Показалец 
Протокол
PDF 249kWORD 80k
Понеделник, 15 май 2017 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Изявление на председателството
 3.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 4.Състав на политическите групи
 5.Състав на комисиите
 6.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)
 7.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 8.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 9.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)
 10.Внесени документи
 11.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 12.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 13.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 14.Ред на работа
 15.Годишен доклад за 2015 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – борба срещу измамите (разискване)
 16.Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (разискване)
 17.Инициатива за ефективно използване на ресурсите: намаляване на разхищението на храни, подобряване на безопасността на храните (разискване)
 18.Оценка на външните аспекти на функционирането и управлението на митниците като инструмент за улесняване на търговията и за борба срещу незаконната търговия (разискване)
 19.План за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016 – 2020 г. (кратко представяне)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 17.00 ч.


2. Изявление на председателството

Председателят се изказа по случай Международния ден на семейството. Той подчерта, че Парламентът винаги е подкрепял по-добрия баланс между професионалния и семейния живот и че ще продължава да го подкрепя.

°
° ° °

Изказаха се:

—   Peter Lundgren относно участието на Marita Ulvskog в демонстрация пред пленарната зала в Брюксел;

—   Rosa D'Amato относно блокирането в Съвета на решение за предоставяне на помощ за засегнатите от земетресенията италиански региони (председателят ѝ напомни позицията на Парламента);

—   James Carver, който се върна към своето изказване относно коментарите на Konstantinos Papadakis по отношение на Израел (точка 15 от протокола от 14.2.2017 г.) и попита защо Бюрото все още не се е произнесло (председателят му отговори, че не счита за уместно да се порицава политически дебат при условие, че той се придържа към ценностите на Европейския съюз и не съдържа обидни коментари по отношение на личности);

—   Lefteris Christoforou относно напрежението, провокирано от Турция в Източното Средиземноморие.


3. Одобряване на протоколите от предишни заседания

Протоколите от заседанията на 26 април 2017 г. и 27 април 2017 г. бяха одобрени.


4. Състав на политическите групи

Renato Soru се присъединява към групата S&D, считано от 16 май 2017 г.


5. Състав на комисиите

Председателят е получил от секретариата на независимите членове следното искане за назначение:

комисия IMCO: Steven Woolfe на мястото на Renato Soru

Горепосоченото назначение се счита за утвърдено, ако не е оспорено преди одобряването на настоящия протокол.


6. Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че не е получил нито едно искане относно решенията за започване на междуинституционални преговори, обявени в протокола от сряда, 26 април 2017 г. (точка 7 от протокола от 26.4.2017 г.).

Комисиите TRAN, AFET, DEVE, BUDG и ECON следователно са могли да започнат преговорите след изтичането на срока, предвиден в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.


7. Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи решенията на няколко комисии да започнат междуинституционални преговори съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността:

—   комисия CULT, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия (COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))
Докладчици: Petra Kammerevert и Sabine Verheyen (A8-0192/2017)

—   комисия ITRE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с интернет в местните общности (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))
Докладчик: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

—   комисия IMCO, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Докладчик:: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

—   комисия PECH, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на конвенцията на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT), и за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕО) № 1984/2003 и (ЕО) № 520/2007 на Съвета (COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))
Докладчик: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

—   комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (преработен текст) (COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))
Докладчик: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

—   комисия INTA, въз основа на доклада относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова (COM(2017)0014 – C8-0016/2017 - 2017/0007(COD))
Докладчик: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди 12.00 ч. утре, вторник, 16 май 2017 г. поставянето на гласуване на дадено решение за започване на преговори.


8. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда 17 май 2017 г. следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 258/2014 за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014 - 2020 г. (00017/2017/LEX - C8-0156/2017 - 2016/0110(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности за засилване на участието на потребителите и другите крайни ползватели на финансови услуги в изготвянето на политиката на Съюза в областта на финансовите услуги за периода 2017 - 2020 г. (00016/2017/LEX - C8-0155/2017 - 2016/0182(COD))

- Решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на културното наследство (2018 г.) (00010/2017/LEX - C8-0154/2017 - 2016/0259(COD))

- Регламент s на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017 - 2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013 (00008/2017/LEX - C8-0153/2017 - 2015/0263(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Украйна) (00013/2017/LEX - C8-0152/2017 - 2016/0125(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 (00004/2017/LEX - C8-0151/2017 - 2016/0023(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 531/2012 по отношение на правилата за пазарите на роуминг на едро (00007/2017/LEX - C8-0149/2017 - 2016/0185(COD))

- Решение на Европейския парламент и на Съвета година за използването на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза (00005/2017/LEX - C8-0148/2017 - 2016/0027(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (00062/2016/LEX - C8-0146/2017 - 2015/0269(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ и за подкрепа на научните консултации във връзка с общата политика в областта на рибарството и за отмяна на Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета (преработен текст) (00006/2017/LEX - C8-0145/2017 - 2015/0133(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите (00002/2017/LEX - C8-0139/2017 - 2014/0121(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задължения за надлежна проверка на веригата на доставки за вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони (00060/2016/LEX - C8-0138/2017 - 2014/0059(COD)).


9. Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)

Внесено е следното запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (член 130 б от Правилника за дейността):

- (O-000019/2017) зададен от Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen и Julia Pitera, към Комисията: Разлики в обозначенията, състава и вкуса на продукти, предлагани на източния и на западния пазар на ЕС (2017/2676(RSP)) (B8-0220/2017)


10. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагащи :

FEMM, JURI

- Предложение за решение на Съвета за приемане от името на Европейския съюз на изменение на Протокола от 1999 г. към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република Чили относно търговията с биологични продукти (05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагащи:

AFET, AGRI

2) от парламентарни комисии, доклади

- *** Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза и неговите държави членки, на Протокола към Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE)) - AFET - Докладчик: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

- Доклад относно прилагането на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Корея (2015/2059(INI)) - INTA - Докладчик: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD)) - BUDG - Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 466/2014/ЕС за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD)) - BUDG - Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

- Доклад относно целесъобразното съчетаване на финансирането за регионите в Европа: балансиране между финансовите инструменти и безвъзмездните финансови средства в рамките на политиката на сближаване на ЕС; (2016/2302(INI)) - REGI - Докладчик: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

- ***I Доклад относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската статистическа програма за периода 2013 – 2017 г. чрез удължаване на програмата за периода 2018 – 2020 г. (COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)) - ECON - Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

- Доклад относно годишния доклад за 2015 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – борба срещу измамите (2016/2097(INI)) - CONT - Докладчик: Julia Pitera (A8-0159/2017)

- Доклад относно оценката на външните аспекти на функционирането и управлението на митниците като инструмент за улесняване на търговията и за борба срещу незаконната търговия (2016/2075(INI)) - INTA - Докладчик: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии, за изменение на Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно държавния пристанищен контрол и за отмяна на Директива 1999/35/ЕО на Съвета (COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)) - TRAN - Докладчик: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/45/ЕО за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)) - TRAN - Докладчик: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/41/ЕО на Съвета относно регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки на Общността, и за изменение на Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки (COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)) - TRAN - Докладчик: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (13824/2016 - C8-0527/2016 - 2016/0311(NLE)) - AFET - Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на регистрацията на превозните средства в Хърватия (05318/2017 - C8-0033/2017 - 2017/0801(CNS)) - LIBE - Докладчик: Claude Moraes (A8-0171/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г. (13710/2016 - C8-0005/2017 - 2016/0322(NLE)) - LIBE - Докладчик: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

- Доклад относно инициативата за ефективно използване на ресурсите: намаляване на разхищението на храни, подобряване на безопасността на храните (2016/2223(INI)) - ENVI - Докладчик: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

- Доклад относно финансовите технологии (FinTech): отражението на технологията върху бъдещето на финансовия сектор (2016/2243(INI)) - ECON - Докладчик: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

- Доклад относно плана за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016 – 2020 г. (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI)) - IMCO - Докладчик: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

- Доклад относно бъдещите перспективи за техническата помощ в рамките на политиката на сближаване (2016/2303(INI)) - REGI - Докладчик: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Международния консултативен комитет по памука (ICAC) (15540/2016 - C8-0024/2017 - 2016/0349(NLE)) - INTA - Докладчик: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (COM(2017)0157 - C8-0131/2017 - 2017/2058(BUD)) - BUDG - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017)


11. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

—   (O-000023/2017) зададен от Bernd Lange, от името на комисията INTA, към Комисията: Увеличението на норвежките мита върху селскостопански продукти/неотдавнашните преговори по протокола за търговията с риба (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017);

—   (O-000037/2017) зададен от Bernd Lange и Sajjad Karim, от името на комисията INTA, към Комисията: Актуално състояние на изпълнението на Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш (2017/2636(RSP)) (B8-0217/2017);

—   (O-000038/2017) зададен от Thomas Händel, от името на комисията EMPL, към Комисията: Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017);

—   (O-000039/2017) зададен от Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Ian Duncan, от името на групата ECR, към Комисията, (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност): ЗП/ВП - Прилагане на насоките на Съвета относно ЛГБТИ лицата, в частност във връзка с преследването на (считани за) хомосексуални мъже в Чечения, Русия (2017/2688(RSP)) (B8-0219/2017).


12. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверени копия на следните документи:

—   Временно споразумение за икономическо партньорство между Гана, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна;

—   Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна;

—   Протокол към Евро-средиземноморскотo споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз;

—   Протокол за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор.


13. Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на резолюциите на Парламента, приети по време на месечната сесия от декември 2016 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


14. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание на първата майска сесия през 2017 г. (PE 603.781/PDOJ) беше раздаден. Не се предлага никаква промяна в него.

С това редът на работа е определен.


15. Годишен доклад за 2015 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – борба срещу измамите (разискване)

Доклад относно годишния доклад за 2015 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – борба срещу измамите [2016/2097(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Julia Pitera (A8-0159/2017)

Julia Pitera представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се: Caterina Chinnici (докладчик по становището на комисията LIBE), Ingeborg Gräßle, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Неджми Али, от името на групата ALDE, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Bernd Kölmel, Izaskun Bilbao Barandica, Jonathan Arnott, Patricija Šulin, Maria Grapini, António Marinho e Pinto и Beatrix von Storch.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Eleftherios Synadinos.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Julia Pitera.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.6 от протокола от 16.5.2017 г г.


16. Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000038/2017) зададен от Thomas Händel, от името на комисията EMPL, към Комисията: Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

Marita Ulvskog разви въпроса.

Marianne Thyssen (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказа се David Casa, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказаха се: Javi López, от името на групата S&D, Jana Žitňanská, от името на групата ECR, Renate Weber, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Laura Agea, от името на групата EFDD, Dominique Martin, от името на групата ENF, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Czesław Hoc, Костадинка Кънева, Claude Rolin, Monika Smolková, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Thomas Mann, Момчил Неков, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Romana Tomc, Verónica Lope Fontagné, Ádám Kósa и Stanislav Polčák.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Takis Hadjigeorgiou, Milan Zver и Krzysztof Hetman.

Изказа се Marianne Thyssen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.9 от протокола от 17.5.2017 г г.


17. Инициатива за ефективно използване на ресурсите: намаляване на разхищението на храни, подобряване на безопасността на храните (разискване)

Доклад относно инициативата за ефективно използване на ресурсите: намаляване на разхищението на храни, подобряване на безопасността на храните [2016/2223(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

Biljana Borzan представи доклада.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: James Nicholson (докладчик по становището на комисията AGRI), Angélique Delahaye, от името на групата PPE, и Miriam Dalli, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Ulrike Müller, от името на групата ALDE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, Julia Reid, от името на групата EFDD, Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, Diane James, независим член на ЕП, Marijana Petir, Daciana Octavia Sârbu, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Linnéa Engström, Piernicola Pedicini, Pilar Ayuso, Simona Bonafè, Bolesław G. Piecha, Anneli Jäätteenmäki, Josu Juaristi Abaunz, Michèle Rivasi, Karin Kadenbach, Jana Žitňanská, Estefanía Torres Martínez, Maria Heubuch, Andrzej Grzyb, Soledad Cabezón Ruiz, Zbigniew Kuźmiuk, Stefan Eck, Francesc Gambús, Massimo Paolucci, Ángela Vallina, Seán Kelly, Damiano Zoffoli, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Renate Sommer, Elena Gentile и Tibor Szanyi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Záborská и Notis Marias.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Georgios Epitideios, Igor Šoltes, Miroslav Mikolášik, Michaela Šojdrová и Tomáš Zdechovský.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis и Biljana Borzan.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.7 от протокола от 16.5.2017 г г.


18. Оценка на външните аспекти на функционирането и управлението на митниците като инструмент за улесняване на търговията и за борба срещу незаконната търговия (разискване)

Доклад относно оценката на външните аспекти на функционирането и управлението на митниците като инструмент за улесняване на търговията и за борба срещу незаконната търговия [2016/2075(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

Tiziana Beghin представи доклада.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Неджми Али (докладчик по становището на комисията CONT), Bendt Bendtsen, от името на групата PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, от името на групата S&D, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Stanislav Polčák и Maria Grapini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias и Ivana Maletić.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis и Tiziana Beghin.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.8 от протокола от 16.5.2017 г г.


19. План за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016 – 2020 г. (кратко представяне)

Доклад относно плана за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016 – 2020 г. [2016/2273(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

Sabine Verheyen направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Julie Ward, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Ivana Maletić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil и Victor Negrescu.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 6.5 от протокола от 16.5.2017 г г.


20. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Tomáš Zdechovský, Javi López, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Kostas Chrysogonos, Jordi Solé, Sotirios Zarianopoulos, Stanislav Polčák, Virginie Rozière, João Ferreira, Josep-Maria Terricabras, Jiří Pospíšil, Момчил Неков, Xabier Benito Ziluaga, Anna Záborská, Emilian Pavel, Patrick Le Hyaric, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michaela Šojdrová и Romana Tomc.


21. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 603.781/OJMA).


22. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.45 ч.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Али, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Бареков, Bashir, Batten, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Cofferati, Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Pietikäinen, Punset, Saryusz-Wolski

Правна информация - Политика за поверителност