Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2017. gada 16. maijs - Strasbūra

11. Kristiešu stāvoklis Tuvajos Austrumos (debates)
CRE

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Kristiešu stāvoklis Tuvajos Austrumos (2017/2686(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Arne Lietz S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Jaromír Kohlíček GUE/NGL grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Margot Parker EFDD grupas vārdā un Franz Obermayr ENF grupas vārdā.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Ryszard Antoni Legutko, Beatriz Becerra Basterrechea, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Eleftherios Synadinos, Michèle Alliot-Marie, Javi López, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Mario Borghezio, Lars Adaktusson, Marlene Mizzi, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, György Hölvényi, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, László Tőkés, Laima Liucija Andrikienė, Lefteris Christoforou un Marisa Matias.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Seán Kelly, Notis Marias un Anna Záborská.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika