Index 
Jegyzőkönyv
PDF 240kWORD 74k
2017. május 16., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 3.Az áthelyezés megvalósítása (vita)
 4.A globalizáció kiaknázása 2025-ig (vita)
 5.Moussa Faki Mahamat, az Afrikai Unió Bizottsága elnökének beszéde
 6.Szavazások órája
  
6.1.Az EU–Mongólia partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (Horvátország csatlakozása) (az eljárási szabályzat 150. cikke) *** (szavazás)
  
6.2.EU–Bosznia-Hercegovina stabilizációs és társulási megállapodás (Horvátország csatlakozása) (az eljárási szabályzat 150. cikke) *** (szavazás)
  
6.3.EU–Norvégia-megállapodás a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról (az eljárási szabályzat 150. cikke) *** (szavazás)
  
6.4.Az EU csatlakozása a gyapottal foglalkozó nemzetközi tanácsadó bizottsághoz (ICAC) (az eljárási szabályzat 150. cikke) *** (szavazás)
  
6.5.Uniós e-kormányzati cselekvési terv 2016–2020 (szavazás)
  
6.6.2015. évi éves jelentés az EU pénzügyi érdekeinek védelméről – Csalás elleni küzdelem (szavazás)
  
6.7.Erőforrás-hatékonyság: az élelmiszer-pazarlás csökkentése és az élelmiszer-biztonság javítása (szavazás)
  
6.8.A vámhatósági teljesítmény és igazgatás külső aspektusainak értékelése a kereskedelem elősegítése és az illegális kereskedelem elleni küzdelem eszközeként (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.A Szíriára vonatkozó uniós stratégia (vita)
 11.A keresztények helyzete a Közel-Keleten (vita)
 12.A Dadaab menekülttábor (vita)
 13.A Tanács LMBTI-iránymutatásainak végrehajtása, különösen a csecsenföldi homoszexuális (illetve annak vélt) férfiak kivégzése kapcsán (vita)
 14.A moldovai helyzet (vita)
 15.2014. évi éves jelentés a szubszidiaritásról és az arányosságról (vita)
 16.Pénzügyi technológia (FinTech): a technológia hatása a pénzügyi szektor jövőjére (vita)
 17.A következő ülésnap napirendje
 18.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 69c. cikkének (1) bekezdése alapján több bizottság úgy határozott, hogy intézményközi tárgyalásokat kezd:

- BUDG és ECON bizottságok az 1316/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2015/1017 rendeletnek az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)). Előadók: Udo Bullmann és José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése alapján legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport írásban kérheti holnap, azaz 2017. május 17., éjfél előtt, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokat.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről.


3. Az áthelyezés megvalósítása (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az áthelyezés megvalósítása (2017/2685(RSP))

Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Jeroen Lenaers, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Cécile Kashetu Kyenge, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Raymond Finch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Auke Zijlstra, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Barbara Spinelli, Zoltán Balczó, Barbara Kudrycka, Péter Niedermüller, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Lorenzo Fontana, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elly Schlein, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Bodil Valero, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Branislav Škripek, Hilde Vautmans, Kinga Gál, Juan Fernando López Aguilar, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese és Bernd Kölmel.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Urtasun, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová és Nikos Androulakis.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdésével összhangban benyújtandó állásfoglalási indítványokat később jelentik be.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.5.18-i jegyzőkönyv, 11.14. pont .


4. A globalizáció kiaknázása 2025-ig (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A globalizáció kiaknázása 2025-ig (2017/2655(RSP))

Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Françoise Grossetête, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jeppe Kofod, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Hans-Olaf Henkel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Yannick Jadot, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Edouard Ferrand, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, Daniel Caspary, Kathleen Van Brempt, Marian Harkin, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: William (The Earl of) Dartmouth, Rina Ronja Kari, Petr Mach, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Bernd Lange, João Ferreira, William (The Earl of) Dartmouth, Cristian Dan Preda, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bruno Gollnisch, Agnes Jongerius, Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Tokia Saïfi, Julie Ward, Ramón Luis Valcárcel Siso, Javi López, Maria Spyraki, Emmanuel Maurel, Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Péter Niedermüller és Ska Keller.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias és Maria Grapini.

Felszólal: Jyrki Katainen.

A vitát berekesztik.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

5. Moussa Faki Mahamat, az Afrikai Unió Bizottsága elnökének beszéde

12.05–12.25: Moussa Faki Mahamat, az Afrikai Unió Bizottságának elnöke beszédet mond a Parlamentben.

(Az ülést a szavazások órájáig néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

6. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.

°
° ° °

Felszólal:

- Sophia in 't Veld, aki kéri, hogy a Parlament és Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) lépjen fel az ENSZ-ben annak érdekében, hogy az továbbra is teljes mértékben biztosítsa a 2014. évi Szaharov-díjas dr. Denis Mukwege védelmét (Az elnök tudomásul veszi), és

- Ana Gomes, aki kéri, hogy a Parlament lépjen fel a mexikói hatóságoknál annak érdekében, hogy a tegnap meggyilkolt Javier Valdez Cardenas újságíró gyilkosait állítsák bíróság elé (Az elnök tudomásul veszi).

°
° ° °


6.1. Az EU–Mongólia partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (Horvátország csatlakozása) (az eljárási szabályzat 150. cikke) *** (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [09264/2016 - C8-0455/2016- 2015/0113(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0201)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


6.2. EU–Bosznia-Hercegovina stabilizációs és társulási megállapodás (Horvátország csatlakozása) (az eljárási szabályzat 150. cikke) *** (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia-Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [13824/2016 - C8-0527/2016- 2016/0311(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0202)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


6.3. EU–Norvégia-megállapodás a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról (az eljárási szabályzat 150. cikke) *** (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [13710/2016 - C8-0005/2017- 2016/0322(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0203)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


6.4. Az EU csatlakozása a gyapottal foglalkozó nemzetközi tanácsadó bizottsághoz (ICAC) (az eljárási szabályzat 150. cikke) *** (szavazás)

Ajánlás az Európai Uniónak a gyapottal foglalkozó nemzetközi tanácsadó bizottsághoz (ICAC) való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [15540/2016 - C8-0024/2017- 2016/0349(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0204)

Felszólalások

Fernando Ruas (előadó), a szavazás előtt.


6.5. Uniós e-kormányzati cselekvési terv 2016–2020 (szavazás)

Jelentés az uniós e-kormányzati cselekvési tervről 2016–2020 [2016/2273(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0205)


6.6. 2015. évi éves jelentés az EU pénzügyi érdekeinek védelméről – Csalás elleni küzdelem (szavazás)

Jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 2015. évi éves jelentésről – Csalás elleni küzdelem [2016/2097(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Julia Pitera (A8-0159/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0206)


6.7. Erőforrás-hatékonyság: az élelmiszer-pazarlás csökkentése és az élelmiszer-biztonság javítása (szavazás)

Jelentés az élelmiszer-pazarlás csökkentésére és az élelmiszer-biztonság javítására irányuló erőforrás-hatékonysági kezdeményezésről: [2016/2223(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0207)


6.8. A vámhatósági teljesítmény és igazgatás külső aspektusainak értékelése a kereskedelem elősegítése és az illegális kereskedelem elleni küzdelem eszközeként (szavazás)

Jelentés a vámhatósági teljesítmény és igazgatás külső aspektusainak értékeléséről a kereskedelem elősegítése és az illegális kereskedelem elleni küzdelem eszközeként [2016/2075(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0208)


7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:


Ajánlás Cristian Dan Preda - A8-0169/2017
Monica Macovei

Sabine Verheyen -jelentés - A8-0178/2017
Monica Macovei, Adam Szejnfeld, Diane James, Maria Grapini, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský és Steven Woolfe

Julia Pitera -jelentés - A8-0159/2017
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Diane James, Jiří Pospíšil és Seán Kelly

Biljana Borzan -jelentés - A8-0175/2017
Momchil Nekov, Urszula Krupa, Anna Maria Corazza Bildt, Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Franc Bogovič, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Frédérique Ries, Tomáš Zdechovský és Seán Kelly

Tiziana Beghin -jelentés - A8-0162/2017
Adam Szejnfeld, Diane James, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský és Steven Woolfe.


8. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

°
° ° °

Frédérique Ries közli, hogy nem volt nála a szavazókártyája, ezért sem az elektronikus szavazáson, sem a név szerinti szavazáson nem tudott részt venni.


(A 13.35-kor megszakított ülést 15.20-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


10. A Szíriára vonatkozó uniós stratégia (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Szíriára vonatkozó uniós stratégia (2017/2654(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Arnaud Danjean, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Udo Voigt, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a vita lefolytatásáról, és aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Eleftherios Synadinos, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, James Carver, Edouard Ferrand, Lampros Fountoulis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill, Anders Primdahl Vistisen, Ivo Vajgl, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Udo Voigt, David McAllister, Eugen Freund, Bas Belder, Urmas Paet, Jaromír Kohlíček, Elmar Brok és Francisco Assis.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Miguel Viegas, László Tőkés, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Stanislav Polčák, Lynn Boylan, Lorenzo Cesa, Javi López, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Ruža Tomašić, Lars Adaktusson, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrea Cozzolino, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir és Michaela Šojdrová.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Julie Ward, Notis Marias, Jean-Paul Denanot, Georgios Epitideios, Branislav Škripek, Nicola Caputo, Csaba Sógor és Costas Mavrides.

Felszólal: Federica Mogherini.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.5.18-i jegyzőkönyv, 11.11. pont .

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik)

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök


11. A keresztények helyzete a Közel-Keleten (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A keresztények helyzete a Közel-Keleten (2017/2686(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Arne Lietz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jaromír Kohlíček, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Margot Parker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, és Franz Obermayr, a(z) ENF képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Bruno Gollnisch, független, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Ryszard Antoni Legutko, Beatriz Becerra Basterrechea, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Eleftherios Synadinos, Michèle Alliot-Marie, Javi López, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Mario Borghezio, Lars Adaktusson, Marlene Mizzi, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, György Hölvényi, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, László Tőkés, Laima Liucija Andrikienė, Lefteris Christoforou és Marisa Matias.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Seán Kelly, Notis Marias és Anna Záborská.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.


12. A Dadaab menekülttábor (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Dadaab menekülttábor (2017/2687(RSP))

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Mariya Gabriel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Marina Albiol Guzmán, Fabio Massimo Castaldo, Pier Antonio Panzeri, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Noichl és Julie Ward.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Christos Stylianides.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.5.18-i jegyzőkönyv, 11.13. pont .


13. A Tanács LMBTI-iránymutatásainak végrehajtása, különösen a csecsenföldi homoszexuális (illetve annak vélt) férfiak kivégzése kapcsán (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000039/2017) felteszi: Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein és Pier Antonio Panzeri, az S&D képviselőcsoport nevében, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms és Heidi Hautala, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán és Gabriele Zimmer, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, az ALDE képviselőcsoport nevében, Ian Duncan, az ECR képviselőcsoport nevében a Bizottsághoz (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője): Az LMBTI-személyek emberi jogaival kapcsolatos tanácsi iránymutatások végrehajtása, különösen a homoszexuálisnak vélt férfiak csecsenföldi (Oroszország) üldöztetésével kapcsolatban (2017/2688(RSP)) (B8-0219/2017)

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Malin Björk, Petras Auštrevičius és Mark Demesmaeker kifejti a kérdést.

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében válaszol a kérdésre.

Felszólal: Anna Maria Corazza Bildt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Fredrick Federley, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Margot Parker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Heidi Hautala, Tanja Fajon, Hilde Vautmans, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Karima Delli, Sylvie Guillaume, Terry Reintke, Daniele Viotti, Seb Dance, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică és Marc Tarabella.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Elly Schlein, Beatriz Becerra Basterrechea és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal: Christos Stylianides.

Az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.5.18-i jegyzőkönyv, 11.15. pont .


14. A moldovai helyzet (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A moldovai helyzet (2017/2689(RSP))

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Andi Cristea, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Janusz Korwin-Mikke, független, Marian-Jean Marinescu és Francisco Assis.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Monica Macovei, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Michał Boni, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Andrey Kovatchev és Siegfried Mureşan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil.

Felszólal: Christos Stylianides.

A vitát berekesztik.


15. 2014. évi éves jelentés a szubszidiaritásról és az arányosságról (vita)

Jelentés a szubszidiaritásról és az arányosságról szóló 2014. évi éves jelentésről [2015/2283(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

Sajjad Karim előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

Felszólal: Kazimierz Michał Ujazdowski (az AFCO bizottság véleményének előadója), Tadeusz Zwiefka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mady Delvaux, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Boutonnet, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Pavel Svoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneleen Van Bossuyt, Gilles Lebreton, Emil Radev és Jiří Pospíšil.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Brian Hayes.

Felszólal: Notis Marias a „catch the eye” eljárás lefolytatásáról (Az elnök pontosítással szolgál).

Felszólal: Christos Stylianides és Sajjad Karim.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.5.17-i jegyzőkönyv, 10.2. pont .


16. Pénzügyi technológia (FinTech): a technológia hatása a pénzügyi szektor jövőjére (vita)

Jelentés a pénzügyi technológiáról (FinTech): a technológia hatása a pénzügyi szektor jövőjére [2016/2243(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

Cora van Nieuwenhuizen előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Dita Charanzová (az IMCO bizottság véleményének előadója), Brian Hayes, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Cătălin Sorin Ivan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, David Coburn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Othmar Karas, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan, Eva Maydell és Seán Kelly.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Valdis Dombrovskis és Cora van Nieuwenhuizen.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.5.17-i jegyzőkönyv, 10.3. pont .


17. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 603.781/OJME).


18. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.45-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Cofferati, Crowley, Händel, Hazekamp, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat