Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 16. toukokuuta 2017 - Strasbourg

10. Syyriaa koskeva EU:n strategia (keskustelu)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Syyriaa koskeva EU:n strategia (2017/2654(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Udo Voigt, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, myös keskustelun järjestämisestä, ja joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Eleftherios Synadinos, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, James Carver, Edouard Ferrand, Lampros Fountoulis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill, Anders Primdahl Vistisen, Ivo Vajgl, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Udo Voigt, David McAllister, Eugen Freund, Bas Belder, Urmas Paet, Jaromír Kohlíček, Elmar Brok ja Francisco Assis.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Miguel Viegas, László Tőkés, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Stanislav Polčák, Lynn Boylan, Lorenzo Cesa, Javi López, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Ruža Tomašić, Lars Adaktusson, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrea Cozzolino, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir ja Michaela Šojdrová.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Julie Ward, Notis Marias, Jean-Paul Denanot, Georgios Epitideios, Branislav Škripek, Nicola Caputo, Csaba Sógor ja Costas Mavrides.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.5.2017, kohta 11.11.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi)

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö