Zoznam 
Zápisnica
PDF 238kWORD 77k
Pondelok, 15. mája 2017 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie Predsedníctva
 3.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 4.Zloženie politických skupín
 5.Zloženie výborov
 6.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)
 7.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 8.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 9.Väčšie interpelácie (článok 130b rokovacieho poriadku) (predloženie)
 10.Predloženie dokumentov
 11.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 12.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 13.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 14.Program práce
 15.Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ za rok 2015 – boj proti podvodom (rozprava)
 16.Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie (rozprava)
 17.Iniciatíva zameraná na efektívne využívanie zdrojov: obmedzenie plytvania potravinami, zlepšenie potravinovej bezpečnosti (rozprava)
 18.Hodnotenie vonkajších aspektov výkonu a riadenia colných služieb ako nástroja na uľahčenie obchodu a boj proti nezákonnému obchodu (rozprava)
 19.Akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020 (stručná prezentácia)
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.00 h.


2. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny. Zdôraznil, že Parlament sa vždy zasadzoval za lepšie zladenie pracovného a rodinného života a bude v tom ďalej pokračovať.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci:

—   Peter Lundgren k účasti Marity Ulvskogovej na demonštrácii pred rokovacou sálou v Bruseli;

—   Rosa D'Amato k tomu, že Rada blokuje rozhodnutie o pomoci určenej talianskym regiónom zasiahnutým zemetrasením (predseda mu pripomenul pozíciu Parlamentu);

—   James Carver, ktorý sa vrátil k svojmu vystúpeniu týkajúcemu sa výrokov Konstantinosa Papadakisa o Izraeli (bod 15 zápisnice zo dňa 14.2.2017) a opýtal sa, prečo Predsedníctvo neprijalo rozhodnutie (predseda mu odpovedal, že nepovažuje za vhodné cenzurovať politickú rozpravu, pokiaľ sú dodržané hodnoty Únie a prednesené výroky nie sú hanlivé voči osobám);

—   Lefteris Christoforou k napätiu, ktoré Turecko vyvolalo vo východnom Stredozemí.


3. Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní

Zápisnice z rokovaní 26. apríla 2017 a 27. apríla 2017 boli schválené.


4. Zloženie politických skupín

Renato Soru sa stane členom skupiny S&D s účinnosťou od 16. mája 2017.


5. Zloženie výborov

Predseda dostal od sekretariátu nezaradených poslancov túto žiadosť o menovanie:

výbor IMCO: Steven Woolfe namiesto Renata Sorua

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené nijaké námietky, toto menovanie sa bude považovať za schválené.


6. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že poslanci ani politické skupiny, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, mu nedoručili žiadnu žiadosť týkajúcu sa rozhodnutí o začatí medziinštitucionálnych rokovaní oznámených v zápisnici z rokovania v stredu 26. apríla 2017 (bod 7 zápisnice zo dňa 26.4.2017).

Výbory TRAN, AFET, DEVE, BUDG a ECON preto mohli začať rokovania po vypršaní lehoty stanovenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku.


7. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku oznámil rozhodnutia viacerých výborov o začatí medziinštitucionálnych rokovaní:

—   výbor CULT na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu (COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))
Spravodajkyne: Petra Kammerevert a Sabine Verheyen (A8-0192/2017)

—   výbor ITRE na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))
Spravodajca: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

—   výbor IMCO na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Spravodajkyňa: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

—   výbor PECH na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia na riadenie, ochranu a kontrolu uplatniteľné v oblasti dohovoru Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1936/2001, nariadenie Rady (ES) č. 1984/2003 a nariadenie Rady (ES) č. 520/2007 (COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))
Spravodajca: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

—   výbor LIBE na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) (COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))
Spravodajkyňa: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

—   výbor INTA na základe správy o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavskej republike (COM(2017)0014 – C8-0016/2017 - 2017/0007(COD))
Spravodajca: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu písomne do polnoci nasledujúceho dňa, t. j. utorka 16. mája 2017, požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.


8. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 17. mája 2017 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 258/2014, ktorým sa ustanovuje program Únie určený na podporu osobitných činností v oblasti finančného výkazníctva a auditu na roky 2014 – 2020 (00017/2017/LEX - C8-0156/2017 - 2016/0110(COD))

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2017 – 2020 zriaďuje program Únie na podporu osobitných činností, ktorými sa zvyšuje zapojenie spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb do tvorby politiky Únie v oblasti finančných služieb (00016/2017/LEX - C8-0155/2017 - 2016/0182(COD))

- rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku kultúrneho dedičstva (2018) (00010/2017/LEX - C8-0154/2017 - 2016/0259(COD))

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program na podporu štrukturálnych reforiem na obdobie rokov 2017 až 2020 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 1305/2013 (00008/2017/LEX - C8-0153/2017 - 2015/0263(COD))

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ukrajina) (00013/2017/LEX - C8-0152/2017 - 2016/0125(COD))

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 (00004/2017/LEX - C8-0151/2017 - 2016/0023(COD))

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 531/2012, pokiaľ ide o pravidlá pre veľkoobchodné roamingové trhy (00007/2017/LEX - C8-0149/2017 - 2016/0185(COD))

- rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii (00005/2017/LEX - C8-0148/2017 - 2016/0027(COD))

- smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (00062/2016/LEX - C8-0146/2017 - 2015/0269(COD))

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca Únie pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva a pre podporu vedeckých odporúčaní súvisiacich so spoločnou rybárskou politikou, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 199/2008 (prepracované znenie) (00006/2017/LEX - C8-0145/2017 - 2015/0133(COD))

- smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov (00002/2017/LEX - C8-0139/2017 - 2014/0121(COD))

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach (00060/2016/LEX - C8-0138/2017 - 2014/0059(COD)).


9. Väčšie interpelácie (článok 130b rokovacieho poriadku) (predloženie)

Bola predložená táto väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (článok 130b rokovacieho poriadku):

- (O-000019/2017) ktorú položili Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen a Julia Pitera, pre Komisiu: rozdiely vo vyhláseniach, v zložení a chuti v súvislosti s výrobkami na východných a západných trhoch EÚ (2017/2676(RSP)) (B8-0220/2017)


10. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

FEMM, JURI

- Návrh rozhodnutia Rady o prijatí dodatku k Protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu z roku 1999 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 v mene Európskej únie (07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Čilskou republikou o obchode s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby (05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, AGRI

2) parlamentných výborov, správy

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie a jej členských štátov, Protokolu k Rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE)) - výbor AFET - Spravodajca: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

- Správa o vykonávaní dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou (2015/2059(INI)) - výbor INTA - Spravodajca: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 466/2014/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

- Správa o správnej kombinácii financovania pre európske regióny: vyváženie finančných nástrojov a grantov v politike súdržnosti EÚ (2016/2302(INI)) - výbor REGI - Spravodajca: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 99/2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017 predĺžením jeho trvania na roky 2018 až 2020 (COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

- Správa k výročnej správe o ochrane finančných záujmov EÚ – boji proti podvodom za rok 2015 (2016/2097(INI)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Julia Pitera (A8-0159/2017)

- Správa o hodnotení vonkajších aspektov výkonu a riadenia colných služieb ako nástroja na uľahčenie obchodu a boj proti nezákonnému obchodu (2016/2075(INI)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o systéme inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole a ruší smernica Rady 1999/35/ES (COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 98/41/ES o registrácii osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov Spoločenstva a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov (COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie a jej členských štátov Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (13824/2016 - C8-0527/2016 - 2016/0311(NLE)) - výbor AFET - Spravodajca: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Chorvátsku (05318/2017 - C8-0033/2017 - 2017/0801(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Claude Moraes (A8-0171/2017)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020 v mene Európskej únie (13710/2016 - C8-0005/2017 - 2016/0322(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

- Správa o iniciatíve zameranej na efektívne využívanie zdrojov: obmedzenie plytvania potravinami, zvýšenie bezpečnosti potravín (2016/2223(INI)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

- Správa k finančným technológiám: vplyv technológie na budúcnosť finančného sektora (2016/2243(INI)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

- Správa k akčnému plánu EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020 (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

- Správa o budúcich perspektívach technickej pomoci v rámci politiky súdržnosti (2016/2303(INI)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k Medzinárodnému poradnému výboru pre bavlnu (ICAC) (15540/2016 - C8-0024/2017 - 2016/0349(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems, Fínsko) (COM(2017)0157 - C8-0131/2017 - 2017/2058(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017)


11. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   (O-000023/2017), ktorú položil Bernd Lange, v mene výboru INTA, pre Komisiu: Zvýšenie nórskych ciel na poľnohospodárske výrobky/nedávne rokovania o protokole o obchodovaní s rybami (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017);

—   (O-000037/2017), ktorú položili Bernd Lange a Sajjad Karim, v mene výboru INTA, pre Komisiu: Aktuálny stav vykonávania paktu udržateľnosti v Bangladéši (2017/2636(RSP)) (B8-0217/2017);

—   (O-000038/2017), ktorú položil Thomas Händel, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017);

—   (O-000039/2017), ktorú položili Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, v mene skupiny S&D, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, v mene skupiny Verts/ALE, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Gabriele Zimmer, v mene skupiny GUE/NGL, Marietje Schaake, v mene skupiny ALDE, Ian Duncan, v mene skupiny ECR, pre Komisiu (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku): Vykonávanie usmernení Rady týkajúcich sa LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku, Rusko (2017/2688(RSP)) (B8-0219/2017).


12. Texty zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

—   dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej;

—   dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Afganskou islamskou republikou na strane druhej;

—   protokol k Euro-stredozemskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii;

—   protokol o pristúpení k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Ekvádoru.


13. Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe uznesení prijatých Parlamentom na decembrovej schôdzi v roku 2016 je k dispozícii na stránke Europarl.


14. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu prvej májovej schôdze v roku 2017 (PE 603.781/PDOJ). Neboli navrhnuté žiadne zmeny programu.

Týmto bol stanovený program práce.


15. Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ za rok 2015 – boj proti podvodom (rozprava)

Správa o výročnej správe o ochrane finančných záujmov EÚ za rok 2015 – boj proti podvodom [2016/2097(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Julia Pitera (A8-0159/2017)

Julia Pitera uviedla správu.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Caterina Chinnici (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Ingeborg Gräßle v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Nedzhmi Ali v mene skupiny ALDE, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Bernd Kölmel, Izaskun Bilbao Barandica, Jonathan Arnott, Patricija Šulin, Maria Grapini, António Marinho e Pinto a Beatrix von Storch.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo a Eleftherios Synadinos.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Julia Pitera.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.6 zápisnice zo dňa 16.5.2017.


16. Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000038/2017), ktorú položil Thomas Händel, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

Marita Ulvskog rozvinula otázku.

Marianne Thyssen (členka Komisie) odpovedala na otázku.

V rozprave vystúpil David Casa v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Javi López v mene skupiny S&D, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, Renate Weber v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Dominique Martin v mene skupiny ENF, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Czesław Hoc, Kostadinka Kuneva, Claude Rolin, Monika Smolková, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Thomas Mann, Momchil Nekov, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Romana Tomc, Verónica Lope Fontagné, Ádám Kósa a Stanislav Polčák.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Takis Hadjigeorgiou, Milan Zver a Krzysztof Hetman.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.9 zápisnice zo dňa 17.5.2017.


17. Iniciatíva zameraná na efektívne využívanie zdrojov: obmedzenie plytvania potravinami, zlepšenie potravinovej bezpečnosti (rozprava)

Správa o iniciatíve zameranej na efektívne využívanie zdrojov: obmedzenie plytvania potravinami, zvýšenie bezpečnosti potravín [2016/2223(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

Biljana Borzan uviedla správu.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: James Nicholson (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Angélique Delahaye v mene skupiny PPE a Miriam Dalli v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Ulrike Müller v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, Julia Reid v mene skupiny EFDD, Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Diane James – nezaradená poslankyňa, Marijana Petir, Daciana Octavia Sârbu, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Linnéa Engström, Piernicola Pedicini, Pilar Ayuso, Simona Bonafè, Bolesław G. Piecha, Anneli Jäätteenmäki, Josu Juaristi Abaunz, Michèle Rivasi, Karin Kadenbach, Jana Žitňanská, Estefanía Torres Martínez, Maria Heubuch, Andrzej Grzyb, Soledad Cabezón Ruiz, Zbigniew Kuźmiuk, Stefan Eck, Francesc Gambús, Massimo Paolucci, Ángela Vallina, Seán Kelly, Damiano Zoffoli, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Renate Sommer, Elena Gentile a Tibor Szanyi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Záborská a Notis Marias.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Georgios Epitideios, Igor Šoltes, Miroslav Mikolášik, Michaela Šojdrová a Tomáš Zdechovský.

Vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Biljana Borzan.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.7 zápisnice zo dňa 16.5.2017.


18. Hodnotenie vonkajších aspektov výkonu a riadenia colných služieb ako nástroja na uľahčenie obchodu a boj proti nezákonnému obchodu (rozprava)

Správa o hodnotení vonkajších aspektov výkonu a riadenia colných služieb ako nástroja na uľahčenie obchodu a boj proti nezákonnému obchodu [2016/2075(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

Tiziana Beghin uviedla správu.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Nedzhmi Ali (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Bendt Bendtsen v mene skupiny PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández v mene skupiny S&D, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, Stanislav Polčák a Maria Grapini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias a Ivana Maletić.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis a Tiziana Beghin.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.8 zápisnice zo dňa 16.5.2017.


19. Akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020 (stručná prezentácia)

Správa k akčnému plánu EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020 [2016/2273(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

Sabine Verheyen uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Julie Ward, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Ivana Maletić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil a Victor Negrescu.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 6.5 zápisnice zo dňa 16.5.2017.


20. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Tomáš Zdechovský, Javi López, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Kostas Chrysogonos, Jordi Solé, Sotirios Zarianopoulos, Stanislav Polčák, Virginie Rozière, João Ferreira, Josep-Maria Terricabras, Jiří Pospíšil, Momchil Nekov, Xabier Benito Ziluaga, Anna Záborská, Emilian Pavel, Patrick Le Hyaric, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michaela Šojdrová a Romana Tomc.


21. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 603.781/OJMA).


22. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.45 h.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Cofferati, Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Pietikäinen, Punset, Saryusz-Wolski

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia