Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 16. svibnja 2017. - Strasbourg

4. Obuzdavanje globalizacije do 2025. (rasprava)
CRE

Izjava Komisije: Obuzdavanje globalizacije do 2025. (2017/2655(RSP))

Jyrki Katainen (potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Françoise Grossetête, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jeppe Kofod, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Hans-Olaf Henkel, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Yannick Jadot, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Edouard Ferrand, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Bruno Gollnisch, nezavisni zastupnik, Daniel Caspary, Kathleen Van Brempt, Marian Harkin, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio William (The Earl of) Dartmouth, Rina Ronja Kari, Petr Mach, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Bernd Lange, João Ferreira, William (The Earl of) Dartmouth, Cristian Dan Preda, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bruno Gollnisch, Agnes Jongerius, Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Tokia Saïfi, Julie Ward, Ramón Luis Valcárcel Siso, Javi López, Maria Spyraki, Emmanuel Maurel, Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Péter Niedermüller i Ska Keller.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias i Maria Grapini.

Govorio je Jyrki Katainen.

Rasprava je zaključena.

(Sjednica je nakratko prekinuta)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti