Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 16 maj 2017 - Strasbourg

10. EU:s strategi för Syrien (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: EU:s strategi för Syrien (2017/2654(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Arnaud Danjean för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Udo Voigt, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, även om hur debatten var organiserad, och som även besvarade en fråga ("blått kort") från Eleftherios Synadinos, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, James Carver, Edouard Ferrand, Lampros Fountoulis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill, Anders Primdahl Vistisen, Ivo Vajgl, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Udo Voigt, David McAllister, Eugen Freund, Bas Belder, Urmas Paet, Jaromír Kohlíček, Elmar Brok och Francisco Assis.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Miguel Viegas, László Tőkés, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Stanislav Polčák, Lynn Boylan, Lorenzo Cesa, Javi López, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Ruža Tomašić, Lars Adaktusson, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrea Cozzolino, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir och Michaela Šojdrová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julie Ward, Notis Marias, Jean-Paul Denanot, Georgios Epitideios, Branislav Škripek, Nicola Caputo, Csaba Sógor och Costas Mavrides.

Talare: Federica Mogherini.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.11 i protokollet av den 18.5.2017.

(Plenarsammanträdet avbröts en kort stund)

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy