Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 16 maj 2017 - Strasbourg

3. Få omplaceringen att fungera (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Få omplaceringen att fungera (2017/2685(RSP))

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Jeroen Lenaers för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Raymond Finch för EFDD-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Barbara Spinelli, Zoltán Balczó, Barbara Kudrycka, Péter Niedermüller, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Lorenzo Fontana, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elly Schlein, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Bodil Valero, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Branislav Škripek, Hilde Vautmans, Kinga Gál, Juan Fernando López Aguilar, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese och Bernd Kölmel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Urtasun, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová och Nikos Androulakis.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.14 i protokollet av den 18.5.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy