Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2688(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000039/2017

Внесени текстове :

O-000039/2017 (B8-0219/2017)

Разисквания :

PV 16/05/2017 - 13
CRE 16/05/2017 - 13

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 16 май 2017 г. - Страсбург

13. Прилагане на насоките на Съвета относно ЛГБТИ лицата, в частност във връзка с преследването на (считани за) хомосексуални мъже в Чечения, Русия (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор (O-000039/2017) зададен от Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein и Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán и Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Ian Duncan, от името на групата ECR към Комисията (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност): Прилагане на насоките на Съвета относно ЛГБТИ лицата, в частност във връзка с преследването на (считани за) хомосексуални мъже в Чечения, Русия (2017/2688(RSP)) (B8-0219/2017)

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Malin Björk, Petras Auštrevičius и Mark Demesmaeker развиха въпроса.

Christos Stylianides (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност отговори на въпроса.

Изказаха се: Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Fredrick Federley, от името на групата ALDE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Margot Parker, от името на групата EFDD, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Heidi Hautala, Tanja Fajon, Hilde Vautmans, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Karima Delli, Sylvie Guillaume, Terry Reintke, Daniele Viotti, Seb Dance, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică и Marc Tarabella.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Elly Schlein, Beatriz Becerra Basterrechea и Fabio Massimo Castaldo.

Изказа се Christos Stylianides.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.15 от протокола от 18.5.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност