Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Понеделник, 15 май 2017 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Изявление на председателството
 3.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 4.Състав на политическите групи
 5.Състав на комисиите
 6.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)
 7.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 8.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 9.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)
 10.Внесени документи
 11.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 12.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 13.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 14.Ред на работа
 15.Годишен доклад за 2015 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – борба срещу измамите (разискване)
 16.Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (разискване)
 17.Инициатива за ефективно използване на ресурсите: намаляване на разхищението на храни, подобряване на безопасността на храните (разискване)
 18.Оценка на външните аспекти на функционирането и управлението на митниците като инструмент за улесняване на търговията и за борба срещу незаконната търговия (разискване)
 19.План за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016 – 2020 г. (кратко представяне)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (155 kb) Присъствен списък (57 kb) 
 
Протокол (80 kb) Присъствен списък (11 kb) 
 
Протокол (249 kb) Присъствен списък (69 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност