Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 16 май 2017 г. - Страсбург

12. Бежанският лагер в Дадааб (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Бежанският лагер в Дадааб (2017/2687(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Мария Габриел, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Marina Albiol Guzmán, Fabio Massimo Castaldo, Pier Antonio Panzeri, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Noichl и Julie Ward.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказа се Christos Stylianides.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.13 от протокола от 18.5.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност