Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 16 май 2017 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

6. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

°
° ° °

Изказаха се::

- Sophia in 't Veld, която поиска Парламентът и Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) да се застъпят пред Организацията на обединените нации, за да продължи ООН да гарантира защитата на д-р Денис Муквеге, носител на наградата „Сахаров“ за 2014 г. (председателят отбеляза искнето), и

- Ana Gomes, която поиска Парламентът да се застъпи пред мексиканските органи за това убийците на журналиста Javier Valdez Cardenas, който беше убит вчера, да бъдат изправени пред съда (председателят отбеляза искането).

°
° ° °


6.1. Протокол към Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество ЕС – Монголия (с оглед присъединяването на Република Хърватия) (член 150 от Правилника за дейността) *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза и неговите държави членки, на Протокола към Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна,и Монголия, от друга страна, с оглед присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [09264/2016 - C8-0455/2016- 2015/0113(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0201)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


6.2. Споразумение за стабилизиране и асоцииране ЕС – Босна и Херцеговина (с оглед на присъединяването на Република Хърватия) (член 150 от Правилника за дейността) *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [13824/2016 - C8-0527/2016- 2016/0311(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0202)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


6.3. Споразумение ЕС – Норвегия относно допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите (член 150 от Правилника за дейността) *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г. [13710/2016 - C8-0005/2017- 2016/0322(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0203)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


6.4. Присъединяване на ЕС към Международния консултативен комитет по памука (ICAC) (член 150 от Правилника за дейността) *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Международния консултативен комитет по памука (ICAC) [15540/2016 - C8-0024/2017- 2016/0349(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0204)

Изказвания

Fernando Ruas (докладчик), преди гласуването.


6.5. План за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016 – 2020 г. (гласуване)

Доклад относно плана за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016 – 2020 г. [2016/2273(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0205)


6.6. Годишен доклад за 2015 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – борба срещу измамите (гласуване)

Доклад относно годишния доклад за 2015 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – борба срещу измамите [2016/2097(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Julia Pitera (A8-0159/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0206)


6.7. Инициатива за ефективно използване на ресурсите: намаляване на разхищението на храни, подобряване на безопасността на храните (гласуване)

Доклад относно инициативата за ефективно използване на ресурсите: намаляване на разхищението на храни, подобряване на безопасността на храните [2016/2223(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0207)


6.8. Оценка на външните аспекти на функционирането и управлението на митниците като инструмент за улесняване на търговията и за борба срещу незаконната търговия (гласуване)

Доклад относно оценката на външните аспекти на функционирането и управлението на митниците като инструмент за улесняване на търговията и за борба срещу незаконната търговия [2016/2075(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0208)

Правна информация - Политика за поверителност