Seznam 
Zápis
PDF 240kWORD 75k
Úterý, 16. května 2017 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 3.Zajistit funkčnost postupu přerozdělování (rozprava)
 4.Zvládnutí globalizace do roku 2025 (rozprava)
 5.Projev předsedy Komise Africké unie Moussy Fakiho Mahamata
 6.Hlasování
  6.1.Protokol k rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Mongolskem (přistoupení Chorvatska) (článek 150 jednacího řádu) *** (hlasování)
  6.2.Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi EU a Bosnou a Hercegovinou (přistoupení Chorvatska) (článek 150 jednacího řádu) *** (hlasování)
  6.3.Dohoda mezi EU a Norskem o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz (článek 150 jednacího řádu) *** (hlasování)
  6.4.Přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC) (článek 150 jednacího řádu) *** (hlasování)
  6.5.Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020 (hlasování)
  6.6.Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů EU za rok 2015 – boj proti podvodům (hlasování)
  6.7.Účinné využívání zdrojů: omezení plýtvání potravinami a zlepšení potravinové bezpečnosti (hlasování)
  6.8.Hodnocení externích aspektů výkonnosti a řízení celní správy jako nástroje na usnadnění obchodu a na boj s nezákonným obchodováním (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Strategie EU pro Sýrii (rozprava)
 11.Situace křesťanů na Blízkém východě (rozprava)
 12.Uprchlický tábor v Dadaabu (rozprava)
 13.Provádění pokynů Rady týkajících se osob LGBTI, zejména v souvislosti s pronásledováním (vnímaných) homosexuálů v Čečensku (Rusko) (rozprava)
 14.Situace v Moldavsku (rozprava)
 15.Výroční zpráva za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě (rozprava)
 16.FinTech: vliv technologií na budoucnost finančnictví (rozprava)
 17.Pořad jednání příštího denního zasedání
 18.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předsedající oznámila rozhodnutí několika výborů zahájit interinstitucionální jednání podle čl. 69c odst. 1 jednacího řádu:

-výbory BUDG a ECON na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)). Zpravodajové: Udo Bullmann a José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do zítřejšího dne, středy 17. května 2017, do půlnoci, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí o zahájení jednání v Parlamentu hlasovalo.


3. Zajistit funkčnost postupu přerozdělování (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Zajistit funkčnost postupu přerozdělování (2017/2685(RSP))

Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Jeroen Lenaers za skupinu PPE, Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Angelika Mlinar za skupinu ALDE, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Raymond Finch za skupinu EFDD, Auke Zijlstra za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Barbara Spinelli, Zoltán Balczó, Barbara Kudrycka, Péter Niedermüller, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Lorenzo Fontana, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elly Schlein, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Bodil Valero, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Branislav Škripek, Hilde Vautmans, Kinga Gál, Juan Fernando López Aguilar, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese a Bernd Kölmel.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Urtasun, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová a Nikos Androulakis.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.14 zápisu ze dne 18.5.2017.


4. Zvládnutí globalizace do roku 2025 (rozprava)

Prohlášení Komise: Zvládnutí globalizace do roku 2025 (2017/2655(RSP))

Jyrki Katainen (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Françoise Grossetête za skupinu PPE, Jeppe Kofod za skupinu S&D, Hans-Olaf Henkel za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE, Rolandas Paksas za skupinu EFDD, Edouard Ferrand za skupinu ENF, Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec, Daniel Caspary, Kathleen Van Brempt, Marian Harkin, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Rina Ronja Kari, Petr Mach, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Bernd Lange, João Ferreira, William (The Earl of) Dartmouth, Cristian Dan Preda, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bruno Gollnisch, Agnes Jongerius, Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Tokia Saïfi, Julie Ward, Ramón Luis Valcárcel Siso, Javi López, Maria Spyraki, Emmanuel Maurel, Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Péter Niedermüller a Ska Keller.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias a Maria Grapini.

Vystoupil Jyrki Katainen.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

5. Projev předsedy Komise Africké unie Moussy Fakiho Mahamata

Předseda Komise Africké unie Moussa Faki Mahamat pronesl od 12:05 do 12:25 projev v plénu Parlamentu.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na chvíli přerušeno.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupili:

- Sophia in 't Veld s žádostí, aby Parlament a Federica Mogheriniová (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) vyzvaly Organizaci spojených národů, aby i nadále plně zajišťovala ochranu nositele Sacharovovy ceny za rok 2014, lékaře Denise Mukwegeho (předsedající vzal vystoupení na vědomí), a

- Ana Gomes s žádostí, aby Parlament zasáhl u mexických orgánů a vyzval je k tomu, aby potrestaly zločince, kteří včera zavraždili novináře Javiera Valdeze Cardenase (předsedající vzal vystoupení na vědomí).

°
° ° °


6.1. Protokol k rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Mongolskem (přistoupení Chorvatska) (článek 150 jednacího řádu) *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie a jejích členských států, Protokolu k Rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii [09264/2016 - C8-0455/2016- 2015/0113(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0201)

Parlament schválil uzavření protokolu.


6.2. Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi EU a Bosnou a Hercegovinou (přistoupení Chorvatska) (článek 150 jednacího řádu) *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie a jejích členských států, Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii [13824/2016 - C8-0527/2016- 2016/0311(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0202)

Parlament schválil uzavření protokolu.


6.3. Dohoda mezi EU a Norskem o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz (článek 150 jednacího řádu) *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 jménem Unie [13710/2016 - C8-0005/2017- 2016/0322(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0203)

Parlament schválil uzavření dohody.


6.4. Přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC) (článek 150 jednacího řádu) *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropské unie k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC) [15540/2016 - C8-0024/2017- 2016/0349(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0204)

Vystoupení

Fernando Ruas (zpravodaj) před hlasováním.


6.5. Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020 (hlasování)

Zpráva o akčním plánu EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020 [2016/2273(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0205)


6.6. Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů EU za rok 2015 – boj proti podvodům (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o ochraně finančních zájmů EU za rok 2015 – boj proti podvodům [2016/2097(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Julia Pitera (A8-0159/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0206)


6.7. Účinné využívání zdrojů: omezení plýtvání potravinami a zlepšení potravinové bezpečnosti (hlasování)

Zpráva o iniciativě na podporu účinného využívání zdrojů: omezení plýtvání potravinami a zlepšení potravinové bezpečnosti [2016/2223(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0207)


6.8. Hodnocení externích aspektů výkonnosti a řízení celní správy jako nástroje na usnadnění obchodu a na boj s nezákonným obchodováním (hlasování)

Zpráva o hodnocení externích aspektů výkonnosti a řízení celní správy jako nástroje na usnadnění obchodu a na boj s nezákonným obchodováním [2016/2075(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0208)


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:


doporučení Cristian Dan Preda - A8-0169/2017
Monica Macovei

zpráva Sabine Verheyen - A8-0178/2017
Monica Macovei, Adam Szejnfeld, Diane James, Maria Grapini, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský a Steven Woolfe

zpráva Julia Pitera - A8-0159/2017
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Diane James, Jiří Pospíšil a Seán Kelly

zpráva Biljana Borzan - A8-0175/2017
Momchil Nekov, Urszula Krupa, Anna Maria Corazza Bildt, Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Franc Bogovič, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Frédérique Ries, Tomáš Zdechovský a Seán Kelly

zpráva Tiziana Beghin - A8-0162/2017
Adam Szejnfeld, Diane James, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský a Steven Woolfe.


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

°
° ° °

Frédérique Ries oznámila, že se nemohla zúčastnit ani elektronických, ani jmenovitých hlasování, protože neměla svou hlasovací kartu.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:35, pokračovalo v 15:20.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

9. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


10. Strategie EU pro Sýrii (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Strategie EU pro Sýrii (2017/2654(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Arnaud Danjean za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Udo Voigt, Marietje Schaake za skupinu ALDE k průběhu debaty a aby rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Eleftherios Synadinos, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, James Carver, Edouard Ferrand, Lampros Fountoulis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill, Anders Primdahl Vistisen, Ivo Vajgl, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Udo Voigt, David McAllister, Eugen Freund, Bas Belder, Urmas Paet, Jaromír Kohlíček, Elmar Brok a Francisco Assis.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Miguel Viegas, László Tőkés, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Stanislav Polčák, Lynn Boylan, Lorenzo Cesa, Javi López, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Ruža Tomašić, Lars Adaktusson, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrea Cozzolino, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir a Michaela Šojdrová.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Julie Ward, Notis Marias, Jean-Paul Denanot, Georgios Epitideios, Branislav Škripek, Nicola Caputo, Csaba Sógor a Costas Mavrides.

Vystoupila Federica Mogherini.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.11 zápisu ze dne 18.5.2017.

(Denní zasedání bylo na několik minut přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda


11. Situace křesťanů na Blízkém východě (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace křesťanů na Blízkém východě (2017/2686(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Arne Lietz za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Margot Parker za skupinu EFDD, a Franz Obermayr za skupinu ENF.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Ryszard Antoni Legutko, Beatriz Becerra Basterrechea, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Eleftherios Synadinos, Michèle Alliot-Marie, Javi López, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Mario Borghezio, Lars Adaktusson, Marlene Mizzi, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, György Hölvényi, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, László Tőkés, Laima Liucija Andrikienė, Lefteris Christoforou a Marisa Matias.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Seán Kelly, Notis Marias a Anna Záborská.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.


12. Uprchlický tábor v Dadaabu (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Uprchlický tábor v Dadaabu (2017/2687(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Mariya Gabriel za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, James Carver za skupinu EFDD, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Marina Albiol Guzmán, Fabio Massimo Castaldo, Pier Antonio Panzeri, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Noichl a Julie Ward.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupil Christos Stylianides.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.13 zápisu ze dne 18.5.2017.


13. Provádění pokynů Rady týkajících se osob LGBTI, zejména v souvislosti s pronásledováním (vnímaných) homosexuálů v Čečensku (Rusko) (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000039/2017), kterou pokládají Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein a Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Ian Duncan za skupinu ECR Komisi (místopředsedkyni Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku): Provádění pokynů Rady týkajících se lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů (osob LGBTI), zejména ve spojitosti s pronásledováním (vnímaných) homosexuálů v Čečensku (Rusko) (2017/2688(RSP)) (B8-0219/2017)

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Malin Björk, Petras Auštrevičius a Mark Demesmaeker rozvinuli otázku.

Christos Stylianides (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku odpověděl na otázku.

Vystoupili: Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Fredrick Federley za skupinu ALDE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Margot Parker za skupinu EFDD, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Heidi Hautala, Tanja Fajon, Hilde Vautmans, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Karima Delli, Sylvie Guillaume, Terry Reintke, Daniele Viotti, Seb Dance, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică a Marc Tarabella.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Elly Schlein, Beatriz Becerra Basterrechea a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupil Christos Stylianides.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 128 odst. 5 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.15 zápisu ze dne 18.5.2017.


14. Situace v Moldavsku (rozprava)

Prohlášení Komise: Situace v Moldavsku (2017/2689(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Andi Cristea za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Marian-Jean Marinescu a Francisco Assis.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Monica Macovei, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Michał Boni, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Andrey Kovatchev a Siegfried Mureşan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Jiří Pospíšil.

Vystoupil Christos Stylianides.

Rozprava skončila.


15. Výroční zpráva za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě [2015/2283(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

Sajjad Karim uvedl zprávu.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Vystoupili: Kazimierz Michał Ujazdowski (zpravodaj výboru AFCO), Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE, Mady Delvaux za skupinu S&D, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL, Marie-Christine Boutonnet za skupinu ENF, Pavel Svoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneleen Van Bossuyt, Gilles Lebreton, Emil Radev a Jiří Pospíšil.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Brian Hayes.

Vystoupil Notis Marias k průběhu vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (předsedající poskytl upřesnění).

Vystoupili: Christos Stylianides a Sajjad Karim.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.2 zápisu ze dne 17.5.2017.


16. FinTech: vliv technologií na budoucnost finančnictví (rozprava)

Zpráva k finančním technologiím („fintech“): vliv technologií na budoucnost finančnictví [2016/2243(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

Cora van Nieuwenhuizen uvedla zprávu.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Dita Charanzová (zpravodajka výboru IMCO), Brian Hayes za skupinu PPE, Cătălin Sorin Ivan za skupinu S&D, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, David Coburn za skupinu EFDD, Othmar Karas, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan, Eva Maydell a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis a Cora van Nieuwenhuizen.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.3 zápisu ze dne 17.5.2017.


17. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 603.781/OJME).


18. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:45.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Cofferati, Crowley, Händel, Hazekamp, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski

Právní upozornění - Ochrana soukromí