Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 16. mai 2017 - Strasbourg

10. ELi Süüriat käsitlev strateegia (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi Süüriat käsitlev strateegia (2017/2654(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) esines avaldusega.

Sõna võtsid Arnaud Danjean fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Udo Voigt, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel arutelu korraldamise kohta ja kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Eleftherios Synadinos, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, James Carver, Edouard Ferrand, Lampros Fountoulis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill, Anders Primdahl Vistisen, Ivo Vajgl, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Udo Voigt, David McAllister, Eugen Freund, Bas Belder, Urmas Paet, Jaromír Kohlíček, Elmar Brok ja Francisco Assis.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Miguel Viegas, László Tőkés, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Stanislav Polčák, Lynn Boylan, Lorenzo Cesa, Javi López, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Ruža Tomašić, Lars Adaktusson, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrea Cozzolino, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir ja Michaela Šojdrová.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Julie Ward, Notis Marias, Jean-Paul Denanot, Georgios Epitideios, Branislav Škripek, Nicola Caputo, Csaba Sógor ja Costas Mavrides.

Sõna võttis Federica Mogherini.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.5.2017 protokollipunkt 11.11.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Õigusteave - Privaatsuspoliitika