Indeks 
Protokol
PDF 241kWORD 74k
Tirsdag den 16. maj 2017 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 3.Hvordan får man omfordelingsordningen til at virke? (forhandling)
 4.Udnyttelse af globaliseringen inden 2025 (forhandling)
 5.Tale ved Moussa Faki Mahamat, formand for Kommissionen for Den Afrikanske Union
 6.Afstemningstid
  6.1.Protokollen til rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem EU og Mongoliet (Kroatiens tiltrædelse) (forretningsordenens artikel 150) *** (afstemning)
  6.2.Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Bosnien-Hercegovina (Kroatiens tiltrædelse) (forretningsordenens artikel 150) *** (afstemning)
  6.3.Aftale mellem EU og Norge om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til ydre grænser og visa (forretningsordenens artikel 150) *** (afstemning)
  6.4.EU's tiltrædelse af Den Internationale Rådgivende Bomuldskomité (ICAC) (forretningsordenens artikel 150) *** (afstemning)
  6.5.EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020 (afstemning)
  6.6.Årsrapport 2015 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – bekæmpelse af svig (afstemning)
  6.7.Ressourceeffektivitet: mindre madspild, større fødevaresikkerhed (afstemning)
  6.8.Evaluering af de eksterne aspekter af toldmyndighedernes resultater og forvaltning som redskab til at forenkle handel og bekæmpe ulovlig handel (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.EU-strategi for Syrien (forhandling)
 11.De kristnes situation i Mellemøsten (forhandling)
 12.Flygtningelejren Dadaab (forhandling)
 13.Gennemførelse af Rådets retningslinjer for LGBTI-personer, navnlig i forbindelse med forfølgelse af (formodede) homoseksuelle mænd i Tjetjenien, Rusland (forhandling)
 14.Situationen i Moldova (forhandling)
 15.Årsrapport 2014 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (forhandling)
 16.Finansteknologi: Teknologiens indflydelse på finanssektorens fremtid (forhandling)
 17.Dagsorden for næste møde
 18.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden meddelte, at flere udvalg havde vedtaget at indlede interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 1:

- BUDG og ECON, på grundlag af betænkning om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 for så vidt angår forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)). Ordførere Udo Bullmann og José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

I overensstemmelse med artikel 69c, stk. 2, kan et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, før den følgende dag, onsdag den 17. maj 2017, kl. 24 skriftligt anmode om, at et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger sættes under afstemning.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.


3. Hvordan får man omfordelingsordningen til at virke? (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Hvordan får man omfordelingsordningen til at virke? (2017/2685(RSP))

Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Jeroen Lenaers for PPE-Gruppen, Cécile Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Raymond Finch for EFDD-Gruppen, Auke Zijlstra for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Barbara Spinelli, Zoltán Balczó, Barbara Kudrycka, Péter Niedermüller, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Lorenzo Fontana, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elly Schlein, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Bodil Valero, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Branislav Škripek, Hilde Vautmans, Kinga Gál, Juan Fernando López Aguilar, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese og Bernd Kölmel.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Urtasun, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová og Nikos Androulakis.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.14 i protokollen af 18.5.2017.


4. Udnyttelse af globaliseringen inden 2025 (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Udnyttelse af globaliseringen inden 2025 (2017/2655(RSP))

Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Françoise Grossetête for PPE-Gruppen, Jeppe Kofod for S&D-Gruppen, Hans-Olaf Henkel for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen, Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Daniel Caspary, Kathleen Van Brempt, Marian Harkin, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Rina Ronja Kari, Petr Mach, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Bernd Lange, João Ferreira, William (The Earl of) Dartmouth, Cristian Dan Preda, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bruno Gollnisch, Agnes Jongerius, Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Tokia Saïfi, Julie Ward, Ramón Luis Valcárcel Siso, Javi López, Maria Spyraki, Emmanuel Maurel, Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Péter Niedermüller og Ska Keller.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias og Maria Grapini.

Indlæg af Jyrki Katainen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter)


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

5. Tale ved Moussa Faki Mahamat, formand for Kommissionen for Den Afrikanske Union

Fra kl. 12.05 til 12.25 holdt Moussa Faki Mahamat, formand for Kommissionen for Den Afrikanske Union, en tale for Europa-Parlamentet.

(Mødet udsat i afventning af afstemningstiden).


FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

°
° ° °

Talere::

- Sophia in 't Veld, der opfordrede Europa-Parlamentet og Federica Mogherini (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) til at anmode FN om fortsat at sikre Dr Denis Mukwege, modtager af Sakharovprisen 2014, fuld beskyttelse (formanden noterede sig dette), og

- Ana Gomes, der anmodede Europa-Parlamentet om at rette henvendelse til de mexikanske myndigheder og opfordre dem til, at gerningsmændene bag mordet på journalisten Javier Valdez Cardenas, der havde fundet sted dagen forinden, blev retsforfulgt (formanden noterede sig dette).

°
° ° °


6.1. Protokollen til rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem EU og Mongoliet (Kroatiens tiltrædelse) (forretningsordenens artikel 150) *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af protokollen til rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mongoliet på den anden side om partnerskab og samarbejde for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [09264/2016 - C8-0455/2016- 2015/0113(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0201)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


6.2. Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Bosnien-Hercegovina (Kroatiens tiltrædelse) (forretningsordenens artikel 150) *** (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [13824/2016 - C8-0527/2016- 2016/0311(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0202)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


6.3. Aftale mellem EU og Norge om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til ydre grænser og visa (forretningsordenens artikel 150) *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020 [13710/2016 - C8-0005/2017- 2016/0322(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0203)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


6.4. EU's tiltrædelse af Den Internationale Rådgivende Bomuldskomité (ICAC) (forretningsordenens artikel 150) *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af Den Internationale Rådgivende Bomuldskomité (ICAC) [15540/2016 - C8-0024/2017- 2016/0349(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0204)

Indlæg

Fernando Ruas (ordfører), før afstemningen.


6.5. EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020 (afstemning)

Betænkning om EU-handlingsplanen for e-forvaltning 2016-2020 [2016/2273(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0205)


6.6. Årsrapport 2015 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – bekæmpelse af svig (afstemning)

Betænkning om årsrapport 2015 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – bekæmpelse af svig [2016/2097(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Julia Pitera (A8-0159/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0206)


6.7. Ressourceeffektivitet: mindre madspild, større fødevaresikkerhed (afstemning)

Betænkning om initiativ vedrørende ressourceeffektivitet: mindre madspild, større fødevaresikkerhed [2016/2223(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0207)


6.8. Evaluering af de eksterne aspekter af toldmyndighedernes resultater og forvaltning som redskab til at forenkle handel og bekæmpe ulovlig handel (afstemning)

Betænkning om evaluering af de eksterne aspekter af toldmyndighedernes resultater og forvaltning som redskab til at forenkle handel og bekæmpe ulovlig handel [2016/2075(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0208)


7. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:


Henstilling: Cristian Dan Preda - A8-0169/2017
Monica Macovei

Betænkning: Sabine Verheyen - A8-0178/2017
Monica Macovei, Adam Szejnfeld, Diane James, Maria Grapini, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský og Steven Woolfe

Betænkning: Julia Pitera - A8-0159/2017
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Diane James, Jiří Pospíšil og Seán Kelly

Betænkning: Biljana Borzan - A8-0175/2017
Momchil Nekov, Urszula Krupa, Anna Maria Corazza Bildt, Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Franc Bogovič, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Frédérique Ries, Tomáš Zdechovský og Seán Kelly

Betænkning: Tiziana Beghin - A8-0162/2017
Adam Szejnfeld, Diane James, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský og Steven Woolfe.


8. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

°
° ° °

Frédérique Ries meddelte, at hun ikke havde haft sit stemmekort og derfor ikke havde været i stand til at deltage i hverken de elektroniske afstemninger eller afstemningerne ved navneopråb.


(Mødet udsat kl. 13.35 og genoptaget kl. 15.20)

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

9. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


10. EU-strategi for Syrien (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: EU-strategi for Syrien (2017/2654(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Arnaud Danjean for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Udo Voigt, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, som udtalte sig om tilrettelæggelsen af forhandlingen, og som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Eleftherios Synadinos, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, James Carver, Edouard Ferrand, Lampros Fountoulis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill, Anders Primdahl Vistisen, Ivo Vajgl, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Udo Voigt, David McAllister, Eugen Freund, Bas Belder, Urmas Paet, Jaromír Kohlíček, Elmar Brok og Francisco Assis.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Miguel Viegas, László Tőkés, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Stanislav Polčák, Lynn Boylan, Lorenzo Cesa, Javi López, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Ruža Tomašić, Lars Adaktusson, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrea Cozzolino, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir og Michaela Šojdrová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Julie Ward, Notis Marias, Jean-Paul Denanot, Georgios Epitideios, Branislav Škripek, Nicola Caputo, Csaba Sógor og Costas Mavrides.

Indlæg af Federica Mogherini.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.11 i protokollen af 18.5.2017.

(Mødet udsat i nogle minutter)

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand


11. De kristnes situation i Mellemøsten (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: De kristnes situation i Mellemøsten (2017/2686(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Arne Lietz for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Margot Parker for EFDD-Gruppen, og Franz Obermayr for ENF-Gruppen.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Bruno Gollnisch, løsgænger, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Ryszard Antoni Legutko, Beatriz Becerra Basterrechea, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Eleftherios Synadinos, Michèle Alliot-Marie, Javi López, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Mario Borghezio, Lars Adaktusson, Marlene Mizzi, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, György Hölvényi, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, László Tőkés, Laima Liucija Andrikienė, Lefteris Christoforou og Marisa Matias.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Seán Kelly, Notis Marias og Anna Záborská.

Indlæg af Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


12. Flygtningelejren Dadaab (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Flygtningelejren Dadaab (2017/2687(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Mariya Gabriel for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Marina Albiol Guzmán, Fabio Massimo Castaldo, Pier Antonio Panzeri, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Noichl og Julie Ward.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Indlæg af Christos Stylianides.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.13 i protokollen af 18.5.2017.


13. Gennemførelse af Rådets retningslinjer for LGBTI-personer, navnlig i forbindelse med forfølgelse af (formodede) homoseksuelle mænd i Tjetjenien, Rusland (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000039/2017) af Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein og Pier Antonio Panzeri for S&D-Gruppen, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms og Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán og Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Ian Duncan for ECR-Gruppen til Kommissionen (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik): Gennemførelse af Rådets LGBTI-retningslinjer, navnlig for så vidt angår forfølgelse af (formodede) homoseksuelle mænd i Tjetjenien, Rusland (2017/2688(RSP)) (B8-0219/2017)

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Malin Björk, Petras Auštrevičius og Mark Demesmaeker begrundede forespørgslen.

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik besvarede spørgsmålet.

Talere: Anna Maria Corazza Bildt for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Fredrick Federley for ALDE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Margot Parker for EFDD-Gruppen, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Heidi Hautala, Tanja Fajon, Hilde Vautmans, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Karima Delli, Sylvie Guillaume, Terry Reintke, Daniele Viotti, Seb Dance, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică og Marc Tarabella.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Elly Schlein, Beatriz Becerra Basterrechea og Fabio Massimo Castaldo.

Indlæg af Christos Stylianides.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.15 i protokollen af 18.5.2017.


14. Situationen i Moldova (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Situationen i Moldova (2017/2689(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Andi Cristea for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, Marian-Jean Marinescu og Francisco Assis.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Monica Macovei, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Michał Boni, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Andrey Kovatchev og Siegfried Mureşan.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil.

Indlæg af Christos Stylianides.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15. Årsrapport 2014 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (forhandling)

Betænkning om årsrapport 2014 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet [2015/2283(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

Sajjad Karim forelagde betænkningen.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Talere: Kazimierz Michał Ujazdowski (ordfører for udtalelse fra AFCO), Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen, Mady Delvaux for S&D-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen, Marie-Christine Boutonnet for ENF-Gruppen, Pavel Svoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneleen Van Bossuyt, Gilles Lebreton, Emil Radev og Jiří Pospíšil.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Brian Hayes.

Indlæg af Notis Marias om afviklingen af catch-the-eye-proceduren (formanden gav nogle præciserende oplysninger).

Talere: Christos Stylianides og Sajjad Karim.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.2 i protokollen af 17.5.2017.


16. Finansteknologi: Teknologiens indflydelse på finanssektorens fremtid (forhandling)

Betænkning om finansteknologi: teknologiens indflydelse på finanssektorens fremtid [2016/2243(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

Cora van Nieuwenhuizen forelagde betænkningen.

Indlæg af Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Dita Charanzová (ordfører for udtalelse fra IMCO), Brian Hayes for PPE-Gruppen, Cătălin Sorin Ivan for S&D-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, David Coburn for EFDD-Gruppen, Othmar Karas, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan, Eva Maydell og Seán Kelly.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Talere: Valdis Dombrovskis og Cora van Nieuwenhuizen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.3 i protokollen af 17.5.2017.


17. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 603.781/OJME).


18. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.45.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Cofferati, Crowley, Händel, Hazekamp, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik