Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2798(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000038/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000038/2017 (B8-0218/2017)

Συζήτηση :

PV 15/05/2017 - 16
CRE 15/05/2017 - 16

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

16. Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000038/2017) που κατέθεσε Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων για τη διά βίου μάθηση (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

Η Marita Ulvskog αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνει ο David Casa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Javi López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Martin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Czesław Hoc, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Claude Rolin, Monika Smolková, Νότης Μαριάς, Νεοκλής Συλικιώτης, Thomas Mann, Momchil Nekov, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Romana Tomc, Verónica Lope Fontagné, Ádám Kósa και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Τάκης Χατζηγεωργίου, Milan Zver και Krzysztof Hetman.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.5.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου