Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 16 mei 2017 - Straatsburg

10. EU-strategie inzake Syrië (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: EU-strategie inzake Syrië (2017/2654(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Arnaud Danjean, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Udo Voigt, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, ook over de organisatie van het debat, en die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Eleftherios Synadinos, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, James Carver, Edouard Ferrand, Lampros Fountoulis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill, Anders Primdahl Vistisen, Ivo Vajgl, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Udo Voigt, David McAllister, Eugen Freund, Bas Belder, Urmas Paet, Jaromír Kohlíček, Elmar Brok en Francisco Assis.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Miguel Viegas, László Tőkés, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Stanislav Polčák, Lynn Boylan, Lorenzo Cesa, Javi López, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Ruža Tomašić, Lars Adaktusson, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrea Cozzolino, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir en Michaela Šojdrová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Julie Ward, Notis Marias, Jean-Paul Denanot, Georgios Epitideios, Branislav Škripek, Nicola Caputo, Csaba Sógor en Costas Mavrides.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.11 van de notulen van 18.5.2017.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid