Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 15. maijs - Strasbūra

10. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 – 2017/0085(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

FEMM, JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā pieņemtu grozījumu 1979. gada Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos 1999. gada Protokolā par paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu (07524/2017 - C8-0143/2017 – 2013/0448(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Čīles Republiku par bioloģisko produktu tirdzniecību (05530/2017 - C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET, AGRI

2. Parlamenta komiteju iesniegtie ziņojumi

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu Pamatnolīgumam par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Mongoliju, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Helmut Scholz (A8-0074/2017).

- Ziņojums par Eiropas Savienības un Korejas Republikas Brīvās tirdzniecības nolīguma īstenošanu (2015/2059(INI)) - INTA komiteja - Referents: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 480/2009, ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD)) - BUDG komiteja - Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD)) - BUDG komiteja - Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017).

- Ziņojums par Eiropas reģioniem piemērotāko finansējumu kombināciju: finanšu instrumentu un dotāciju līdzsvarošana ES kohēzijas politikā (2016/2302(INI)) - REGI komiteja - Referents: Andrey Novakov (A8-0139/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 99/2013 par Eiropas statistikas programmu 2013.—2017. gadam, pagarinot to līdz 2018.—2020. gadam (COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)) - ECON komiteja - Referents: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017).

- Ziņojums par 2015. gada ziņojumu par ES finanšu interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu (2016/2097(INI)) - CONT komiteja - Referente: Julia Pitera (A8-0159/2017).

- Ziņojums par muitas dienestu darbības un pārvaldības ārējo aspektu izvērtēšanu kā tirdzniecības veicināšanas un nelikumīgas tirdzniecības apkarošanas rīku (2016/2075(INI)) - INTA komiteja - Referente: Tiziana Beghin (A8-0162/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par regulārā satiksmē izmantotu Ro-Ro prāmju un ātrgaitas pasažieru kuģu drošas ekspluatācijas inspekciju sistēmu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/16/EK par ostas valsts kontroli grozīšanu un Padomes Direktīvas 1999/35/EK atcelšanu (COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Dominique Riquet (A8-0165/2017).

- ***I Ziņojuma projekts par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2009/45/EK par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem (COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Daniela Aiuto (A8-0167/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Padomes Direktīvā 98/41/EK par to personu reģistrāciju, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz Kopienas dalībvalstu ostām vai no tām, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/65/ES par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri ienāk dalībvalstu ostās un/vai iziet no tām (COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bosniju un Hercegovinu, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (13824/2016 - C8-0527/2016 - 2016/0311(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Horvātija sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu (05318/2017 - C8-0033/2017 - 2017/0801(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Claude Moraes (A8-0171/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp ES un Norvēģijas Karalisti par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda (13710/2016 - C8-0005/2017 - 2016/0322(NLE)) - LIBE komiteja - Referents: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017).

- Ziņojums par resursefektivitātes iniciatīvu — pārtikas atkritumu samazināšana, pārtikas nekaitīguma uzlabošana (2016/2223(INI)) - ENVI komiteja - Referente: Biljana Borzan (A8-0175/2017).

- Ziņojums par FinTech: tehnoloģijas ietekme uz finanšu sektora nākotni (2016/2243(INI)) - ECON komiteja - Referente: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017).

- Ziņojums par ES e-pārvaldes rīcības plānu 2016.–2020. gadam (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI)) - IMCO komiteja - Referente: Sabine Verheyen (A8-0178/2017).

- Ziņojums par tehniskās palīdzības perspektīvām kohēzijas politikā (2016/2303(INI)) - REGI komiteja - Referente: Ruža Tomašić (A8-0180/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos Starptautiskajai Kokvilnas padomdevējai komitejai (ICAC) (15540/2016 - C8-0024/2017 - 2016/0349(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Fernando Ruas (A8-0187/2017).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Somijas pieteikums EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) (COM(2017)0157 - C8-0131/2017 - 2017/2058(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika