Indekss 
Protokols
PDF 240kWORD 74k
Otrdiena, 2017. gada 16. maijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 3.Sekmīga pārcelšanas īstenošana (debates)
 4.Globalizācijas kontrole un izmantošana līdz 2025. gadam (debates)
 5.Āfrikas Savienības Komisijas priekšsēdētāja Moussa Faki Mahamat uzruna
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Protokols ES un Mongolijas Pamatnolīgumam par partnerību un sadarbību (Horvātijas pievienošanās) (Reglamenta 150. pants) *** (balsošana)
  6.2.ES un Bosnijas un Hercegovinas Stabilizācijas un asociācijas nolīgums (Horvātijas pievienošanās) (Reglamenta 150. pants) *** (balsošana)
  6.3.ES un Norvēģijas Nolīgums par papildu noteikumiem saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām (Reglamenta 150. pants) *** (balsošana)
  6.4.ES pievienošanās Starptautiskajai kokvilnas padomdevēju komitejai (ICAC) (Reglamenta 150. pants) *** (balsošana)
  6.5.ES e-pārvaldes rīcības plāns 2016.–2020. gadam (balsošana)
  6.6.2015. gada ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu (balsošana)
  6.7.Resursefektivitātes iniciatīva — pārtikas atkritumu samazināšana, pārtikas nekaitīguma uzlabošana (balsošana)
  6.8.Muitas dienestu darbības un pārvaldības ārējo aspektu izvērtēšana kā tirdzniecības veicināšanas un nelikumīgas tirdzniecības apkarošanas rīks (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.ES stratēģija attiecībā uz Sīriju (debates)
 11.Kristiešu stāvoklis Tuvajos Austrumos (debates)
 12.Dadābas bēgļu nometne (debates)
 13.Padomes LGBTI pamatnostādņu īstenošana, it īpaši saistībā ar homoseksuālu (par tādiem uzskatītu) vīriešu vajāšanu Čečenijā, Krievijā (debates)
 14.Stāvoklis Moldovā (debates)
 15.2014. gada ziņojums par subsidiaritāti un proporcionalitāti (debates)
 16.FinTech — tehnoloģijas ietekme uz finanšu sektora nākotni (debates)
 17.Nākamās sēdes darba kārtība
 18.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītāja ir paziņojusi par vairāku komiteju lēmumu sākt iestāžu sarunas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 1. punktu:

- BUDG un ECON komitejas, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) 2015/1017 attiecībā uz Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšanu, kā arī šā fonda un Eiropas Investīciju konsultāciju centra tehnisku uzlabojumu ieviešanu (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)). Referenti: Udo Bullmann un José Manuel Fernandes (A8-0198/2017).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai viena vai vairākas politiskās grupas līdz nākamās dienas, t.i., trešdienas, 2017. gada 17. maija, pusnaktij var rakstiski pieprasīt, lai lēmumi par sarunu sākšanu tiktu izvirzīti balsošanai.

Sarunas var sākt jebkurā laikā pēc minētā termiņa beigām, ja šajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu uzsākt sarunas.


3. Sekmīga pārcelšanas īstenošana (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Sekmīga pārcelšanas īstenošana (2017/2685(RSP)).

Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Jeroen Lenaers PPE grupas vārdā, Cécile Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Raymond Finch EFDD grupas vārdā, Auke Zijlstra ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Barbara Spinelli, Zoltán Balczó, Barbara Kudrycka, Péter Niedermüller, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Lorenzo Fontana, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elly Schlein, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Bodil Valero, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Branislav Škripek, Hilde Vautmans, Kinga Gál, Juan Fernando López Aguilar, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese un Bernd Kölmel.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Urtasun, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová un Nikos Androulakis.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.5.2017. protokola 11.14. punkts.


4. Globalizācijas kontrole un izmantošana līdz 2025. gadam (debates)

Komisijas paziņojums: Globalizācijas kontrole un izmantošana līdz 2025. gadam (2017/2655(RSP)).

Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Françoise Grossetête PPE grupas vārdā, Jeppe Kofod S&D grupas vārdā, Hans-Olaf Henkel ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā, Edouard Ferrand ENF grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Daniel Caspary, Kathleen Van Brempt, Marian Harkin, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Rina Ronja Kari, Petr Mach, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Bernd Lange, João Ferreira, William (The Earl of) Dartmouth, Cristian Dan Preda, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bruno Gollnisch, Agnes Jongerius, Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Tokia Saïfi, Julie Ward, Ramón Luis Valcárcel Siso, Javi López, Maria Spyraki, Emmanuel Maurel, Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Péter Niedermüller un Ska Keller.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias un Maria Grapini.

Uzstājās Jyrki Katainen.

Debates tika slēgtas.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

5. Āfrikas Savienības Komisijas priekšsēdētāja Moussa Faki Mahamat uzruna

No plkst. 12.05 līdz plkst. 12.25 Parlamentā ar uzrunu uzstājās Āfrikas Savienības Komisijas priekšsēdētājs Moussa Faki Mahamat.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta, līdz sākās balsošanas laiks.)


SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

°
° ° °

Uzstājās:

- Sophia in 't Veld, kura pieprasīja, lai Parlaments un Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) vērstos pie Apvienoto Nāciju Organizācijas, lai panāktu, ka tā turpina pilnībā nodrošināt 2015. gada Saharova balvas laureāta Dr. Denis Mukwege aizsardzību (sēdes vadītājs to pieņēma zināšanai), un

- Ana Gomes, kura pieprasīja, lai Parlaments vērstos pie Meksikas iestādēm, lai panāktu, ka par vakar nogalinātā žurnālista Javier Valdez Cardenas slepkavību atbildīgās personas tiek sauktas pie atbildības (sēdes vadītājs to pieņēma zināšanai).

°
° ° °


6.1. Protokols ES un Mongolijas Pamatnolīgumam par partnerību un sadarbību (Horvātijas pievienošanās) (Reglamenta 150. pants) *** (balsošana)

Ieteikums projektam Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Pamatnolīgumam par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Mongoliju, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [09264/2016 - C8-0455/2016- 2015/0113(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Helmut Scholz (A8-0074/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0201).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


6.2. ES un Bosnijas un Hercegovinas Stabilizācijas un asociācijas nolīgums (Horvātijas pievienošanās) (Reglamenta 150. pants) *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bosniju un Hercegovinu, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [13824/2016 - C8-0527/2016- 2016/0311(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0202).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


6.3. ES un Norvēģijas Nolīgums par papildu noteikumiem saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām (Reglamenta 150. pants) *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp ES un Norvēģijas Karalisti par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda [13710/2016 - C8-0005/2017- 2016/0322(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0203).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


6.4. ES pievienošanās Starptautiskajai kokvilnas padomdevēju komitejai (ICAC) (Reglamenta 150. pants) *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos Starptautiskajai Kokvilnas padomdevējai komitejai (ICAC) [15540/2016 - C8-0024/2017- 2016/0349(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Fernando Ruas (A8-0187/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0204).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Fernando Ruas (referents).


6.5. ES e-pārvaldes rīcības plāns 2016.–2020. gadam (balsošana)

Ziņojums par ES e-pārvaldes rīcības plānu 2016.–2020. gadam [2016/2273(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Sabine Verheyen (A8-0178/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0205).


6.6. 2015. gada ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu (balsošana)

Ziņojums par 2015. gada ziņojumu par ES finanšu interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu [2016/2097(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Julia Pitera (A8-0159/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0206).


6.7. Resursefektivitātes iniciatīva — pārtikas atkritumu samazināšana, pārtikas nekaitīguma uzlabošana (balsošana)

Ziņojums par resursefektivitātes iniciatīvu — pārtikas atkritumu samazināšana, pārtikas nekaitīguma uzlabošana [2016/2223(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Biljana Borzan (A8-0175/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0207).


6.8. Muitas dienestu darbības un pārvaldības ārējo aspektu izvērtēšana kā tirdzniecības veicināšanas un nelikumīgas tirdzniecības apkarošanas rīks (balsošana)

Ziņojums par muitas dienestu darbības un pārvaldības ārējo aspektu izvērtēšanu kā tirdzniecības veicināšanas un nelikumīgas tirdzniecības apkarošanas rīku [2016/2075(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Tiziana Beghin (A8-0162/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0208).


7. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi


Ieteikums Cristian Dan Preda - A8-0169/2017
Monica Macovei

Sabine Verheyen ziņojums - A8-0178/2017
Monica Macovei, Adam Szejnfeld, Diane James, Maria Grapini, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský un Steven Woolfe

Julia Pitera ziņojums - A8-0159/2017
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Diane James, Jiří Pospíšil un Seán Kelly

Biljana Borzan ziņojums - A8-0175/2017
Momchil Nekov, Urszula Krupa, Anna Maria Corazza Bildt, Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Franc Bogovič, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Frédérique Ries, Tomáš Zdechovský un Seán Kelly

Tiziana Beghin ziņojums - A8-0162/2017
Adam Szejnfeld, Diane James, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský un Steven Woolfe.


8. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

°
° ° °

Frédérique Ries paziņoja, ka viņa nevarēja piedalīties nedz elektroniskajā balsošanā, nedz balsošanā pēc saraksta, jo viņai nebija balsošanas kartes.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.35 un atsākta plkst. 15.20.)

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


10. ES stratēģija attiecībā uz Sīriju (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ES stratēģija attiecībā uz Sīriju (2017/2654(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Arnaud Danjean PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Udo Voigt, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā par debašu norises kārtību un kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Eleftherios Synadinos, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, James Carver, Edouard Ferrand, Lampros Fountoulis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill, Anders Primdahl Vistisen, Ivo Vajgl, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Udo Voigt, David McAllister, Eugen Freund, Bas Belder, Urmas Paet, Jaromír Kohlíček, Elmar Brok un Francisco Assis.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Miguel Viegas, László Tőkés, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Stanislav Polčák, Lynn Boylan, Lorenzo Cesa, Javi López, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Ruža Tomašić, Lars Adaktusson, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrea Cozzolino, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir un Michaela Šojdrová.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Julie Ward, Notis Marias, Jean-Paul Denanot, Georgios Epitideios, Branislav Škripek, Nicola Caputo, Csaba Sógor un Costas Mavrides.

Uzstājās Federica Mogherini.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.5.2017. protokola 11.11. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks


11. Kristiešu stāvoklis Tuvajos Austrumos (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Kristiešu stāvoklis Tuvajos Austrumos (2017/2686(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Arne Lietz S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Jaromír Kohlíček GUE/NGL grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Margot Parker EFDD grupas vārdā un Franz Obermayr ENF grupas vārdā.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Ryszard Antoni Legutko, Beatriz Becerra Basterrechea, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Eleftherios Synadinos, Michèle Alliot-Marie, Javi López, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Mario Borghezio, Lars Adaktusson, Marlene Mizzi, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, György Hölvényi, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, László Tőkés, Laima Liucija Andrikienė, Lefteris Christoforou un Marisa Matias.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Seán Kelly, Notis Marias un Anna Záborská.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.


12. Dadābas bēgļu nometne (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Dadābas bēgļu nometne (2017/2687(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Mariya Gabriel PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Marina Albiol Guzmán, Fabio Massimo Castaldo, Pier Antonio Panzeri, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Noichl un Julie Ward.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Christos Stylianides.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.5.2017. protokola 11.13. punkts.


13. Padomes LGBTI pamatnostādņu īstenošana, it īpaši saistībā ar homoseksuālu (par tādiem uzskatītu) vīriešu vajāšanu Čečenijā, Krievijā (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000039/2017) un kuru uzdeva Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein un Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán un Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Ian Duncan ECR grupas vārdā Komisijai (Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos): Padomes LGBTI pamatnostādņu īstenošana, jo īpaši saistībā ar saistībā ar homoseksuālu (par tādiem uzskatītu) vīriešu vajāšanu Čečenijā, Krievijā (2017/2688(RSP)) (B8-0219/2017).

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Malin Björk, Petras Auštrevičius un Mark Demesmaeker izvērsa jautājumu.

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Anna Maria Corazza Bildt PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Fredrick Federley ALDE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Margot Parker EFDD grupas vārdā, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Heidi Hautala, Tanja Fajon, Hilde Vautmans, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Karima Delli, Sylvie Guillaume, Terry Reintke, Daniele Viotti, Seb Dance, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică un Marc Tarabella.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Elly Schlein, Beatriz Becerra Basterrechea un Fabio Massimo Castaldo.

Uzstājās Christos Stylianides.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.5.2017. protokola 11.15. punkts.


14. Stāvoklis Moldovā (debates)

Komisijas paziņojums: Stāvoklis Moldovā (2017/2689(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Andi Cristea S&D grupas vārdā, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, Marian-Jean Marinescu un Francisco Assis.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Monica Macovei, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Michał Boni, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Andrey Kovatchev un Siegfried Mureşan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil.

Uzstājās Christos Stylianides.

Debates tika slēgtas.


15. 2014. gada ziņojums par subsidiaritāti un proporcionalitāti (debates)

Ziņojums par 2014. gada ziņojumu par subsidiaritāti un proporcionalitāti [2015/2283(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Sajjad Karim (A8-0114/2017).

Sajjad Karim iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Uzstājās Kazimierz Michał Ujazdowski (AFCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā, Mady Delvaux S&D grupas vārdā, Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā, Marie-Christine Boutonnet ENF grupas vārdā, Pavel Svoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneleen Van Bossuyt, Gilles Lebreton, Emil Radev un Jiří Pospíšil.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Brian Hayes.

Uzstājās Notis Marias par brīvā mikrofona procedūras norisi (sēdes vadītājs sniedza paskaidrojumus).

Uzstājās Christos Stylianides un Sajjad Karim.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.5.2017. protokola 10.2. punkts.


16. FinTech — tehnoloģijas ietekme uz finanšu sektora nākotni (debates)

Ziņojums par FinTech: tehnoloģijas ietekme uz finanšu sektora nākotni [2016/2243(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017).

Cora van Nieuwenhuizen iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Dita Charanzová (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Brian Hayes PPE grupas vārdā, Cătălin Sorin Ivan S&D grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, David Coburn EFDD grupas vārdā, Othmar Karas, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan, Eva Maydell un Seán Kelly.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Valdis Dombrovskis un Cora van Nieuwenhuizen.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.5.2017. protokola 10.3. punkts.


17. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 603.781/OJME).


18. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.45.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Cofferati, Crowley, Händel, Hazekamp, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski

Juridisks paziņojums - Privātuma politika