Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 16 maj 2017 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

6. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

°
° ° °

Talare::

- Sophia in 't Veld, som begärde att parlamentet och Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) skulle uppmana FN att fortsätta att grantera ett fullständigt skydd för dr Denis Mukwege, Sacharovpristagare 2014 (talmannen noterade detta), och

- Ana Gomes, som begärde att parlamentet skulle uppmana de mexikanska myndigheterna att överlämna förövarna av mordet på journalisten Javier Valdez Cardenas, som mördades i går, till rättvisan (talmannen noterade detta).

°
° ° °


6.1. Protokollet till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Mongoliet (p.g.a. Kroatiens anslutning) (artikel 150 i arbetsordningen) *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [09264/2016 - C8-0455/2016- 2015/0113(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0201)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


6.2. Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Bosnien och Hercegovina (p.g.a. Kroatiens anslutning) (artikel 150 i arbetsordningen) *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [13824/2016 - C8-0527/2016- 2016/0311(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0202)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


6.3. Avtalet mellan EU och Norge om kompletterande bestämmelser till instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering (artikel 150 i arbetsordningen) *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan unionen och Konungariket Norge om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som är en del av fonden för inre säkerhet, för perioden 2014–2020 [13710/2016 - C8-0005/2017- 2016/0322(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0203)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


6.4. EU:s anslutning till Internationella rådgivande kommittén för bomull (ICAC) (artikel 150 i arbetsordningen) *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till Internationella rådgivande kommittén för bomull (ICAC) [15540/2016 - C8-0024/2017- 2016/0349(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0204)

Inlägg:

Fernando Ruas (föredragande), före omröstningen.


6.5. EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016–2020 (omröstning)

Betänkande om EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016–2020 [2016/2273(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0205)


6.6. Årsrapporten för 2015 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (omröstning)

Betänkande om årsrapporten för 2015 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier [2016/2097(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Julia Pitera (A8-0159/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0206)


6.7. Resurseffektivitet: mindre livsmedelsavfall, större livsmedelssäkerhet (omröstning)

Betänkande om initiativet om resurseffektivitet: mindre livsmedelsavfall, större livsmedelssäkerhet [2016/2223(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0207)


6.8. Utvärderingen av externa aspekter av tullens arbete och förvaltning som ett verktyg för att underlätta handel och bekämpa olaglig handel (omröstning)

Betänkande om utvärderingen av externa aspekter av tullens arbete och förvaltning som ett verktyg för att underlätta handel och bekämpa olaglig handel [2016/2075(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0208)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy