Index 
Notulen
PDF 241kWORD 74k
Dinsdag 16 mei 2017 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 3.Herplaatsing doen slagen (debat)
 4.Beheersing van de globalisering tegen 2025 (debat)
 5.Toespraak door Moussa Faki Mahamat, voorzitter van de Commissie van de Afrikaanse Unie
 6.Stemmingen
  
6.1.Protocol bij de kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EU en Mongolië (toetreding van Kroatië) (artikel 150 van het Reglement) *** (stemming)
  
6.2.Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EU en Bosnië en Herzegovina (toetreding van Kroatië) (artikel 150 van het Reglement) *** (stemming)
  
6.3.Overeenkomst tussen de EU en Noorwegen betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa (artikel 150 van het Reglement) *** (stemming)
  
6.4.Toetreding van de EU tot het Internationaal Raadgevend Comité voor Katoen (ICAC) (artikel 150 van het Reglement) *** (stemming)
  
6.5.Het EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020 (stemming)
  
6.6.Jaarverslag 2015 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding (stemming)
  
6.7.Hulpbronnenefficiëntie: minder voedselverspilling, meer voedselveiligheid (stemming)
  
6.8.Evaluatie van de externe aspecten van de werking en het beheer van de douane als instrument om de handel te bevorderen en de illegale handel te bestrijden (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.EU-strategie inzake Syrië (debat)
 11.De situatie van christenen in het Midden-Oosten (debat)
 12.Het vluchtelingenkamp van Dadaab (debat)
 13.Tenuitvoerlegging van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad, met name wat betreft de vervolging van (vermeende) homoseksuele mannen in Tsjetsjenië, Rusland (debat)
 14.De situatie in Moldavië (debat)
 15.Jaarverslag 2014 over subsidiariteit en evenredigheid (debat)
 16.Fintech: de invloed van technologie op de toekomst van de financiële sector (debat)
 17.Agenda van de volgende vergadering
 18.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat meerdere commissies hebben besloten interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement:

-commissies BUDG en ECON, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) 2015/1017 wat betreft de verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen en wat betreft de invoering van technische versterkingen voor dat fonds en de Europese investeringsadvieshub (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)). Rapporteurs: Udo Bullmann en José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, vóór morgen woensdag 17 mei 2017 om middernacht, schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.


3. Herplaatsing doen slagen (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Herplaatsing doen slagen (2017/2685(RSP))

Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Jeroen Lenaers, namens de PPE-Fractie, Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Raymond Finch, namens de EFDD-Fractie, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Barbara Spinelli, Zoltán Balczó, Barbara Kudrycka, Péter Niedermüller, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Lorenzo Fontana, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elly Schlein, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Bodil Valero, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Branislav Škripek, Hilde Vautmans, Kinga Gál, Juan Fernando López Aguilar, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese en Bernd Kölmel.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Urtasun, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová en Nikos Androulakis.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.14 van de notulen van 18.5.2017.


4. Beheersing van de globalisering tegen 2025 (debat)

Verklaring van de Commissie: Beheersing van de globalisering tegen 2025 (2017/2655(RSP))

Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Jeppe Kofod, namens de S&D-Fractie, Hans-Olaf Henkel, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, Edouard Ferrand, namens de ENF-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Daniel Caspary, Kathleen Van Brempt, Marian Harkin, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Rina Ronja Kari, Petr Mach, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Bernd Lange, João Ferreira, William (The Earl of) Dartmouth, Cristian Dan Preda, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bruno Gollnisch, Agnes Jongerius, Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Tokia Saïfi, Julie Ward, Ramón Luis Valcárcel Siso, Javi López, Maria Spyraki, Emmanuel Maurel, Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Péter Niedermüller en Ska Keller.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

5. Toespraak door Moussa Faki Mahamat, voorzitter van de Commissie van de Afrikaanse Unie

Van 12.05 tot 12.25 uur houdt Moussa Faki Mahamat, voorzitter van de Commissie van de Afrikaanse Unie, een toespraak voor het Parlement.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering enkele ogenblikken onderbroken).


VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door:

- Sophia in 't Veld, die het Parlement en Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) verzoekt ervoor te zorgen dat de Verenigde Naties dokter Denis Mukwege, de winnaar van de Sacharovprijs 2014, volledig blijven beschermen (de Voorzitter neemt hier kennis van), en

- Ana Gomes, die het Parlement verzoekt er bij de Mexicaanse autoriteiten op aan te dringen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de gisteren gepleegde moord op journalist Javier Valdez Cardenas, voor de rechter worden gebracht (de Voorzitter neemt hier kennis van).

°
° ° °


6.1. Protocol bij de kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EU en Mongolië (toetreding van Kroatië) (artikel 150 van het Reglement) *** (stemming)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [09264/2016 - C8-0455/2016- 2015/0113(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0201)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


6.2. Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EU en Bosnië en Herzegovina (toetreding van Kroatië) (artikel 150 van het Reglement) *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [13824/2016 - C8-0527/2016- 2016/0311(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0202)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


6.3. Overeenkomst tussen de EU en Noorwegen betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa (artikel 150 van het Reglement) *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen betreffende aanvullende regels met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014-2020 [13710/2016 - C8-0005/2017- 2016/0322(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0203)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


6.4. Toetreding van de EU tot het Internationaal Raadgevend Comité voor Katoen (ICAC) (artikel 150 van het Reglement) *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de toetreding van de Europese Unie tot het Internationaal Raadgevend Comité voor Katoen (ICAC) [15540/2016 - C8-0024/2017- 2016/0349(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0204)

Het woord werd gevoerd door:

Fernando Ruas (rapporteur), vóór de stemming.


6.5. Het EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020 (stemming)

Verslag over het EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020 [2016/2273(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0205)


6.6. Jaarverslag 2015 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding (stemming)

Verslag over het jaarverslag 2015 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding [2016/2097(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Julia Pitera (A8-0159/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0206)


6.7. Hulpbronnenefficiëntie: minder voedselverspilling, meer voedselveiligheid (stemming)

Verslag over initiatief met betrekking tot hulpbronnenefficiëntie: minder voedselverspilling, meer voedselveiligheid [2016/2223(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0207)


6.8. Evaluatie van de externe aspecten van de werking en het beheer van de douane als instrument om de handel te bevorderen en de illegale handel te bestrijden (stemming)

Verslag over de evaluatie van de externe aspecten van de werking en het beheer van de douane als instrument om de handel te bevorderen en de illegale handel te bestrijden [2016/2075(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0208)


7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:


Aanbeveling Cristian Dan Preda - A8-0169/2017
Monica Macovei

Verslag Sabine Verheyen - A8-0178/2017
Monica Macovei, Adam Szejnfeld, Diane James, Maria Grapini, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský en Steven Woolfe

Verslag Julia Pitera - A8-0159/2017
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Diane James, Jiří Pospíšil en Seán Kelly

Verslag Biljana Borzan - A8-0175/2017
Momchil Nekov, Urszula Krupa, Anna Maria Corazza Bildt, Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Franc Bogovič, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Frédérique Ries, Tomáš Zdechovský en Seán Kelly

Verslag Tiziana Beghin - A8-0162/2017
Adam Szejnfeld, Diane James, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský en Steven Woolfe.


8. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Frédérique Ries heeft laten weten dat zij niet aan de elektronische stemmingen noch aan de hoofdelijke stemmingen heeft kunnen deelnemen omdat zij haar stemkaart niet bij zich had.


(De vergadering wordt om 13.35 uur onderbroken en om 15.20 uur hervat.)

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


10. EU-strategie inzake Syrië (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: EU-strategie inzake Syrië (2017/2654(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Arnaud Danjean, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Udo Voigt, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, ook over de organisatie van het debat, en die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Eleftherios Synadinos, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, James Carver, Edouard Ferrand, Lampros Fountoulis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill, Anders Primdahl Vistisen, Ivo Vajgl, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Udo Voigt, David McAllister, Eugen Freund, Bas Belder, Urmas Paet, Jaromír Kohlíček, Elmar Brok en Francisco Assis.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Miguel Viegas, László Tőkés, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Stanislav Polčák, Lynn Boylan, Lorenzo Cesa, Javi López, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Ruža Tomašić, Lars Adaktusson, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrea Cozzolino, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir en Michaela Šojdrová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Julie Ward, Notis Marias, Jean-Paul Denanot, Georgios Epitideios, Branislav Škripek, Nicola Caputo, Csaba Sógor en Costas Mavrides.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.11 van de notulen van 18.5.2017.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter


11. De situatie van christenen in het Midden-Oosten (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie van christenen in het Midden-Oosten (2017/2686(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Arne Lietz, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, en Franz Obermayr, namens de ENF-Fractie.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Ryszard Antoni Legutko, Beatriz Becerra Basterrechea, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Eleftherios Synadinos, Michèle Alliot-Marie, Javi López, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Mario Borghezio, Lars Adaktusson, Marlene Mizzi, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, György Hölvényi, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, László Tőkés, Laima Liucija Andrikienė, Lefteris Christoforou en Marisa Matias.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Seán Kelly, Notis Marias en Anna Záborská.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Het debat wordt gesloten.


12. Het vluchtelingenkamp van Dadaab (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Het vluchtelingenkamp van Dadaab (2017/2687(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Marina Albiol Guzmán, Fabio Massimo Castaldo, Pier Antonio Panzeri, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Noichl en Julie Ward.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.13 van de notulen van 18.5.2017.


13. Tenuitvoerlegging van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad, met name wat betreft de vervolging van (vermeende) homoseksuele mannen in Tsjetsjenië, Rusland (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000039/2017) van Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein en Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Ian Duncan, namens de ECR-Fractie aan de Commissie (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid): Tenuitvoerlegging van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad, met name in verband met de vervolging van (vermeende) homoseksuele mannen in Tsjetsjenië, Rusland (2017/2688(RSP)) (B8-0219/2017)

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Malin Björk, Petras Auštrevičius en Mark Demesmaeker lichten de vraag toe.

Christos Stylianides (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Fredrick Federley, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Heidi Hautala, Tanja Fajon, Hilde Vautmans, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Karima Delli, Sylvie Guillaume, Terry Reintke, Daniele Viotti, Seb Dance, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică en Marc Tarabella.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Elly Schlein, Beatriz Becerra Basterrechea en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.15 van de notulen van 18.5.2017.


14. De situatie in Moldavië (debat)

Verklaring van de Commissie: De situatie in Moldavië (2017/2689(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Andi Cristea, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Marian-Jean Marinescu en Francisco Assis.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Monica Macovei, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Michał Boni, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Andrey Kovatchev en Siegfried Mureşan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

Het debat wordt gesloten.


15. Jaarverslag 2014 over subsidiariteit en evenredigheid (debat)

Verslag over het jaarverslag 2014 over subsidiariteit en evenredigheid [2015/2283(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

Sajjad Karim leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Kazimierz Michał Ujazdowski (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, Mady Delvaux, namens de S&D-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, Marie-Christine Boutonnet, namens de ENF-Fractie, Pavel Svoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneleen Van Bossuyt, Gilles Lebreton, Emil Radev en Jiří Pospíšil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Brian Hayes.

Het woord wordt gevoerd door Notis Marias over het verloop van de "catch the eye"-procedure (de Voorzitter geeft nadere toelichting).

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides en Sajjad Karim.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.2 van de notulen van 17.5.2017.


16. Fintech: de invloed van technologie op de toekomst van de financiële sector (debat)

Verslag over fintech: de invloed van technologie op de toekomst van de financiële sector [2016/2243(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

Cora van Nieuwenhuizen leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Dita Charanzová (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Brian Hayes, namens de PPE-Fractie, Cătălin Sorin Ivan, namens de S&D-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Othmar Karas, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan, Eva Maydell en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis en Cora van Nieuwenhuizen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.3 van de notulen van 17.5.2017.


17. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 603.781/OJME).


18. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.45 uur gesloten.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretaris-generaal

Vicevoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Cofferati, Crowley, Händel, Hazekamp, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski

Juridische mededeling - Privacybeleid