Index 
Proces-verbal
PDF 236kWORD 76k
Luni, 15 mai 2017 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Declarația Președintelui
 3.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente
 4.Componența grupurilor politice
 5.Componența comisiilor
 6.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 7.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 8.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 9.Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)
 10.Depunere de documente
 11.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 12.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 13.Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului
 14.Ordinea lucrărilor
 15.Raportul anual pe 2015 privind protejarea intereselor financiare ale UE — combaterea fraudei (dezbatere)
 16.Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții (dezbatere)
 17.Utilizarea eficientă a resurselor: reducerea deșeurilor alimentare, îmbunătățirea securității alimentare (dezbatere)
 18.Evaluarea aspectelor externe ale rezultatelor și administrării serviciilor vamale ca instrument pentru facilitarea comerțului și combaterea comerțului ilicit (dezbatere)
 19.Planul de acțiune al UE pentru e-guvernare 2016-2020 (prezentare succintă)
 20.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 21.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 22.Încheierea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Ședința a început la ora 17.00.


2. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație cu ocazia Zilei internaționale a familiei. El a subliniat că Parlamentul a depus întotdeauna eforturi pentru o mai bună conciliere a activității profesionale cu viața de familie și va continua să depună eforturi în această direcție.

°
° ° °

Au intervenit:

—   Peter Lundgren cu privire la participarea lui Marita Ulvskog la o manifestație în fața hemiciclului din Bruxelles;

—   Rosa D'Amato cu privire la blocarea în Consiliu a unei decizii referitoare la ajutoarele destinate regiunilor italiene lovite de cutremure. (Președintele i-a reamintit poziția Parlamentului);

—   James Carver care a revenit asupra intervenției sale referitoare la remarcile lui Konstantinos Papadakis privind Israelul (punctul 15 al PV din 14.2.2017) și a întrebat de ce Biroul nu s-a pronunțat. (Președintele i-a răspuns că, în opinia sa, nu este nevoie să cenzureze dezbaterea politică atâta timp cât acesta rămâne în cadrul valorilor Uniunii și atâta timp cât nu se fac remarci neplăcute despre alte persoane;

—   Lefteris Christoforou cu privire la tensiunile provocate de Turcia în Mediterana de Est.


3. Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente

Procesele-verbale ale ședințelor din 26 aprilie 2017 și 27 aprilie 2017 au fost aprobate.


4. Componența grupurilor politice

Renato Soru se alătură grupului S&D începând cu data de 16 mai 2017.


5. Componența comisiilor

Preşedintele a primit din partea secretariatului deputaților neafiliați următoarea cerere de numire:

IMCO: Steven Woolfe care îl înlocuiește pe Renato Soru

Această numire se consideră ratificată dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


6. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că nu a primit nicio solicitare privind deciziile de inițiere a negocierilor interinstituționale anunțate în procesul-verbal de miercuri, 26 aprilie 2017 (punctul 7 din PV din 26.4.2017).

Comisiile __[A225382]__ și __[A227554]__ au putut prin urmare începe negocierile după expirarea termenului menționat la articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.


7. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a comunicat deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 69c alineatul (1) din Regulamentul de procedură:

—   CULT, pe baza raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluția realităților pieței (COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))
Raportori: Petra Kammerevert și Sabine Verheyen (A8-0192/2017)

—   ITRE, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))
Raportor: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

—   IMCO, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Raportoare: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

—   PECH, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1936/2001, (CE) nr. 1984/2003 și (CE) nr. 520/2007 ale Consiliului (COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))
Raportor: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

—   LIBE, pe baza raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare) (COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))
Raportoare: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

—   INTA, pe baza raportului referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova (COM(2017)0014 – C8-0016/2017 - 2017/0007(COD))
Raportor: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2), un număr de deputați sau de grupuri politice care atinge cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, înainte de miezul nopții mâine, marți 16 mai 2017, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.


8. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna mercredi 17 mai 2017 următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulament al Parlamentului european și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 258/2014 de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului pentru perioada 2014-2020 (00017/2017/LEX - C8-0156/2017 - 2016/0110(COD))

- Regulament al Parlamentului european și al Consiliului de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a unor activități specifice care favorizează creșterea gradului de implicare a consumatorilor și a altor utilizatori finali de servicii financiare în procesul de elaborare a politicilor Uniunii în domeniul serviciilor financiare pentru perioada 2017-2020 (00016/2017/LEX - C8-0155/2017 - 2016/0182(COD))

- Decizia Parlamentului european și a Consiliului privind Anul european al patrimoniului cultural (2018) (00010/2017/LEX - C8-0154/2017 - 2016/0259(COD))

- Regulament al Parlamentului european și al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 1305/2013 (00008/2017/LEX - C8-0153/2017 - 2015/0263(COD))

- Regulament al Parlamentului european și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Ucraina) (00013/2017/LEX - C8-0152/2017 - 2016/0125(COD))

- Regulament al Parlamentului european și al Consiliului privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008 (00004/2017/LEX - C8-0151/2017 - 2016/0023(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 în ceea ce privește normele referitoare la piețele de roaming cu ridicata (00007/2017/LEX - C8-0149/2017 - 2016/0185(COD))

- Decizia a Parlamentului European și a Consiliului privind utilizarea benzii de frecvențe de 470-790 MHz în Uniune (00005/2017/LEX - C8-0148/2017 - 2016/0027(COD))

- Directivă a Parlamentului european și a Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme (00062/2016/LEX - C8-0146/2017 - 2015/0269(COD))

- Regulament al Parlamentului european și al Consiliului privind instituirea unui cadru al Uniunii pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului (reformare) (00006/2017/LEX - C8-0145/2017 - 2015/0133(COD))

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor (00002/2017/LEX - C8-0139/2017 - 2014/0121(COD))

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor obligații de diligență necesară în cadrul lanțului de aprovizionare care revin importatorilor din Uniune de staniu, tantal și tungsten, de minereuri ale acestora și de aur provenind din zone de conflict și din zone cu risc ridicat (00060/2016/LEX - C8-0138/2017 - 2014/0059(COD)).


9. Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)

A fost depusă următoarea interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (articolul 130b din Regulamentul de procedură):

- (O-000019/2017) adresată de Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen și Julia Pitera, Comisiei: Diferențe în privința declarațiilor, a compoziției și a gustului produselor de pe piețele din centrul/estul și din vestul UE (2017/2676(RSP)) (B8-0220/2017)


10. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

FEMM, JURI

- Propunere de decizie a Consiliului privind acceptarea, în numele Uniunii Europene, a unei modificări a Protocolului din 1999 la Convenția din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi pentru a reduce gradul de acidifiere, eutrofizare și nivelul de ozon troposferic (07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE))

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Chile privind comerțul cu produse organice (05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AFET, AGRI

2) de comisiile parlamentare: rapoarte

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a protocolului la Acordul-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE)) - AFET - Raportor: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Coreea (2015/2059(INI)) - INTA - Raportor: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD)) - BUDG - Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD)) - BUDG - Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

- Raport referitor la combinarea corectă a surselor de finanțare pentru regiunile Europei: echilibrarea instrumentelor financiare și a granturilor în politica de coeziune a UE (2016/2302(INI)) - REGI - Raportor: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 99/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017, prin prelungirea acestuia pe perioada 2018-2020 (COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)) - ECON - Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

- Raport referitor la Raportul anual pe 2015 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei (2016/2097(INI)) - CONT - Raportoare: Julia Pitera (A8-0159/2017)

- Raport referitor la evaluarea aspectelor externe ale rezultatelor și administrării serviciilor vamale ca instrument pentru facilitarea comerțului și combaterea comerțului ilicit (2016/2075(INI)) - INTA - Raportoare: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind un sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry și a navelor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate, de modificare a Directivei 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul statului portului și de abrogare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului (COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)) - TRAN - Raportor: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/45/CE privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)) - TRAN - Raportoare: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității și a Directivei 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre (COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)) - TRAN - Raportoare: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a protocolului la Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (13824/2016 - C8-0527/2016 - 2016/0311(NLE)) - AFET - Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor în Croația (05318/2017 - C8-0033/2017 - 2017/0801(CNS)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A8-0171/2017)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, ca parte a Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020 (13710/2016 - C8-0005/2017 - 2016/0322(NLE)) - LIBE - Raportor: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

- Raport referitor la inițiativa din domeniul utilizării eficiente a resurselor: reducerea deșeurilor alimentare, îmbunătățirea securității alimentare (2016/2223(INI)) - ENVI - Raportoare: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

- Raport referitor la tehnologia financiară: influența tehnologiei asupra viitorului sectorului financiar (2016/2243(INI)) - ECON - Raportoare: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

- Raport referitor la Planul european de acțiune privind guvernarea electronică 2016-2020 (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI)) - IMCO - Raportoare: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

- Raport referitor la perspectivele viitoare ale asistenței tehnice în cadrul politicii de coeziune (2016/2303(INI)) - REGI - Raportoare: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind aderarea Uniunii Europene la Comitetul consultativ internațional al bumbacului (CCIB) (15540/2016 - C8-0024/2017 - 2016/0349(NLE)) - INTA - Raportor: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Finlandei - EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (COM(2017)0157 - C8-0131/2017 - 2017/2058(BUD)) - BUDG - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017)


11. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

—   (O-000023/2017) adresată de Bernd Lange, în numele Comisiei INTA, Comisiei: Creșterea taxelor norvegiene asupra unor produse agricole/negocieri recente referitoare la protocolul privind comerțul cu pește (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017);

—   (O-000037/2017) adresată de Bernd Lange și Sajjad Karim, în numele Comisiei INTA, Comisiei: Stadiul punerii în aplicare a Pactului de sustenabilitate în Bangladesh (2017/2636(RSP)) (B8-0217/2017);

—   (O-000038/2017) adresată de Thomas Händel, în numele Comisiei EMPL, Comisiei: Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017);

—   (O-000039/2017) adresată de Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Ian Duncan, în numele Grupului ECR, Comisiei (Vicepreședintele Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) Implementarea Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva homosexualilor (a celor percepuți ca fiind homosexuali) din Cecenia, Rusia (2017/2688(RSP)) (B8-0219/2017).


12. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

—   Acord de parteneriat economic preliminar între Ghana, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte;

—   Acord de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte;

—   Protocol la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană;

—   Protocol de aderare la Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului.


13. Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioada de sesiune decembrie 2016 este disponibilă pe site-ul Europarl.


14. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din mai I 2017 (PE 603.781/PDOJ) a fost distribuit. Nu s-a propus nicio modificare.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


15. Raportul anual pe 2015 privind protejarea intereselor financiare ale UE — combaterea fraudei (dezbatere)

Raport referitor la raportul anual pe 2015 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei [2016/2097(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Julia Pitera (A8-0159/2017)

Julia Pitera și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit: Caterina Chinnici (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE), Ingeborg Gräßle, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Nedzhmi Ali, în numele Grupului ALDE, Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Bernd Kölmel, Izaskun Bilbao Barandica, Jonathan Arnott, Patricija Šulin, Maria Grapini, António Marinho e Pinto și Beatrix von Storch.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo și Eleftherios Synadinos.

Au intervenit: Marianne Thyssen și Julia Pitera.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.6 al PV din 16.5.2017.


16. Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000038/2017) adresată de Thomas Händel, în numele Comisiei EMPL, Comisiei: Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

Marita Ulvskog a dezvoltat întrebarea.

Marianne Thyssen (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

A intervenit David Casa, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

Au intervenit: Javi López, în numele Grupului S&D, Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, Renate Weber, în numele Grupului ALDE, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Dominique Martin, în numele Grupului ENF, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Czesław Hoc, Kostadinka Kuneva, Claude Rolin, Monika Smolková, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Thomas Mann, Momchil Nekov, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Romana Tomc, Verónica Lope Fontagné, Ádám Kósa și Stanislav Polčák.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Takis Hadjigeorgiou, Milan Zver și Krzysztof Hetman.

A intervenit Marianne Thyssen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.9 al PV din 17.5.2017.


17. Utilizarea eficientă a resurselor: reducerea deșeurilor alimentare, îmbunătățirea securității alimentare (dezbatere)

Raport referitor la inițiativa din domeniul utilizării eficiente a resurselor: reducerea deșeurilor alimentare, îmbunătățirea securității alimentare [2016/2223(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

Biljana Borzan și-a prezentat raportul.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit: James Nicholson (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Angélique Delahaye, în numele Grupului PPE, și Miriam Dalli, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Ulrike Müller, în numele Grupului ALDE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, Julia Reid, în numele Grupului EFDD, Mireille D'Ornano, în numele Grupului ENF, Diane James, neafiliată, Marijana Petir, Daciana Octavia Sârbu, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Linnéa Engström, Piernicola Pedicini, Pilar Ayuso, Simona Bonafè, Bolesław G. Piecha, Anneli Jäätteenmäki, Josu Juaristi Abaunz, Michèle Rivasi, Karin Kadenbach, Jana Žitňanská, Estefanía Torres Martínez, Maria Heubuch, Andrzej Grzyb, Soledad Cabezón Ruiz, Zbigniew Kuźmiuk, Stefan Eck, Francesc Gambús, Massimo Paolucci, Ángela Vallina, Seán Kelly, Damiano Zoffoli, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Renate Sommer, Elena Gentile și Tibor Szanyi.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská și Notis Marias.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Georgios Epitideios, Igor Šoltes, Miroslav Mikolášik, Michaela Šojdrová și Tomáš Zdechovský.

Au intervenit: Vytenis Povilas Andriukaitis și Biljana Borzan.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.7 al PV din 16.5.2017.


18. Evaluarea aspectelor externe ale rezultatelor și administrării serviciilor vamale ca instrument pentru facilitarea comerțului și combaterea comerțului ilicit (dezbatere)

Raport referitor la evaluarea aspectelor externe ale rezultatelor și administrării serviciilor vamale ca instrument pentru facilitarea comerțului și combaterea comerțului ilicit [2016/2075(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

Tiziana Beghin și-a prezentat raportul.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Nedzhmi Ali (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT), Bendt Bendtsen, în numele Grupului PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, în numele Grupului S&D, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, Stanislav Polčák și Maria Grapini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias și Ivana Maletić.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis și Tiziana Beghin.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.8 al PV din 16.5.2017.


19. Planul de acțiune al UE pentru e-guvernare 2016-2020 (prezentare succintă)

Raport referitor la Planul de acțiune al UE pentru e-guvernare 2016-2020 [2016/2273(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

Sabine Verheyen a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Julie Ward, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Ivana Maletić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil și Victor Negrescu.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 6.5 al PV din 16.5.2017.


20. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Tomáš Zdechovský, Javi López, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Kostas Chrysogonos, Jordi Solé, Sotirios Zarianopoulos, Stanislav Polčák, Virginie Rozière, João Ferreira, Josep-Maria Terricabras, Jiří Pospíšil, Momchil Nekov, Xabier Benito Ziluaga, Anna Záborská, Emilian Pavel, Patrick Le Hyaric, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michaela Šojdrová și Romana Tomc.


21. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 603.781/OJMA).


22. Încheierea ședinței

Ședința s-a încheiat la 22.45.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Cofferati, Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Pietikäinen, Punset, Saryusz-Wolski

Aviz juridic - Politica de confidențialitate