Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 16 maj 2017 - Strasbourg

2. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att flera utskott beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen:

-utskotten BUDG och ECON, baserat på betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 2015/1017 vad gäller förlängningen av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar liksom införandet av tekniska förstärkningar av den fonden och Europeiska centrumet för investeringsrådgivning (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)). föredragande Udo Bullmann och José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen kan ett antal ledamöter som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före onsdagen den 17 maj 2017 vid midnatt, att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy