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (13824/2016 - C8-0527/2016 - 2016/0311(NLE)) - AFET - Ordfører: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

- * Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om Kroatiens elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre (05318/2017 - C8-0033/2017 - 2017/0801(CNS)) - LIBE - Ordfører: Claude Moraes (A8-0171/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020 (13710/2016 - C8-0005/2017 - 2016/0322(NLE)) - LIBE - Ordfører: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

- Betænkning om initiativ vedrørende ressourceeffektivitet: mindre madspild, større fødevaresikkerhed (2016/2223(INI)) - ENVI - Ordfører: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

- Betænkning om finansteknologi: teknologiens indflydelse på finanssektorens fremtid (2016/2243(INI)) - ECON - Ordfører: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

- Betænkning om EU-handlingsplanen for e-forvaltning 2016-2020 (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI)) - IMCO - Ordfører: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

- Betænkning om fremtidsperspektiver for den tekniske bistand inden for rammerne af samhørighedspolitikken (2016/2303(INI)) - REGI - Ordfører: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af Den Internationale Rådgivende Bomuldskomité (ICAC) (15540/2016 - C8-0024/2017 - 2016/0349(NLE)) - INTA - Ordfører: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Finland, EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) (COM(2017)0157 - C8-0131/2017 - 2017/2058(BUD)) - BUDG - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik