Indeks 
Zapisnik
PDF 233kWORD 75k
Ponedjeljak, 15. svibnja 2017. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Izjava Predsjedništva
 3.Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica
 4.Sastav klubova zastupnika
 5.Sastav odbora
 6.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (odobrenje) (članak 69.c Poslovnika)
 7.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)
 8.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 9.Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika) (podnošenje)
 10.Podnošenje dokumenata
 11.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 12.Tekstovi sporazuma koje je proslijedilo Vijeće
 13.Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta
 14.Plan rada
 15.Godišnje izvješće o zaštiti financijskih interesa EU-a za 2015. – borba protiv prijevara (rasprava)
 16.Europski kvalifikacijski okvir za cjeloživotno učenje (rasprava)
 17.Inicijativa za učinkovitu uporabu resursa: smanjenje rasipanja hrane, poboljšanje sigurnosti hrane (rasprava)
 18.Procjena vanjskih aspekata djelovanja i vođenja carinskih službi kao sredstva za olakšavanje trgovine i borbu protiv nezakonite trgovine (rasprava)
 19.Akcijski plan EU-a za e-upravu 2016. – 2020. (kratko predstavljanje)
 20.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 21.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 22.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 17:00 h.


2. Izjava Predsjedništva

Predsjednik je dao izjavu povodom međunarodnog dana obitelji. Naglasio je da se Parlament oduvijek zalagao za bolju ravnotežu između poslovnog i obiteljskog života i da će nastaviti raditi u tom smjeru.

°
° ° °

Govorili su:

—   Peter Lundgren o sudjelovanju Marite Ulvskog na događanju ispred vijećnice u Bruxellesu;

—   Rosa D'Amato o blokadi u Vijeću u pogledu odluke o pomoći za talijanske regije pogođene potresima (Predsjednik ju je podsjetio na stajalište Parlamenta);

—   James Carver koji se osvrnuo na svoj odgovor na istup Konstantinosa Papadakisa o Izraelu (točka 15. zapisnika od 14.2.2017.) i pitao zašto se Predsjedništvo nije očitovalo o tome (Predsjednik mu je odgovorio da smatra da ne treba cenzurirati političku raspravu ako ona ne izlazi iz okvira vrijednosti Unije i ako istupi zastupnika ne vrijeđaju druge);

—   Lefteris Christoforou o tenzijama koje je na istočnom Sredozemlju izazvala Turska.


3. Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica

Usvojeni su zapisnici sa sljedećih dnevnih sjednica: 26. travnja 2017. i 27. travnja 2017.


4. Sastav klubova zastupnika

Renato Soru pristupit će klubu S&D-a počevši od 16. svibnja 2017.


5. Sastav odbora

Predsjednik je od tajništva nezavisnih zastupnika primio sljedeći zahtjev za imenovanje:

Odbor IMCO: Steven Woolfe umjesto Renata Sorua

To će se imenovanje smatrati odobrenim ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


6. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (odobrenje) (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik je priopćio da nije primio nijedan zahtjev u vezi s odlukama o stupanju u međuinstitucijske pregovore koje su objavljene u zapisniku od srijede 26. travnja 2017. (točka 7. zapisnika od 26.4.2017.).

Odbori TRAN, AFET, DEVE, BUDG i ECON mogli su stoga započeti pregovore nakon isteka roka utvrđenog člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika.


7. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik je priopćio odluke nekoliko odbora o stupanju u međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika:

—   Odbor CULT, na temelju izvješća o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/13/EU o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga u pogledu promjenjivog stanja na tržištu (COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))
Izvjestiteljice: Petra Kammerevert i Sabine Verheyen (A8-0192/2017)

—   Odbor ITRE, na temelju izvješća o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 u pogledu promicanja internetske povezivosti u lokalnim zajednicama (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))
Izvjestitelj: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

—   Odbor IMCO, na temelju izvješća o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o rješavanju problema geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Dirketive 2009/22/EZ (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Izvjestiteljica: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

—   Odbor PECH, na temelju izvješća o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području primjene Konvencije Međunarodne komisije za zaštitu atlantskih tuna (ICCAT) i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1936/2001, (EZ) br. 1984/2003 i (EZ) br. 520/2007 (COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))
Izvjestitelj: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

—   Odbor LIBE, na temelju izvješća o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (preinaka) (COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))
Izvjestiteljica: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

—   Odbor INTA, na temelju izvješća o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju makrofinancijske pomoći Republici Moldovi (COM(2017)0014 – C8-0016/2017 - 2017/0007(COD))
Izvjestitelj: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

U skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku zatražiti, prije ponoći u utorak 16. svibnja 2017., da se glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore.


8. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 17. svibnja 2017. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 258/2014 o uspostavi programa Unije za podupiranje posebnih aktivnosti u području financijskog izvještavanja i revizije za razdoblje 2014. – 2020. (00017/2017/LEX - C8-0156/2017 - 2016/0110(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Unije za potporu određenih aktivnosti kojima se jača sudjelovanje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u oblikovanju politika Unije u području financijskih usluga za razdoblje 2017. – 2020. (00016/2017/LEX - C8-0155/2017 - 2016/0182(COD))

- Odluka Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj godini kulturne baštine (2018.) (00010/2017/LEX - C8-0154/2017 - 2016/0259(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa potpore strukturnim reformama za razdoblje od 2017. do 2020. i o izmjeni uredbi (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 1305/2013 (00008/2017/LEX - C8-0153/2017 - 2015/0263(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Ukrajina) (00013/2017/LEX - C8-0152/2017 - 2016/0125(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 (00004/2017/LEX - C8-0151/2017 - 2016/0023(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 531/2012 u pogledu pravila za veleprodajna tržišta roaminga (00007/2017/LEX - C8-0149/2017 - 2016/0185(COD))

- Odluka Europskog parlamenta i Vijeća o uporabi frekvencijskog pojasa 470-790 MHz u Uniji (00005/2017/LEX - C8-0148/2017 - 2016/0027(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (00062/2016/LEX - C8-0146/2017 - 2015/0269(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva te upravljanje njima i potporu za znanstveno savjetovanje u vezi sa zajedničkom ribarstvenom politikom, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008 (preinaka) (00006/2017/LEX - C8-0145/2017 - 2015/0133(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara (00002/2017/LEX - C8-0139/2017 - 2014/0121(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju obveza dužne pažnje u lancu opskrbe za uvoznike Unije koji uvoze kositar, tantal i volfram, njihove rude i zlato podrijetlom iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja (00060/2016/LEX - C8-0138/2017 - 2014/0059(COD)).


9. Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika) (podnošenje)

Podneseno je sljedeće dulje zastupničko pitanje sa zahtjevom za pisani odgovor i raspravu (članak 130.b Poslovnika):

- (O-000019/2017) koje su Komisiji postavili Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen i Julia Pitera: Razlike u deklaracijama, sastavu i okusu proizvoda na tržištima država članica EU-a u srednjoj/istočnoj i zapadnoj Europi (2017/2676(RSP)) (B8-0220/2017)


10. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

FEMM, JURI

- Prijedlog odluke Vijeća o prihvatu, u ime Europske unije, izmjene Protokola iz 1999. o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine (07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

ITRE

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Čilea o trgovini ekološkim proizvodima (05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AFET, AGRI

2) odbora, izvješća

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije i njezinih država članica, Protokola uz Okvirni sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Mongolije, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE)) – odbor AFET - izvjestitelj: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

- Izvješće o provedbi Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Koreje (2015/2059(INI)) – odbor INTA - izvjestitelj: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ, Euratom) br. 480/2009 o osnivanju Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD)) – odbor BUDG - izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

- ***I Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 466/2014/EU kojom se dodjeljuje jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD)) – odbor BUDG - izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

- Izvješće o pravoj kombinaciji financiranja za europske regije: uravnotežena primjena financijskih instrumenata i bespovratnih sredstava u kohezijskoj politici EU-a (2016/2302(INI)) – odbor REGI - izvjestitelj: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 99/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o europskome statističkom programu od 2013. do 2017. njegovim produljenjem na razdoblje od 2018. do 2020. (COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)) – odbor ECON - izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

- Izvješće o godišnjem izvješću o zaštiti financijskih interesa EU-a za 2015. – borba protiv prijevara (2016/2097(INI)) – odbor CONT - izvjestiteljica: Julia Pitera (A8-0159/2017)

- Izvješće o procjeni vanjskih aspekata djelovanja i vođenja carinskih službi kao sredstva za olakšavanje trgovine i borbu protiv nezakonite trgovine (2016/2075(INI)) - odbor INTA - izvjestiteljica: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

- ***I Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sustavu inspekcijskih pregleda radi sigurnog obavljanja linijske plovidbe ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila, o izmjeni Direktive 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o nadzoru države luke i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 1999/35/EZ (COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)) – odbor TRAN - izvjestitelj: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/45/EZ o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove (COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)) – odbor TRAN - izvjestiteljica: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 98/41/EZ o upisu osoba koje putuju putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica Zajednice i o izmjeni Direktive 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica (COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)) – odbor TRAN - izvjestiteljica : Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (13824/2016 - C8-0527/2016 - 2016/0311(NLE)) – odbor AFET - izvjestitelj: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz registra vozila u Hrvatskoj (05318/2017 - C8-0033/2017 - 2017/0801(CNS)) – odbor LIBE - izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0171/2017)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o dodatnim pravilima za instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza kao dio Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020. (13710/2016 - C8-0005/2017 - 2016/0322(NLE)) – odbor LIBE - izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

- Izvješće o inicijativi za učinkovitu uporabu resursa: smanjenje rasipanja hrane, poboljšanje sigurnosti hrane (2016/2223(INI)) – odbor ENVI - izvjestiteljica: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

- Izvješće o financijskoj tehnologiji: utjecaj tehnologije na budućnost financijskog sektora (2016/2243(INI)) – odbor ECON - : Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

- Izvješće o Akcijskom planu EU-a za e-upravu 2016. – 2020. (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI)) – odbor IMCO - izvjestiteljica: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

- Izvješće o budućim perspektivama za tehničku potporu u okviru kohezijske politike (2016/2303(INI)) - odbor REGI - izvjestiteljica: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o pristupanju Europske unije Međunarodnom savjetodavnom odboru za pamuk (ICAC) (15540/2016 - C8-0024/2017 - 2016/0349(NLE)) – odbor INTA - izvjestitelj: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Finska – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) (COM(2017)0157 - C8-0131/2017 - 2017/2058(BUD)) - odbor BUDG - izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017)


11. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

—   (O-000023/2017) koje je postavio Bernd Lange, u ime Odbora INTA, Komisiji: Povećanje norveških carina na poljoprivredne proizvode/nedavni pregovori o protokolu o trgovini ribom (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017);

—   (O-000037/2017) koje su postavili Bernd Lange i Sajjad Karim, u ime Odbora INTA, Komisiji: Trenutačno stanje provedbe Pakta o održivosti za Bangladeš (2017/2636(RSP)) (B8-0217/2017);

—   (O-000038/2017) koje je postavio Thomas Händel, u ime Odbora EMPL, Komisiji: Europski kvalifikacijski okvir za cjeloživotno učenje (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017);

—   (O-000039/2017) koje su postavili Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ian Duncan, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Komisiji (potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku): Provedba LGBTI smjernica Vijeća, posebice u pogledu progona muškaraca za koje se smatra da su homoseksualci u Čečeniji (Rusija) (2017/2688(RSP)) (B8-0219/2017).


12. Tekstovi sporazuma koje je proslijedilo Vijeće

Vijeće je proslijedilo ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

—   Prijelaznog sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Gane, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane;

—   Sporazuma o suradnji za partnerstvo i razvoj između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islamske Republike Afganistana, s druge strane;

—   Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Arapske Republike Egipta, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji;

—   Protokola o pristupanju uz sporazum o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora.


13. Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacija Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju rezolucija koje je Europski parlament usvojio tijekom mjesečnog zasjedanja u prosincu 2016. dostupna je na internetskoj stranici Europarl.


14. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica za I. sjednicu u svibnju 2017. (PE 603.781/PDOJ). Nije predložena nijedna izmjena.

Time je utvrđen plan rada.


15. Godišnje izvješće o zaštiti financijskih interesa EU-a za 2015. – borba protiv prijevara (rasprava)

Izvješće o godišnjem izvješću o zaštiti financijskih interesa EU-a za 2015. – borba protiv prijevara [2016/2097(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Julia Pitera (A8-0159/2017)

Julia Pitera predstavila je izvješće.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Govorila je Marianne Thyssen (povjerenica Komisije).

Govorili su: Caterina Chinnici (izvjestiteljica za mišljenje Odbora LIBE), Ingeborg Gräßle, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Inés Ayala Sender, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nedzhmi Ali, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Benedek Jávor, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Valli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Barbara Kappel, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Bernd Kölmel, Izaskun Bilbao Barandica, Jonathan Arnott, Patricija Šulin, Maria Grapini, António Marinho e Pinto i Beatrix von Storch.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo i Eleftherios Synadinos.

Govorili su: Marianne Thyssen i Julia Pitera.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.6 zapisnika od 16.5.2017..


16. Europski kvalifikacijski okvir za cjeloživotno učenje (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000038/2017) koje je postavio Thomas Händel, u ime Odbora EMPL, Komisiji: Europski kvalifikacijski okvir za cjeloživotno učenje (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

Marita Ulvskog obrazložila je pitanje.

Marianne Thyssen (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorio je David Casa, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica

Govorili su: Javi López, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jana Žitňanská, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Renate Weber, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Laura Agea, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Dominique Martin, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Czesław Hoc, Kostadinka Kuneva, Claude Rolin, Monika Smolková, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Thomas Mann, Momchil Nekov, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Romana Tomc, Verónica Lope Fontagné, Ádám Kósa i Stanislav Polčák.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Takis Hadjigeorgiou, Milan Zver i Krzysztof Hetman.

Govorila je Marianne Thyssen.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.9 zapisnika od 17.5.2017..


17. Inicijativa za učinkovitu uporabu resursa: smanjenje rasipanja hrane, poboljšanje sigurnosti hrane (rasprava)

Izvješće o inicijativi za učinkovitu uporabu resursa: smanjenje rasipanja hrane, poboljšanje sigurnosti hrane [2016/2223(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

Biljana Borzan predstavila je izvješće.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Govorili su: James Nicholson (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI), Angélique Delahaye, u ime Kluba zastupnika PPE-a, i Miriam Dalli, u ime Kluba zastupnika S&D-a.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ulrike Müller, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Merja Kyllönen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Julia Reid, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mireille D'Ornano, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane James, nezavisna zastupnica, Marijana Petir, Daciana Octavia Sârbu, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Linnéa Engström, Piernicola Pedicini, Pilar Ayuso, Simona Bonafè, Bolesław G. Piecha, Anneli Jäätteenmäki, Josu Juaristi Abaunz, Michèle Rivasi, Karin Kadenbach, Jana Žitňanská, Estefanía Torres Martínez, Maria Heubuch, Andrzej Grzyb, Soledad Cabezón Ruiz, Zbigniew Kuźmiuk, Stefan Eck, Francesc Gambús, Massimo Paolucci, Ángela Vallina, Seán Kelly, Damiano Zoffoli, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Renate Sommer, Elena Gentile i Tibor Szanyi.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Anna Záborská i Notis Marias.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Georgios Epitideios, Igor Šoltes, Miroslav Mikolášik, Michaela Šojdrová i Tomáš Zdechovský.

Govorili su: Vytenis Povilas Andriukaitis i Biljana Borzan.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.7 zapisnika od 16.5.2017..


18. Procjena vanjskih aspekata djelovanja i vođenja carinskih službi kao sredstva za olakšavanje trgovine i borbu protiv nezakonite trgovine (rasprava)

Izvješće o procjeni vanjskih aspekata djelovanja i vođenja carinskih službi kao sredstva za olakšavanje trgovine i borbu protiv nezakonite trgovine [2016/2075(INI)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

Tiziana Beghin predstavila je izvješće.

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Nedzhmi Ali (izvjestitelj za mišljenje Odbora CONT), Bendt Bendtsen, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Martina Anderson, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bronis Ropė, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jonathan Arnott, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Stanislav Polčák i Maria Grapini.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias i Ivana Maletić.

Govorili su: Valdis Dombrovskis i Tiziana Beghin.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.8 zapisnika od 16.5.2017..


19. Akcijski plan EU-a za e-upravu 2016. – 2020. (kratko predstavljanje)

Izvješće o Akcijskom planu EU-a za e-upravu 2016. – 2020. [2016/2273(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

Sabine Verheyen održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Julie Ward, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Ivana Maletić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil i Victor Negrescu.

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 6.5 zapisnika od 16.5.2017..


20. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Tomáš Zdechovský, Javi López, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Kostas Chrysogonos, Jordi Solé, Sotirios Zarianopoulos, Stanislav Polčák, Virginie Rozière, João Ferreira, Josep-Maria Terricabras, Jiří Pospíšil, Momchil Nekov, Xabier Benito Ziluaga, Anna Záborská, Emilian Pavel, Patrick Le Hyaric, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michaela Šojdrová i Romana Tomc.


21. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 603.781/OJMA).


22. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:45 h.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Cofferati, Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Pietikäinen, Punset, Saryusz-Wolski

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti