Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 236kWORD 74k
Tiistai 16. toukokuuta 2017 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 3.Sisäiset siirrot: tuumasta toimeen (keskustelu)
 4.Globalisaation hallinta vuoteen 2025 (keskustelu)
 5.Afrikan unionin komission puheenjohtajan Moussa Faki Mahamatin puhe
 6.Äänestykset
  6.1.EU:n ja Mongolian kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) (työjärjestyksen 150 artikla) *** (äänestys)
  6.2.EU:n ja Bosnia ja Hertsegovinan vakautus- ja assosiaatiosopimus (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) (työjärjestyksen 150 artikla) *** (äänestys)
  6.3.EU:n ja Norjan sopimus ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyvistä täydentävistä säännöistä (työjärjestyksen 150 artikla) *** (äänestys)
  6.4.EU:n liittyminen puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) (työjärjestyksen 150 artikla) *** (äänestys)
  6.5.EU:n sähköisen hallinnon toimintaohjelma 2016–2020 (äänestys)
  6.6.Vuosikertomus 2015 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta (äänestys)
  6.7.Resurssitehokkuutta koskeva aloite: elintarvikejätteen vähentäminen ja elintarviketurvallisuuden parantaminen (äänestys)
  6.8.Tullin toiminnan ja hallinnon ulkoisten näkökohtien arviointi kaupan helpottamisen ja laittoman kaupan torjumisen välineenä (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Syyriaa koskeva EU:n strategia (keskustelu)
 11.Kristittyjen tilanne Lähi-idässä (keskustelu)
 12.Dadaabin pakolaisleiri (keskustelu)
 13.HLBTI-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen täytäntöönpano erityisesti Tšetšeniassa esiintyvän homomiesten (tai homoiksi miellettyjen miesten) vainon suhteen (keskustelu)
 14.Moldovan tilanne (keskustelu)
 15.Vuosikertomus 2014 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista (keskustelu)
 16.FinTech: teknologian vaikutus rahoitusalan tulevaisuuteen (keskustelu)
 17.Seuraavan istunnon esityslista
 18.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti useamman valiokunnan tekemistä päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 1 kohdan mukaisesti:

- BUDG- ja ECON-valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) 2015/1017 muuttamisesta Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentämisen osalta sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekemiseksi (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)). Esittelijät: Udo Bullmann ja José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voivat huomiseen keskiviikkoon 17. toukokuuta 2017 keskiyöhön mennessä esittää kirjallisen pyynnön siitä, että päätöksistä aloittaa neuvottelut äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa sen jälkeen, kun tämä määräaika on päättynyt eikä pyyntöä toimittaa parlamentissa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä ole esitetty.


3. Sisäiset siirrot: tuumasta toimeen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Sisäiset siirrot: tuumasta toimeen (2017/2685(RSP))

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Jeroen Lenaers PPE-ryhmän puolesta, Cécile Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Raymond Finch EFDD-ryhmän puolesta, Auke Zijlstra ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Barbara Spinelli, Zoltán Balczó, Barbara Kudrycka, Péter Niedermüller, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Lorenzo Fontana, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elly Schlein, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Bodil Valero, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Branislav Škripek, Hilde Vautmans, Kinga Gál, Juan Fernando López Aguilar, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese ja Bernd Kölmel.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Urtasun, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová ja Nikos Androulakis.

Dimitris Avramopoulos käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.5.2017, kohta 11.14.


4. Globalisaation hallinta vuoteen 2025 (keskustelu)

Komission julkilausuma: Globalisaation hallinta vuoteen 2025 (2017/2655(RSP))

Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta, Jeppe Kofod S&D-ryhmän puolesta, Hans-Olaf Henkel ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta, Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Daniel Caspary, Kathleen Van Brempt, Marian Harkin, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Rina Ronja Kari, Petr Mach, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Bernd Lange, João Ferreira, William (The Earl of) Dartmouth, Cristian Dan Preda, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bruno Gollnisch, Agnes Jongerius, Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Tokia Saïfi, Julie Ward, Ramón Luis Valcárcel Siso, Javi López, Maria Spyraki, Emmanuel Maurel, Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Péter Niedermüller ja Ska Keller.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias ja Maria Grapini.

Jyrki Katainen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

5. Afrikan unionin komission puheenjohtajan Moussa Faki Mahamatin puhe

Afrikan unionin komission puheenjohtaja Moussa Faki Mahamat piti parlamentille puheen klo 12.05-12.25.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)


Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

°
° ° °

Puheenvuorot:

- Sophia in 't Veld pyysi parlamenttia ja Federica Mogherinia (komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa) edistämään Yhdistyneissä kansakunnissa sitä, että YK varmistaisi jatkossakin täyden suojelun vuoden 2014 Saharov-palkinnon saajalle Denis Mukwegelle (puhemies pani huomautuksen merkille), ja

- Ana Gomes pyysi parlamenttia kehottamaan Meksikon viranomaisia saattamaan toimittaja Javier Valdez Cardenasin eilisestä murhasta vastuulliset oikeuden eteen (puhemies pani huomautuksen merkille).

°
° ° °


6.1. EU:n ja Mongolian kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) (työjärjestyksen 150 artikla) *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian kumppanuutta ja yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi [09264/2016 - C8-0455/2016- 2015/0113(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0201)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


6.2. EU:n ja Bosnia ja Hertsegovinan vakautus- ja assosiaatiosopimus (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) (työjärjestyksen 150 artikla) *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta [13824/2016 - C8-0527/2016- 2016/0311(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0202)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


6.3. EU:n ja Norjan sopimus ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyvistä täydentävistä säännöistä (työjärjestyksen 150 artikla) *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä sääntöjä vuosiksi 2014–2020 koskevan Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta [13710/2016 - C8-0005/2017- 2016/0322(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0203)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.4. EU:n liittyminen puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) (työjärjestyksen 150 artikla) *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) [15540/2016 - C8-0024/2017- 2016/0349(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0204)

Puheenvuorot:

Fernando Ruas (esittelijä) ennen äänestystä.


6.5. EU:n sähköisen hallinnon toimintaohjelma 2016–2020 (äänestys)

Mietintö EU:n sähköisen hallinnon toimintaohjelmasta 2016–2020 [2016/2273(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0205)


6.6. Vuosikertomus 2015 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta (äänestys)

Mietintö vuosikertomuksesta 2015 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta [2016/2097(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Julia Pitera (A8-0159/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0206)


6.7. Resurssitehokkuutta koskeva aloite: elintarvikejätteen vähentäminen ja elintarviketurvallisuuden parantaminen (äänestys)

Mietintö resurssitehokkuutta koskevasta aloitteesta: elintarvikejätteen vähentäminen ja elintarviketurvallisuuden parantaminen [2016/2223(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0207)


6.8. Tullin toiminnan ja hallinnon ulkoisten näkökohtien arviointi kaupan helpottamisen ja laittoman kaupan torjumisen välineenä (äänestys)

Mietintö tullin toiminnan ja hallinnon ulkoisten näkökohtien arvioinnista kaupan helpottamisen ja laittoman kaupan torjumisen välineenä [2016/2075(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0208)


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:


Suositus: Cristian Dan Preda - A8-0169/2017
Monica Macovei

Mietintö Sabine Verheyen - A8-0178/2017
Monica Macovei, Adam Szejnfeld, Diane James, Maria Grapini, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský ja Steven Woolfe

Mietintö Julia Pitera - A8-0159/2017
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Diane James, Jiří Pospíšil ja Seán Kelly

Mietintö Biljana Borzan - A8-0175/2017
Momchil Nekov, Urszula Krupa, Anna Maria Corazza Bildt, Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Franc Bogovič, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Frédérique Ries, Tomáš Zdechovský ja Seán Kelly

Mietintö Tiziana Beghin - A8-0162/2017
Adam Szejnfeld, Diane James, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský ja Steven Woolfe.


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Frédérique Ries ilmoitti, ettei hänellä ollut äänestyskorttia, joten hän ei voinut osallistua koneäänestyksiin eikä nimenhuutoäänestyksiin.


(Istunto keskeytettiin klo 13.35 ja sitä jatkettiin klo 15.20.)

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


10. Syyriaa koskeva EU:n strategia (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Syyriaa koskeva EU:n strategia (2017/2654(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Udo Voigt, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, myös keskustelun järjestämisestä, ja joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Eleftherios Synadinos, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, James Carver, Edouard Ferrand, Lampros Fountoulis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill, Anders Primdahl Vistisen, Ivo Vajgl, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Udo Voigt, David McAllister, Eugen Freund, Bas Belder, Urmas Paet, Jaromír Kohlíček, Elmar Brok ja Francisco Assis.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Miguel Viegas, László Tőkés, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Stanislav Polčák, Lynn Boylan, Lorenzo Cesa, Javi López, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Ruža Tomašić, Lars Adaktusson, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrea Cozzolino, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir ja Michaela Šojdrová.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Julie Ward, Notis Marias, Jean-Paul Denanot, Georgios Epitideios, Branislav Škripek, Nicola Caputo, Csaba Sógor ja Costas Mavrides.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.5.2017, kohta 11.11.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi)

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI


11. Kristittyjen tilanne Lähi-idässä (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Kristittyjen tilanne Lähi-idässä (2017/2686(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Arne Lietz S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta, Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta ja Franz Obermayr ENF-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: sitoutumaton Bruno Gollnisch, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Ryszard Antoni Legutko, Beatriz Becerra Basterrechea, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Eleftherios Synadinos, Michèle Alliot-Marie, Javi López, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Mario Borghezio, Lars Adaktusson, Marlene Mizzi, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, György Hölvényi, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, László Tőkés, Laima Liucija Andrikienė, Lefteris Christoforou ja Marisa Matias.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Seán Kelly, Notis Marias ja Anna Záborská.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


12. Dadaabin pakolaisleiri (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Dadaabin pakolaisleiri (2017/2687(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Mariya Gabriel PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Marina Albiol Guzmán, Fabio Massimo Castaldo, Pier Antonio Panzeri, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Noichl ja Julie Ward.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.5.2017, kohta 11.13.


13. HLBTI-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen täytäntöönpano erityisesti Tšetšeniassa esiintyvän homomiesten (tai homoiksi miellettyjen miesten) vainon suhteen (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000039/2017) Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein ja Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán ja Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Ian Duncan ECR-ryhmän puolesta komissiolle (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja): HLBTI-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen toteuttaminen ajatellen erityisesti (väitetysti) homoseksuaalisten miesten vainoamista Tšetšeniassa Venäjällä (2017/2688(RSP)) (B8-0219/2017)

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Malin Björk, Petras Auštrevičius ja Mark Demesmaeker esittelivät kysymyksen.

Christos Stylianides (komission jäsen) vastasi kysymykseen komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Fredrick Federley ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Heidi Hautala, Tanja Fajon, Hilde Vautmans, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Karima Delli, Sylvie Guillaume, Terry Reintke, Daniele Viotti, Seb Dance, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică ja Marc Tarabella.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Elly Schlein, Beatriz Becerra Basterrechea ja Fabio Massimo Castaldo.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.5.2017, kohta 11.15.


14. Moldovan tilanne (keskustelu)

Komission julkilausuma: Moldovan tilanne (2017/2689(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Andi Cristea S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Marian-Jean Marinescu ja Francisco Assis.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Monica Macovei, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Michał Boni, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Andrey Kovatchev ja Siegfried Mureşan.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Vuosikertomus 2014 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista (keskustelu)

Mietintö vuosikertomuksesta 2014 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista [2015/2283(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

Sajjad Karim esitteli mietinnön.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Kazimierz Michał Ujazdowski (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Mady Delvaux S&D-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marie-Christine Boutonnet ENF-ryhmän puolesta, Pavel Svoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneleen Van Bossuyt, Gilles Lebreton, Emil Radev ja Jiří Pospíšil.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Brian Hayes.

Notis Marias käytti puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn kulusta (puhemies antoi lisäselvityksiä).

Puheenvuorot: Christos Stylianides ja Sajjad Karim.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.5.2017, kohta 10.2.


16. FinTech: teknologian vaikutus rahoitusalan tulevaisuuteen (keskustelu)

Mietintö aiheesta ”FinTech: teknologian vaikutus rahoitusalan tulevaisuuteen” [2016/2243(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

Cora van Nieuwenhuizen esitteli mietinnön.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Dita Charanzová (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Brian Hayes PPE-ryhmän puolesta, Cătălin Sorin Ivan S&D-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta, Othmar Karas, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan, Eva Maydell ja Seán Kelly.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis ja Cora van Nieuwenhuizen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.5.2017, kohta 10.3.


17. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 603.781/OJME).


18. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.45.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Cofferati, Crowley, Händel, Hazekamp, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö