Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 16 май 2017 г. - Страсбург

14. Положението в Молдова (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Положението в Молдова (2017/2689(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Andi Cristea, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Marian-Jean Marinescu и Francisco Assis.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Monica Macovei, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Michał Boni, Doru-Claudian Frunzulică, Илхан Кючюк, Андрей Ковачев и Siegfried Mureşan.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Jiří Pospíšil.

Изказа се Christos Stylianides.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност