Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2223(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0175/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0175/2017

Συζήτηση :

PV 15/05/2017 - 17
CRE 15/05/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 16/05/2017 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0207

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

17. Αποδοτική χρήση των πόρων: μείωση της σπατάλης τροφίμων, βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων (συζήτηση)
CRE

Έκθεση με θέμα: Αποδοτική χρήση των πόρων: μείωση της σπατάλης τροφίμων, βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων [2016/2223(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

Η Biljana Borzan παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι James Nicholson (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Angélique Delahaye, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Miriam Dalli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ulrike Müller, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Julia Reid, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane James, μη εγγεγραμμένη, Marijana Petir, Daciana Octavia Sârbu, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Linnéa Engström, Piernicola Pedicini, Pilar Ayuso, Simona Bonafè, Bolesław G. Piecha, Anneli Jäätteenmäki, Josu Juaristi Abaunz, Michèle Rivasi, Karin Kadenbach, Jana Žitňanská, Estefanía Torres Martínez, Maria Heubuch, Andrzej Grzyb, Soledad Cabezón Ruiz, Zbigniew Kuźmiuk, Stefan Eck, Francesc Gambús, Massimo Paolucci, Ángela Vallina, Seán Kelly, Damiano Zoffoli, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Renate Sommer, Elena Gentile και Tibor Szanyi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská και Νότης Μαριάς.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Γεώργιος Επιτήδειος, Igor Šoltes, Miroslav Mikolášik, Michaela Šojdrová και Tomáš Zdechovský.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis και Biljana Borzan.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.5.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου