Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 4.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 5.Σύνθεση των επιτροπών
 6.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 7.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 8.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 9.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)
 10.Κατάθεση εγγράφων
 11.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 12.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 13.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Ετήσια έκθεση του 2015 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Καταπολέμηση της απάτης (συζήτηση)
 16.Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (συζήτηση)
 17.Αποδοτική χρήση των πόρων: μείωση της σπατάλης τροφίμων, βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων (συζήτηση)
 18.Η αξιολόγηση των εξωτερικών παραμέτρων της τελωνειακής επίδοσης και διαχείρησης ως μέσο διευκόλυνσης του εμπορίου και καταπολέμησης του λαθρεμπορίου (συζήτηση)
 19.Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020 (σύντομη παρουσίαση)
 20.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (158 kb) Κατάσταση παρόντων (57 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (83 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (248 kb) Κατάσταση παρόντων (69 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου