Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 16. mai 2017 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

6. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võtsid:

- Sophia in 't Veld, kes taotles, et Euroopa Parlament ja Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) kostaksid ÜRO ees 2014. aastal Sahharovi preemia võitnud dr Denis Mukwege eest, et tagada jätkuvalt tema täielik kaitse (asepresident võttis selle teadmiseks), ja

- Ana Gomes, kes taotles, et Euroopa Parlament nõuaks Mehhiko võimudelt, et eelmisel päeval tapetud ajakirjaniku Javier Valdez Cardenase mõrva eest vastutavad isikud antaks kohtu alla (asepresident võttis selle teadmiseks).

°
° ° °


6.1. ELi ja Mongoolia vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu protokoll (Horvaatia ühinemine) (kodukorra artikkel 150) *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mongoolia vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta [09264/2016 - C8-0455/2016- 2015/0113(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0201)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


6.2. ELi ning Bosnia ja Hertsegoviina vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (Horvaatia ühinemine) (kodukorra artikkel 150) *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Bosnia ja Hertsegoviina vahelisele stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli sõlmimise kohta Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel [13824/2016 - C8-0527/2016- 2016/0311(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0202)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


6.3. ELi ja Norra vaheline leping täiendavate eeskirjade kohta seoses välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga (kodukorra artikkel 150) *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu (täiendavate eeskirjade kohta seoses Sisejulgeolekufondi osaks oleva välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga aastateks 2014–2020) liidu nimel sõlmimise kohta [13710/2016 - C8-0005/2017- 2016/0322(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0203)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


6.4. ELi ühinemine puuvillasektori rahvusvahelise nõuandekomiteega (ICAC) (kodukorra artikkel 150) *** (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu ühinemist puuvillasektori rahvusvahelise nõuandekomiteega (ICAC) [15540/2016 - C8-0024/2017- 2016/0349(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0204)

Sõnavõtud

Fernando Ruas (raportöör) enne hääletust.


6.5. ELi e-valitsuse tegevuskava aastateks 2016–2020 (hääletus)

Raport ELi e-valitsuse tegevuskava kohta aastateks 2016–2020 [2016/2273(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0205)


6.6. ELi finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitlev 2015. aasta aruanne (hääletus)

Raport Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitleva 2015. aasta aruande kohta [2016/2097(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Julia Pitera (A8-0159/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0206)


6.7. Ressursitõhusus: toidu raiskamise vähendamine ja toiduohutuse suurendamine (hääletus)

Raport ressursitõhususe algatuse ning toidu raiskamise vähendamise ja toiduohutuse suurendamise kohta [2016/2223(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0207)


6.8. Tolli tulemuslikkuse ja juhtimise väliste aspektide hindamine kui kaubanduse edendamise ja ebaseadusliku kauplemise vastu võitlemise vahend (hääletus)

Raport tolli tulemuslikkuse ja juhtimise väliste aspektide hindamise kui kaubanduse edendamise ja ebaseadusliku kauplemise vastu võitlemise vahendi kohta [2016/2075(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0208)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika