Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 233kWORD 74k
Teisipäev, 16. mai 2017 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c)
 3.Ümberpaigutamise elluviimine (arutelu)
 4.Üleilmastumise pakutavate võimaluste ärakasutamine 2025. aastaks (arutelu)
 5.Aafrika Liidu komisjoni esimehe Moussa Faki Mahamati kõne
 6.Hääletused
  
6.1.ELi ja Mongoolia vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu protokoll (Horvaatia ühinemine) (kodukorra artikkel 150) *** (hääletus)
  
6.2.ELi ning Bosnia ja Hertsegoviina vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (Horvaatia ühinemine) (kodukorra artikkel 150) *** (hääletus)
  
6.3.ELi ja Norra vaheline leping täiendavate eeskirjade kohta seoses välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga (kodukorra artikkel 150) *** (hääletus)
  
6.4.ELi ühinemine puuvillasektori rahvusvahelise nõuandekomiteega (ICAC) (kodukorra artikkel 150) *** (hääletus)
  
6.5.ELi e-valitsuse tegevuskava aastateks 2016–2020 (hääletus)
  
6.6.ELi finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitlev 2015. aasta aruanne (hääletus)
  
6.7.Ressursitõhusus: toidu raiskamise vähendamine ja toiduohutuse suurendamine (hääletus)
  
6.8.Tolli tulemuslikkuse ja juhtimise väliste aspektide hindamine kui kaubanduse edendamise ja ebaseadusliku kauplemise vastu võitlemise vahend (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.ELi Süüriat käsitlev strateegia (arutelu)
 11.Kristlaste olukord Lähis-Idas (arutelu)
 12.Dadaabi pagulaslaager (arutelu)
 13.LGBTI-inimesi käsitlevate nõukogu suuniste rakendamine, eelkõige seoses (väidetavalt) homoseksuaalsete meeste tagakiusamisega Venemaal Tšetšeenias (arutelu)
 14.Olukord Moldovas (arutelu)
 15.Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlev 2014. aasta aruanne (arutelu)
 16.Finantstehnoloogia: tehnoloogia mõju finantssektori tulevikule (arutelu)
 17.Järgmise istungi päevakord
 18.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c)

Asepresident tegi teatavaks järgmised komisjonide otsused alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 1:

– komisjonid BUDG ja ECON raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) 2015/1017 Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestuse pikendamise ning kõnealuse fondi ja Euroopa investeerimisnõustamise keskuse tehnilise täiustamise osas (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)). Raportöörid: Udo Bullmann ja José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 võivad parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt keskmisele lävendile taotleda kirjalikult enne kolmapäeva, 17. mai 2017. aasta keskööd, et komisjoni otsus läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.


3. Ümberpaigutamise elluviimine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ümberpaigutamise elluviimine (2017/2685(RSP))

Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Jeroen Lenaers fraktsiooni PPE nimel, Cécile Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Raymond Finch fraktsiooni EFDD nimel, Auke Zijlstra fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Barbara Spinelli, Zoltán Balczó, Barbara Kudrycka, Péter Niedermüller, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Lorenzo Fontana, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elly Schlein, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Bodil Valero, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Branislav Škripek, Hilde Vautmans, Kinga Gál, Juan Fernando López Aguilar, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese ja Bernd Kölmel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Urtasun, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová ja Nikos Androulakis.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.5.2017 protokollipunkt 11.14.


4. Üleilmastumise pakutavate võimaluste ärakasutamine 2025. aastaks (arutelu)

Komisjoni avaldus: Üleilmastumise pakutavate võimaluste ärakasutamine 2025. aastaks (2017/2655(RSP))

Jyrki Katainen (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel, Jeppe Kofod fraktsiooni S&D nimel, Hans-Olaf Henkel fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel, Edouard Ferrand fraktsiooni ENF nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Daniel Caspary, Kathleen Van Brempt, Marian Harkin, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas William (The Earl of) Dartmouth, Rina Ronja Kari, Petr Mach, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Bernd Lange, João Ferreira, William (The Earl of) Dartmouth, Cristian Dan Preda, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bruno Gollnisch, Agnes Jongerius, Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Tokia Saïfi, Julie Ward, Ramón Luis Valcárcel Siso, Javi López, Maria Spyraki, Emmanuel Maurel, Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Péter Niedermüller ja Ska Keller.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias ja Maria Grapini.

Sõna võttis Jyrki Katainen.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

5. Aafrika Liidu komisjoni esimehe Moussa Faki Mahamati kõne

Aafrika Liidu komisjoni esimees Moussa Faki Mahamat pidas parlamendi ees kõne kell 12.05-12.25.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

6. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võtsid:

- Sophia in 't Veld, kes taotles, et Euroopa Parlament ja Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) kostaksid ÜRO ees 2014. aastal Sahharovi preemia võitnud dr Denis Mukwege eest, et tagada jätkuvalt tema täielik kaitse (asepresident võttis selle teadmiseks), ja

- Ana Gomes, kes taotles, et Euroopa Parlament nõuaks Mehhiko võimudelt, et eelmisel päeval tapetud ajakirjaniku Javier Valdez Cardenase mõrva eest vastutavad isikud antaks kohtu alla (asepresident võttis selle teadmiseks).

°
° ° °


6.1. ELi ja Mongoolia vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu protokoll (Horvaatia ühinemine) (kodukorra artikkel 150) *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mongoolia vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta [09264/2016 - C8-0455/2016- 2015/0113(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0201)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


6.2. ELi ning Bosnia ja Hertsegoviina vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (Horvaatia ühinemine) (kodukorra artikkel 150) *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Bosnia ja Hertsegoviina vahelisele stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli sõlmimise kohta Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel [13824/2016 - C8-0527/2016- 2016/0311(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0202)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


6.3. ELi ja Norra vaheline leping täiendavate eeskirjade kohta seoses välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga (kodukorra artikkel 150) *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu (täiendavate eeskirjade kohta seoses Sisejulgeolekufondi osaks oleva välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga aastateks 2014–2020) liidu nimel sõlmimise kohta [13710/2016 - C8-0005/2017- 2016/0322(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0203)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


6.4. ELi ühinemine puuvillasektori rahvusvahelise nõuandekomiteega (ICAC) (kodukorra artikkel 150) *** (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu ühinemist puuvillasektori rahvusvahelise nõuandekomiteega (ICAC) [15540/2016 - C8-0024/2017- 2016/0349(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0204)

Sõnavõtud

Fernando Ruas (raportöör) enne hääletust.


6.5. ELi e-valitsuse tegevuskava aastateks 2016–2020 (hääletus)

Raport ELi e-valitsuse tegevuskava kohta aastateks 2016–2020 [2016/2273(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0205)


6.6. ELi finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitlev 2015. aasta aruanne (hääletus)

Raport Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitleva 2015. aasta aruande kohta [2016/2097(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Julia Pitera (A8-0159/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0206)


6.7. Ressursitõhusus: toidu raiskamise vähendamine ja toiduohutuse suurendamine (hääletus)

Raport ressursitõhususe algatuse ning toidu raiskamise vähendamise ja toiduohutuse suurendamise kohta [2016/2223(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0207)


6.8. Tolli tulemuslikkuse ja juhtimise väliste aspektide hindamine kui kaubanduse edendamise ja ebaseadusliku kauplemise vastu võitlemise vahend (hääletus)

Raport tolli tulemuslikkuse ja juhtimise väliste aspektide hindamise kui kaubanduse edendamise ja ebaseadusliku kauplemise vastu võitlemise vahendi kohta [2016/2075(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0208)


7. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:


Soovitus Cristian Dan Preda - A8-0169/2017
Monica Macovei

Raport: Sabine Verheyen - A8-0178/2017
Monica Macovei, Adam Szejnfeld, Diane James, Maria Grapini, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský ja Steven Woolfe

Raport: Julia Pitera - A8-0159/2017
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Diane James, Jiří Pospíšil ja Seán Kelly

Raport: Biljana Borzan - A8-0175/2017
Momchil Nekov, Urszula Krupa, Anna Maria Corazza Bildt, Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Franc Bogovič, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Frédérique Ries, Tomáš Zdechovský ja Seán Kelly

Raport: Tiziana Beghin - A8-0162/2017
Adam Szejnfeld, Diane James, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský ja Steven Woolfe.


8. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

°
° ° °

Frédérique Ries teatas, et hääletuskaardi puudumise tõttu ei saanud ta osaleda ei elektrioonilisel ega ka nimelisel hääletusel.


(Istung katkestati kell 13.35 ja jätkus kell 15.20.)

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

9. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


10. ELi Süüriat käsitlev strateegia (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi Süüriat käsitlev strateegia (2017/2654(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) esines avaldusega.

Sõna võtsid Arnaud Danjean fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Udo Voigt, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel arutelu korraldamise kohta ja kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Eleftherios Synadinos, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, James Carver, Edouard Ferrand, Lampros Fountoulis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill, Anders Primdahl Vistisen, Ivo Vajgl, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Udo Voigt, David McAllister, Eugen Freund, Bas Belder, Urmas Paet, Jaromír Kohlíček, Elmar Brok ja Francisco Assis.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Miguel Viegas, László Tőkés, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Stanislav Polčák, Lynn Boylan, Lorenzo Cesa, Javi López, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Ruža Tomašić, Lars Adaktusson, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrea Cozzolino, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir ja Michaela Šojdrová.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Julie Ward, Notis Marias, Jean-Paul Denanot, Georgios Epitideios, Branislav Škripek, Nicola Caputo, Csaba Sógor ja Costas Mavrides.

Sõna võttis Federica Mogherini.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.5.2017 protokollipunkt 11.11.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident


11. Kristlaste olukord Lähis-Idas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Kristlaste olukord Lähis-Idas (2017/2686(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Arne Lietz fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel, Jaromír Kohlíček fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel ja Franz Obermayr fraktsiooni ENF nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Ryszard Antoni Legutko, Beatriz Becerra Basterrechea, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Eleftherios Synadinos, Michèle Alliot-Marie, Javi López, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Mario Borghezio, Lars Adaktusson, Marlene Mizzi, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, György Hölvényi, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, László Tőkés, Laima Liucija Andrikienė, Lefteris Christoforou ja Marisa Matias.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Seán Kelly, Notis Marias ja Anna Záborská.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.


12. Dadaabi pagulaslaager (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Dadaabi pagulaslaager (2017/2687(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Mariya Gabriel fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Marina Albiol Guzmán, Fabio Massimo Castaldo, Pier Antonio Panzeri, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Noichl ja Julie Ward.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.5.2017 protokollipunkt 11.13.


13. LGBTI-inimesi käsitlevate nõukogu suuniste rakendamine, eelkõige seoses (väidetavalt) homoseksuaalsete meeste tagakiusamisega Venemaal Tšetšeenias (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000039/2017), mille esitas(id) Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein ja Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán ja Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Ian Duncan fraktsiooni ECR nimel komisjonile (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja): lesbisid, geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi inimesi (LGBTI-inimesi) käsitlevate nõukogu suuniste rakendamine, eelkõige seoses (väidetavalt) homoseksuaalsete meeste tagakiusamisega Venemaal Tšetšeenias (2017/2688(RSP)) (B8-0219/2017)

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Malin Björk, Petras Auštrevičius ja Mark Demesmaeker esitasid küsimuse.

Christos Stylianides (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel vastas küsimusele.

Sõna võtsid Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Fredrick Federley fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Heidi Hautala, Tanja Fajon, Hilde Vautmans, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Karima Delli, Sylvie Guillaume, Terry Reintke, Daniele Viotti, Seb Dance, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică ja Marc Tarabella.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Elly Schlein, Beatriz Becerra Basterrechea ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.5.2017 protokollipunkt 11.15.


14. Olukord Moldovas (arutelu)

Komisjoni avaldus: Olukord Moldovas (2017/2689(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Andi Cristea fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Marian-Jean Marinescu ja Francisco Assis.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Monica Macovei, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Michał Boni, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Andrey Kovatchev ja Siegfried Mureşan.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Jiří Pospíšil.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Arutelu lõpetati.


15. Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlev 2014. aasta aruanne (arutelu)

Raport subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitleva 2014. aasta aruande kohta [2015/2283(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

Sajjad Karim tutvustas raportit.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Sõna võtsid Kazimierz Michał Ujazdowski (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja), Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE nimel, Mady Delvaux fraktsiooni S&D nimel, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marie-Christine Boutonnet fraktsiooni ENF nimel, Pavel Svoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneleen Van Bossuyt, Gilles Lebreton, Emil Radev ja Jiří Pospíšil.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Brian Hayes.

Sõna võttis Notis Marias eelneva registreerimiseta sõnavõttude menetluse käigu kohta (asepresident selgitas).

Sõna võtsid Christos Stylianides ja Sajjad Karim.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.5.2017 protokollipunkt 10.2.


16. Finantstehnoloogia: tehnoloogia mõju finantssektori tulevikule (arutelu)

Raport finantstehnoloogia ning tehnoloogia mõju kohta finantssektori tulevikule [2016/2243(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

Cora van Nieuwenhuizen tutvustas raportit.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Dita Charanzová (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Brian Hayes fraktsiooni PPE nimel, Cătălin Sorin Ivan fraktsiooni S&D nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, David Coburn fraktsiooni EFDD nimel, Othmar Karas, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan, Eva Maydell ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis ja Cora van Nieuwenhuizen.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.5.2017 protokollipunkt 10.3.


17. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 603.781/OJME).


18. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.45.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Cofferati, Crowley, Händel, Hazekamp, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski

Õigusteave - Privaatsuspoliitika