Rodyklė 
Protokolas
PDF 244kWORD 75k
Antradienis, 2017 m. gegužės 16 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 3.Perkėlimo Europos Sąjungoje įgyvendinimas praktikoje (diskusijos)
 4.Suvaldyti globalizaciją iki 2025 m. (diskusijos)
 5.Afrikos Sąjungos komisijos pirmininko Moussos Fakio Mahamato kalba
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.ES ir Mongolijos pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (Kroatijos Respublikos įstojimas į Europos Sąjungą) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) *** (balsavimas)
  6.2.ES ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (Kroatijos Respublikos įstojimas į Europos Sąjungą) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) *** (balsavimas)
  6.3.ES ir Norvegijos susitarimas dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemone (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) *** (balsavimas)
  6.4.ES prisijungimas prie Tarptautinio medvilnės pramonės patariamojo komiteto (ICAC) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) *** (balsavimas)
  6.5.2016–2020 m. ES e. valdžios veiksmų planas (balsavimas)
  6.6.2015 m. metinė ataskaita „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ (balsavimas)
  6.7.Efektyvus išteklių naudojimas: sumažinti maisto atliekų kiekį, padidinti maisto saugą (balsavimas)
  6.8.Muitinių veiklos ir valdymo, kaip priemonės sudaryti palankesnes sąlygas prekybai ir kovoti su neteisėta prekyba, išorės aspektų vertinimas (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.ES strategija dėl Sirijos (diskusijos)
 11.Krikščionių padėtis Artimuosiuose Rytuose (diskusijos)
 12.Dadaabo pabėgėlių stovykla (diskusijos)
 13.Tarybos LGBTI gairių įgyvendinimas, visų pirma (manoma) homoseksualių vyrų persekiojimo Čečėnijoje aspektu (diskusijos)
 14.Padėtis Moldovoje (diskusijos)
 15.2014 m. metinė ataskaita dėl subsidiarumo ir proporcingumo (diskusijos)
 16.„FinTech“: technologijų įtaka ateities finansų sektoriui (diskusijos)
 17.Kito posėdžio darbotvarkė
 18.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkė pranešė apie kelių komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 1 dalį:

- BUDG ir ECON komitetai, remdamiesi pranešimu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) 2015/1017 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techninių patobulinimų (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)). Pranešėjai: Udo Bullmann ir José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija (-os) gali ne vėliau kaip iki rytojaus, 2017 m. gegužės 17d., trečiadienio, 24.00 val. raštu paprašyti, kad dėl sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.


3. Perkėlimo Europos Sąjungoje įgyvendinimas praktikoje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Perkėlimo Europos Sąjungoje įgyvendinimas praktikoje (2017/2685(RSP))

Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Jeroen Lenaers PPE frakcijos vardu, Cécile Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Raymond Finch EFDD frakcijos vardu, Auke Zijlstra ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Barbara Spinelli), Zoltán Balczó, Barbara Kudrycka, Péter Niedermüller, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Judith Sargentini, Ignazio Corrao (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Lorenzo Fontana, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elly Schlein, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Bodil Valero, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Carlos Coelho (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Miltiadis Kyrkos, Branislav Škripek, Hilde Vautmans, Kinga Gál, Juan Fernando López Aguilar (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek), Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese ir Bernd Kölmel.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Urtasun, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová ir Nikos Androulakis.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 05 18 protokolo 11.14 punktas


4. Suvaldyti globalizaciją iki 2025 m. (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Suvaldyti globalizaciją iki 2025 m. (2017/2655(RSP))

Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu, Jeppe Kofod S&D frakcijos vardu, Hans-Olaf Henkel ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu, Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu, Bruno Gollnisch, nepriklausomas Parlamento narys, Daniel Caspary, Kathleen Van Brempt, Marian Harkin (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė William (The Earl of) Dartmouth), Rina Ronja Kari, Petr Mach, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Bernd Lange, João Ferreira, William (The Earl of) Dartmouth, Cristian Dan Preda (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bruno Gollnisch), Agnes Jongerius, Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Tokia Saïfi, Julie Ward, Ramón Luis Valcárcel Siso, Javi López, Maria Spyraki, Emmanuel Maurel, Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Péter Niedermüller ir Ska Keller.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias ir Maria Grapini.

Kalbėjo Jyrki Katainen.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

5. Afrikos Sąjungos komisijos pirmininko Moussos Fakio Mahamato kalba

12.05 – 12.25 val. Afrikos Sąjungos komisijos pirmininkas Moussa Faki Mahamat Parlamente pasakė kalbą.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki balsuoti skirto laiko.)


PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

°
° ° °

Kalbėjo::

- Sophia in 't Veld, ji paprašė, kad Parlementas et Frederica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) imtųsi veiksmų Jungtinių Taitų Organizacijoje, kad pastaroji toliau visapusiškai užtikrintų 2014 m. Scharavo premijos laureato Dr. Deniso Mukwege apsaugą (pirmininkas į tai atsižvelgė), ir

- Ana Gomes, ji paprašė, kad Parlamentas paragintų Meksikos valdžios institucijas imtis veiksmų, kad vakar žurnalistą Javier Valdez Cardenas nužudę asmenys būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn (pirmininkas į tai atsižvelgė).

°
° ° °


6.1. ES ir Mongolijos pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (Kroatijos Respublikos įstojimas į Europos Sąjungą) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Mongolijos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymas Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto [09264/2016 - C8-0455/2016- 2015/0113(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0201)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


6.2. ES ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (Kroatijos Respublikos įstojimas į Europos Sąjungą) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Sąjungos bei jos valstybių narių vardu projekto [13824/2016 - C8-0527/2016- 2016/0311(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0202)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


6.3. ES ir Norvegijos susitarimas dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemone (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemone kaip Vidaus saugumo fondo dalimi 2014–2020 m. laikotarpiu, sudarymo Sąjungos vardu projekto [13710/2016 - C8-0005/2017- 2016/0322(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0203)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


6.4. ES prisijungimas prie Tarptautinio medvilnės pramonės patariamojo komiteto (ICAC) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Tarptautinio medvilnės pramonės patariamojo komiteto (ICAC) projekto [15540/2016 - C8-0024/2017- 2016/0349(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0204)

Kalbėjo:

Fernando Ruas (pranešėjas), prieš balsavimą.


6.5. 2016–2020 m. ES e. valdžios veiksmų planas (balsavimas)

Pranešimas dėl 2016–2020 m. ES e. valdžios veiksmų plano [2016/2273(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0205)


6.6. 2015 m. metinė ataskaita „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ (balsavimas)

Pranešimas dėl 2015 m. metinės ataskaitas „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ [2016/2097(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Julia Pitera (A8-0159/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0206)


6.7. Efektyvus išteklių naudojimas: sumažinti maisto atliekų kiekį, padidinti maisto saugą (balsavimas)

Pranešimas dėl efektyvaus išteklių naudojimo iniciatyvos: sumažinti maisto atliekų kiekį, padidinti maisto saugą [2016/2223(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0207)


6.8. Muitinių veiklos ir valdymo, kaip priemonės sudaryti palankesnes sąlygas prekybai ir kovoti su neteisėta prekyba, išorės aspektų vertinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl muitinių veiklos ir valdymo, kaip priemonės sudaryti palankesnes sąlygas prekybai ir kovoti su neteisėta prekyba, išorės aspektų vertinimo [2016/2075(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0208)


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo


Rekomendacija Cristian Dan Preda - A8-0169/2017
Monica Macovei

Pranešimas: Sabine Verheyen - A8-0178/2017
Monica Macovei, Adam Szejnfeld, Diane James, Maria Grapini, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský ir Steven Woolfe

Pranešimas: Julia Pitera - A8-0159/2017
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Diane James, Jiří Pospíšil ir Seán Kelly

Pranešimas: Biljana Borzan - A8-0175/2017
Momchil Nekov, Urszula Krupa, Anna Maria Corazza Bildt, Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Franc Bogovič, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Frédérique Ries, Tomáš Zdechovský ir Seán Kelly

Pranešimas: Tiziana Beghin - A8-0162/2017
Adam Szejnfeld, Diane James, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský ir Steven Woolfe.


8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

°
° ° °

Frédérique Ries pranešė, kad neturėjo savo balsavimo kortelės ir dėl to negalėjo dalyvauti nei elektroniniuose, nei vardiniuose balsavimuose.


(Posėdis sustabdytas 13.35 val. ir atnaujintas 15.20 val.)

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


10. ES strategija dėl Sirijos (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ES strategija dėl Sirijos (2017/2654(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Arnaud Danjean PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Udo Voigt), Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, be kita ko, dėl diskusijų eigos (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Eleftherios Synadinos), Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, James Carver, Edouard Ferrand, Lampros Fountoulis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill, Anders Primdahl Vistisen, Ivo Vajgl, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Udo Voigt, David McAllister, Eugen Freund, Bas Belder, Urmas Paet, Jaromír Kohlíček, Elmar Brok ir Francisco Assis.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Miguel Viegas, László Tőkés, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Stanislav Polčák), Lynn Boylan, Lorenzo Cesa, Javi López, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Ruža Tomašić, Lars Adaktusson, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrea Cozzolino, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir ir Michaela Šojdrová.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Julie Ward, Notis Marias, Jean-Paul Denanot, Georgios Epitideios, Branislav Škripek, Nicola Caputo, Csaba Sógor ir Costas Mavrides.

Kalbėjo Federica Mogherini.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 05 18 protokolo 11.11 punktas

(Posėdis sustabdytas keletui minučių)

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas


11. Krikščionių padėtis Artimuosiuose Rytuose (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Krikščionių padėtis Artimuosiuose Rytuose (2017/2686(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Arne Lietz S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Margot Parker EFDD frakcijos vardu, ir Franz Obermayr ENF frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Bruno Gollnisch, nepriklausomas Parlamento narys, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Ryszard Antoni Legutko, Beatriz Becerra Basterrechea, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Eleftherios Synadinos, Michèle Alliot-Marie, Javi López, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Mario Borghezio, Lars Adaktusson, Marlene Mizzi, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, György Hölvényi, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, László Tőkés, Laima Liucija Andrikienė, Lefteris Christoforou ir Marisa Matias.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Seán Kelly, Notis Marias ir Anna Záborská.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


12. Dadaabo pabėgėlių stovykla (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Dadaabo pabėgėlių stovykla (2017/2687(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Mariya Gabriel PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Marina Albiol Guzmán, Fabio Massimo Castaldo, Pier Antonio Panzeri, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Noichl ir Julie Ward.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 05 18 protokolo 11.13 punktas


13. Tarybos LGBTI gairių įgyvendinimas, visų pirma (manoma) homoseksualių vyrų persekiojimo Čečėnijoje aspektu (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000039/2017) kurį pateikė Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein ir Pier Antonio Panzeri, S&D frakcijos vardu, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán ir Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Ian Duncan ECR frakcijos vardu Komisijai (Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai): Tarybos LGBTI gairių įgyvendinimas, visų pirma susijęs su (nustatytų) homoseksualių vyrų persekiojimu Čečėnijoje (Rusija) (2017/2688(RSP)) (B8-0219/2017)

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Malin Björk, Petras Auštrevičius ir Mark Demesmaeker pristatė klausimą.

Christos Stylianides (Komisijos narys) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Anna Maria Corazza Bildt PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Fredrick Federley ALDE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Margot Parker EFDD frakcijos vardu, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Heidi Hautala, Tanja Fajon, Hilde Vautmans, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Karima Delli, Sylvie Guillaume, Terry Reintke, Daniele Viotti, Seb Dance, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică ir Marc Tarabella.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Elly Schlein, Beatriz Becerra Basterrechea ir Fabio Massimo Castaldo.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 05 18 protokolo 11.15 punktas


14. Padėtis Moldovoje (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Padėtis Moldovoje (2017/2689(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Andi Cristea S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Janusz Korwin-Mikke, nepriklausomas Parlamento narys, Marian-Jean Marinescu ir Francisco Assis.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Monica Macovei, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Michał Boni, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Andrey Kovatchev ir Siegfried Mureşan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Diskusijos baigtos.


15. 2014 m. metinė ataskaita dėl subsidiarumo ir proporcingumo (diskusijos)

Pranešimas dėl 2014 m. metinės ataskaitos dėl subsidiarumo ir proporcingumo [2015/2283(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

Sajjad Karim pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Kalbėjo: Kazimierz Michał Ujazdowski (AFCO komiteto nuomonės referentas), Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu, Mady Delvaux S&D frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu, Marie-Christine Boutonnet ENF frakcijos vardu, Pavel Svoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneleen Van Bossuyt, Gilles Lebreton, Emil Radev ir Jiří Pospíšil.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Brian Hayes.

Kalbėjo Notis Marias dėl procedūros „prašau žodžio“ eigos (pirmininkas pateikė paaiškinimus).

Kalbėjo: Christos Stylianides ir Sajjad Karim.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 05 17 protokolo 10.2 punktas


16. „FinTech“: technologijų įtaka ateities finansų sektoriui (diskusijos)

Pranešimas „FinTech“: technologijų įtaka ateities finansų sektoriui [2016/2243(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

Cora van Nieuwenhuizen pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Dita Charanzová (IMCO komiteto nuomonės referentė), Brian Hayes PPE frakcijos vardu, Cătălin Sorin Ivan S&D frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, David Coburn EFDD frakcijos vardu, Othmar Karas, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan, Eva Maydell ir Seán Kelly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis ir Cora van Nieuwenhuizen.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 05 17 protokolo 10.3 punktas


17. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 603.781/OJME).


18. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.45 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Cofferati, Crowley, Händel, Hazekamp, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski

Teisinė informacija - Privatumo politika