Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 16 maj 2017 - Strasbourg

4. Utnyttja globaliseringen fram till 2025 (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Utnyttja globaliseringen fram till 2025 (2017/2655(RSP))

Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Jeppe Kofod för S&D-gruppen, Hans-Olaf Henkel för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Daniel Caspary, Kathleen Van Brempt, Marian Harkin, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, Rina Ronja Kari, Petr Mach, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Bernd Lange, João Ferreira, William (The Earl of) Dartmouth, Cristian Dan Preda, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bruno Gollnisch, Agnes Jongerius, Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Tokia Saïfi, Julie Ward, Ramón Luis Valcárcel Siso, Javi López, Maria Spyraki, Emmanuel Maurel, Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Péter Niedermüller och Ska Keller.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias och Maria Grapini.

Talare: Jyrki Katainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy