Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 16. maj 2017 - Strasbourg

10. EU-strategi for Syrien (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: EU-strategi for Syrien (2017/2654(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Arnaud Danjean for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Udo Voigt, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, som udtalte sig om tilrettelæggelsen af forhandlingen, og som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Eleftherios Synadinos, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, James Carver, Edouard Ferrand, Lampros Fountoulis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill, Anders Primdahl Vistisen, Ivo Vajgl, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Udo Voigt, David McAllister, Eugen Freund, Bas Belder, Urmas Paet, Jaromír Kohlíček, Elmar Brok og Francisco Assis.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Miguel Viegas, László Tőkés, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Stanislav Polčák, Lynn Boylan, Lorenzo Cesa, Javi López, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Ruža Tomašić, Lars Adaktusson, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrea Cozzolino, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir og Michaela Šojdrová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Julie Ward, Notis Marias, Jean-Paul Denanot, Georgios Epitideios, Branislav Škripek, Nicola Caputo, Csaba Sógor og Costas Mavrides.

Indlæg af Federica Mogherini.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.11 i protokollen af 18.5.2017.

(Mødet udsat i nogle minutter)

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik