Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 15 май 2017 г. - Страсбург

11. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

—   (O-000023/2017) зададен от Bernd Lange, от името на комисията INTA, към Комисията: Увеличението на норвежките мита върху селскостопански продукти/неотдавнашните преговори по протокола за търговията с риба (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017);

—   (O-000037/2017) зададен от Bernd Lange и Sajjad Karim, от името на комисията INTA, към Комисията: Актуално състояние на изпълнението на Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш (2017/2636(RSP)) (B8-0217/2017);

—   (O-000038/2017) зададен от Thomas Händel, от името на комисията EMPL, към Комисията: Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017);

—   (O-000039/2017) зададен от Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Ian Duncan, от името на групата ECR, към Комисията, (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност): ЗП/ВП - Прилагане на насоките на Съвета относно ЛГБТИ лицата, в частност във връзка с преследването на (считани за) хомосексуални мъже в Чечения, Русия (2017/2688(RSP)) (B8-0219/2017).

Правна информация - Политика за поверителност