Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 228kWORD 74k
Esmaspäev, 15. mai 2017 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 4.Fraktsioonide koosseis
 5.Parlamendikomisjonide koosseis
 6.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)
 7.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 8.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 9.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine)
 10.Esitatud dokumendid
 11.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 12.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 13.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 14.Tööplaan
 15.ELi finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitlev 2015. aasta aruanne (arutelu)
 16.Pidevõppe Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (arutelu)
 17.Ressursitõhusus: toidu raiskamise vähendamine ja toiduohutuse suurendamine (arutelu)
 18.Tolli tulemuslikkuse ja juhtimise väliste aspektide hindamine kui kaubanduse edendamise ja ebaseadusliku kauplemise vastu võitlemise vahend (arutelu)
 19.ELi e-valitsuse tegevuskava aastateks 2016–2020 (lühiettekanne)
 20.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.00.


2. Presidentuuri avaldus

Parlamendi president esines avaldusega rahvusvahelise perepäeva puhul. Ta toonitas, et parlament on alati püüelnud töö- ja pereelu parema ühitamise poole ja jätkab neid püüdlusi.

°
° ° °

Sõna võtsid

—   Peter Lundgren Marita Ulvskogi osalemise kohta meeleavaldusel Brüsseli istungisaali ees;

—   Rosa D'Amato ummikseisu üle nõukogus seoses otsusega anda abi maavärina tõttu kannatanud Itaalia piirkondadele (president tuletas talle meelde parlamendi seisukohta);

—   James Carver selle kohta, mida Konstantinos Papadakis ütles Israeli kohta, (14.2.2017 protokollipunkt 15) ja küsimuse esitamiseks selle kohta, miks juhatus ei ole teinud otsust (president vastas, et ta ei pea sobivaks tsenseerida poliitilist arutelu juhul, et see püsib liidu väärtuste raames ega solva inimesi);

—   Lefteris Christoforou Türgi poolt Vahemere idaosas põhjustatud pingete kohta.


3. Eelmiste istungite protokollide kinnitamine

Kinnitati 26. ja 27. aprilli 2017. aasta istungite protokollid.


4. Fraktsioonide koosseis

Renato Soru ühineb fraktsiooniga S&D alates 16. maist 2017.


5. Parlamendikomisjonide koosseis

President on saanud fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete sekretariaadilt taotluse järgmise ametissenimetamise kohta:

IMCO-komisjon: Steven Woolfe Renato Soru asemel

Ametissenimetamine loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


6. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)

President teatas, et talle ei ole parlamendiliikmed või fraktsioonid vastavalt vähemalt keskmisele lävendile esitatud taotlust seoses otsustega alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi, mis tehti teatavaks kolmapäeva, 26. aprilli 2017 protokollis (26.4.2017 protokolli punkt 7).

Komisjonid TRAN, AFET, DEVE, BUDG ja ECON võivad seega alustada kodukorra artikli 69c lõikes 2 osutatud tähtaja möödumisel läbirääkimisi.


7. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)

Parlamendi president tegi teatavaks järgmised komisjonide otsused alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 1:

—   CULT-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda (COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))
Raportöörid: Petra Kammerevert ja Sabine Verheyen (A8-0192/2017)

—   ITRE-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 seoses internetiühenduse edendamisega maapiirkondades (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))
Raportöör: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

—   IMCO-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb siseturul asukohapõhist piiramist ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Rapportöör: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

—   PECH-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ning millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1936/2001, (EÜ) nr 1984/2003 ja (EÜ) nr 520/2007 (COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))
Raportöör: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

—   LIBE-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))
Rapportöör: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

—   INTA-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Moldova Vabariigile makromajanduslikku finantsabi (COM(2017)0014 – C8-0016/2017 - 2017/0007(COD))
Raportöör: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 võivad parlamendiliikmed või fraktsioonid vastavalt vähemalt keskmisele lävendile taotleda kirjalikult enne teisipäeva, 16. mai 2017 keskööd, et komisjoni otsus läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.


8. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutab kolmapäeval, 17. mail 2017 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 258/2014, millega luuakse liidu programm, toetamaks teatavaid tegevusi finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas aastatel 2014–2020 (00017/2017/LEX - C8-0156/2017 - 2016/0110(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu programm teatavate tegevuste toetamiseks, et suurendada tarbijate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate kaasatust liidu poliitika kujundamisse finantsteenuste valdkonnas ajavahemikuks 2017–2020 (00016/2017/LEX - C8-0155/2017 - 2016/0182(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa kultuuripärandiaasta (2018) kohta (00010/2017/LEX - C8-0154/2017 - 2016/0259(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse struktuurireformi tugiprogramm ajavahemikuks 2017–2020 ning muudetakse määrusi (EL) nr 1303/2013 ja (EL) nr 1305/2013 (00008/2017/LEX - C8-0153/2017 - 2015/0263(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Ukraina) (00013/2017/LEX - C8-0152/2017 - 2016/0125(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus elavhõbeda kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1102/2008 (00004/2017/LEX - C8-0151/2017 - 2016/0023(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määruse (EL) nr 531/2012 rändluse hulgiturge reguleerivaid sätteid (00007/2017/LEX - C8-0149/2017 - 2016/0185(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 470–790 MHz sagedusala kasutamise kohta liidus (00005/2017/LEX - C8-0148/2017 - 2016/0027(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta (00062/2016/LEX - C8-0146/2017 - 2015/0269(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitleva liidu raamistiku loomise ning ühise kalanduspoliitikaga seotud teadusliku nõustamise toetamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 199/2008 (uuesti sõnastatud) (00006/2017/LEX - C8-0145/2017 – 2015/0133(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2007/36/EÜ seoses aktsionäride pikaajalise kaasamise soodustamisega (00002/2017/LEX - C8-0139/2017 - 2014/0121(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse konflikti- ja riskipiirkondadest pärit tina, tantaali, volframi ja nende maakide ning kulla liidu importijatele tarneahelaga seotud hoolsuskohustus (00060/2016/LEX - C8-0138/2017 - 2014/0059(COD)).


9. Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine)

Esitatud on järgmine põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga (kodukorra art 130b):

- (O-000019/2017), mille esitasid Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen ja Julia Pitera komisjonile: Erinevused tooteinfos, toodete koostises ja maitses ELi kesk-/ida- ja lääneosa turgudel (2017/2676(RSP)) (B8-0220/2017)


10. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2010/18/EL (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

FEMM, JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb 1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni 1999. aasta protokolli (hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise kohta) muutmise Euroopa Liidu nimel heakskiitmist (07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Tšiili Vabariigi vahelise mahetoodetega kauplemise lepingu sõlmimise kohta (05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET, AGRI

2) parlamendikomisjonid, raportid:

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mongoolia vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

- Raport Euroopa Liidu ja Korea Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu rakendamise kohta (2015/2059(INI)) - INTA komisjon - Raportöör: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

- ***I Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 480/2009 välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 466/2014/EL, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

- Raport õige rahastamisvahendite kombinatsiooni kohta Euroopa piirkondadele: rahastamisvahendite ja toetuste tasakaalustamine ELi ühtekuuluvuspoliitikas (2016/2302(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 99/2013 Euroopa statistikaprogrammi 2013–2017 kohta, pikendades seda aastateks 2018–2020 (COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

- Raport Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitleva 2015. aasta aruande kohta (2016/2097(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Julia Pitera (A8-0159/2017)

- Raport tolli tulemuslikkuse ja juhtimise väliste aspektide hindamise kui kaubanduse edendamise ja ebaseadusliku kauplemise vastu võitlemise vahendi kohta (2016/2075(INI)) - INTA komisjon - Raportöör: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

- ***I Raport liinivedudel kasutatavate parvlaevade ja kiirreisilaevade ohutu käitamise tagamiseks kasutatava kontrollide süsteemi kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/16/EÜ (mis käsitleb sadamariigi kontrolli) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 1999/35/EÜ (COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/45/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta (COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 98/41/EÜ ühenduse liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimise kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/65/EL, milles käsitletakse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi (COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Bosnia ja Hertsegoviina vahelisele stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli sõlmimise kohta Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel (13824/2016 - C8-0527/2016 - 2016/0311(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Horvaatias (05318/2017 - C8-0033/2017 - 2017/0801(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Claude Moraes (A8-0171/2017)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu (täiendavate eeskirjade kohta seoses Sisejulgeolekufondi osaks oleva välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga aastateks 2014–2020) liidu nimel sõlmimise kohta (13710/2016 - C8-0005/2017 - 2016/0322(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

- Raport ressursitõhususe algatuse ning toidujäätmete vähendamise ja toiduohutuse suurendamise kohta (2016/2223(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

- Raport finantstehnoloogia ning tehnoloogia mõju kohta finantssektori tulevikule (2016/2243(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

- Raport ELi e-valitsuse tegevuskava kohta aastateks 2016–2020 (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI)) - IMCO komisjon - Raportöör: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

- Raport tehnilise abi tulevikuväljavaadete kohta ühtekuuluvuspoliitikas (2016/2303(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

- *** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu ühinemist puuvillasektori rahvusvahelise nõuandekomiteega (ICAC) (15540/2016 - C8-0024/2017 - 2016/0349(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Soome taotlus – EGF/2016/008 FI / Nokia Network Systems) (COM(2017)0157 - C8-0131/2017 - 2017/2058(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017)


11. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

—   (O-000023/2017), mille esitas(id) Bernd Lange INTA-komisjoni nimel komisjonile: Norras põllumajandustoodetelt nõutavate tollimaksude suurenemine ja hiljutised läbirääkimised kalakaubandusprotokolli üle (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017);

—   (O-000037/2017), mille esitasid Bernd Lange ja Sajjad Karim INTA-komisjoni nimel komisjonile: Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe rakendamise hetkeseis (2017/2636(RSP)) (B8-0217/2017);

—   (O-000038/2017), mille esitas Thomas Händel EMPL-komisjoni nimel komisjonile: Pidevõppe Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017);

—   (O-000039/2017), mille esitasid Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Ian Duncan fraktsiooni ECR nimel komisjonile (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja): asepresident / kõrge esindaja - Lesbisid, geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi inimesi (LGBTI-inimesi) käsitlevate nõukogu suuniste rakendamine, eelkõige seoses (väidetavalt) homoseksuaalsete meeste tagakiusamisega Venemaal Tšetšeenias (2017/2688(RSP)) (B8-0219/2017).


12. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmiste dokumentide tõestatud koopiad:

—   vahepealne majanduspartnerlusleping ühelt poolt Ghana ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel;

—   ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi vaheline partnerlus- ja arengukoostööleping;

—   Euroopa Vahemere piirkonna lepingule (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahel) Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokoll;

—   ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelisele kaubanduslepingule Ecuadori kõnealuse lepinguga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud ühinemisprotokoll.


13. Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi detsembri 2016. aasta osaistungjärgul vastu võetud resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav Europarli veebisaidil.


14. Tööplaan

Jagati laiali 2017. aasta mai I osaistungjärgu lõplik päevakorra projekt (PE 603.781/PDOJ). Ühtegi muudatusettepanekut ei esitatud.

Tööplaan kinnitati.


15. ELi finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitlev 2015. aasta aruanne (arutelu)

Raport Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitleva 2015. aasta aruande kohta [2016/2097(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Julia Pitera (A8-0159/2017)

Julia Pitera tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Sõna võtsid Caterina Chinnici (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Ingeborg Gräßle fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Nedzhmi Ali fraktsiooni ALDE nimel, Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Bernd Kölmel, Izaskun Bilbao Barandica, Jonathan Arnott, Patricija Šulin, Maria Grapini, António Marinho e Pinto ja Beatrix von Storch.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo ja Eleftherios Synadinos.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Julia Pitera.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.5.2017 protokollipunkt 6.6.


16. Pidevõppe Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000038/2017), mille esitasid Thomas Händel EMPL-komisjoni nimel komisjonile: Pidevõppe Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

Marita Ulvskog esitas küsimuse.

Marianne Thyssen (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võttis David Casa fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident

Sõna võtsid Javi López fraktsiooni S&D nimel, Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel, Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel, Dominique Martin fraktsiooni ENF nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Czesław Hoc, Kostadinka Kuneva, Claude Rolin, Monika Smolková, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Thomas Mann, Momchil Nekov, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Romana Tomc, Verónica Lope Fontagné, Ádám Kósa ja Stanislav Polčák.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Takis Hadjigeorgiou, Milan Zver ja Krzysztof Hetman.

Sõna võttis Marianne Thyssen.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.5.2017 protokollipunkt 10.9.


17. Ressursitõhusus: toidu raiskamise vähendamine ja toiduohutuse suurendamine (arutelu)

Raport ressursitõhususe algatuse ning toidu raiskamise vähendamise ja toiduohutuse suurendamise kohta [2016/2223(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

Biljana Borzan tutvustas raportit.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Sõna võtsid James Nicholson (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Angélique Delahaye fraktsiooni PPE nimel ja Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Ulrike Müller fraktsiooni ALDE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel, Julia Reid fraktsiooni EFDD nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni ENF nimel, Diane James (fraktsioonilise kuuluvuseta), Marijana Petir, Daciana Octavia Sârbu, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Linnéa Engström, Piernicola Pedicini, Pilar Ayuso, Simona Bonafè, Bolesław G. Piecha, Anneli Jäätteenmäki, Josu Juaristi Abaunz, Michèle Rivasi, Karin Kadenbach, Jana Žitňanská, Estefanía Torres Martínez, Maria Heubuch, Andrzej Grzyb, Soledad Cabezón Ruiz, Zbigniew Kuźmiuk, Stefan Eck, Francesc Gambús, Massimo Paolucci, Ángela Vallina, Seán Kelly, Damiano Zoffoli, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Renate Sommer, Elena Gentile ja Tibor Szanyi.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Záborská ja Notis Marias.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Georgios Epitideios, Igor Šoltes, Miroslav Mikolášik, Michaela Šojdrová ja Tomáš Zdechovský.

Sõna võtsid Vytenis Povilas Andriukaitis ja Biljana Borzan.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.5.2017 protokollipunkt 6.7.


18. Tolli tulemuslikkuse ja juhtimise väliste aspektide hindamine kui kaubanduse edendamise ja ebaseadusliku kauplemise vastu võitlemise vahend (arutelu)

Raport tolli tulemuslikkuse ja juhtimise väliste aspektide hindamise kui kaubanduse edendamise ja ebaseadusliku kauplemise vastu võitlemise vahendi kohta [2016/2075(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

Tiziana Beghin tutvustas raportit.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Nedzhmi Ali (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Bendt Bendtsen fraktsiooni PPE nimel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández fraktsiooni S&D nimel, Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, Stanislav Polčák ja Maria Grapini.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias ja Ivana Maletić.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis ja Tiziana Beghin.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.5.2017 protokollipunkt 6.8.


19. ELi e-valitsuse tegevuskava aastateks 2016–2020 (lühiettekanne)

Raport ELi e-valitsuse tegevuskava kohta aastateks 2016–2020 [2016/2273(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

Sabine Verheyen esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Julie Ward, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Ivana Maletić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil ja Victor Negrescu.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.5.2017 protokollipunkt 6.5.


20. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Tomáš Zdechovský, Javi López, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Kostas Chrysogonos, Jordi Solé, Sotirios Zarianopoulos, Stanislav Polčák, Virginie Rozière, João Ferreira, Josep-Maria Terricabras, Jiří Pospíšil, Momchil Nekov, Xabier Benito Ziluaga, Anna Záborská, Emilian Pavel, Patrick Le Hyaric, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michaela Šojdrová ja Romana Tomc.


21. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 603.781/OJMA).


22. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.45.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Cofferati, Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Pietikäinen, Punset, Saryusz-Wolski

Õigusteave - Privaatsuspoliitika