Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 16 май 2017 г. - Страсбург

10. Стратегия на ЕС относно Сирия (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Стратегия на ЕС относно Сирия (2017/2654(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Arnaud Danjean, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Udo Voigt, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, също и относно организацията на разискването, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Eleftherios Synadinos, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, James Carver, Edouard Ferrand, Lampros Fountoulis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill, Anders Primdahl Vistisen, Ivo Vajgl, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Udo Voigt, David McAllister, Eugen Freund, Bas Belder, Urmas Paet, Jaromír Kohlíček, Elmar Brok и Francisco Assis.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Marek Jurek, Илхан Кючюк, Miguel Viegas, László Tőkés, Demetris Papadakis, Ангел Джамбазки, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Stanislav Polčák, Lynn Boylan, Lorenzo Cesa, Javi López, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Ruža Tomašić, Lars Adaktusson, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrea Cozzolino, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir и Michaela Šojdrová.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Julie Ward, Notis Marias, Jean-Paul Denanot, Georgios Epitideios, Branislav Škripek, Nicola Caputo, Csaba Sógor и Costas Mavrides.

Изказа се Federica Mogherini.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.11 от протокола от 18.5.2017 г г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност