Indeks 
Protokół
PDF 243kWORD 75k
Wtorek, 16 maja 2017 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 3.Urzeczywistnienie relokacji (debata)
 4.Opanowanie globalizacji do 2025 r. (debata)
 5.Wystąpienie przewodniczącego Komisji Unii Afrykańskiej Moussy Fakiego Mahamata
 6.Głosowanie
  
6.1.Protokół do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między UE a Mongolią (przystąpienie Chorwacji) (art. 150 Regulaminu) *** (głosowanie)
  
6.2.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między UE a Bośnią i Hercegowiną (przystąpienie Chorwacji) (art. 150 Regulaminu) *** (głosowanie)
  
6.3.Umowa między UE a Norwegią w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz (art. 150 Regulaminu) *** (głosowanie)
  
6.4.Przystąpienie UE do Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (ICAC) (art. 150 Regulaminu) *** (głosowanie)
  
6.5.Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020 (głosowanie)
  
6.6.Sprawozdanie roczne za rok 2015 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (głosowanie)
  
6.7.Efektywne gospodarowanie zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności (głosowanie)
  
6.8.Ocena zewnętrznych aspektów wyników i zarządzania w zakresie ceł jako narzędzie służące ułatwieniu handlu i zwalczaniu nielegalnego handlu (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Strategia UE na rzecz Syrii (debata)
 11.Sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie (debata)
 12.Obóz dla uchodźców w Dadaab (debata)
 13.Wdrażanie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii (debata)
 14.Sytuacja w Mołdawii (debata)
 15.Sprawozdanie roczne za rok 2014 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (debata)
 16.FinTech: Wpływ technologii na przyszłość sektora finansowego (debata)
 17.Porządek obrad następnego posiedzenia
 18.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodnicząca ogłosiła decyzje szeregu komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu:

-komisje BUDG i ECON, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)). Sprawozdawcy: Udo Bullmann i José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu posłowie lub co najmniej jedna grupa polityczna w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą złożyć do jutra, tj. do środy 17 maja 2017 r., do północy pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.


3. Urzeczywistnienie relokacji (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Urzeczywistnienie relokacji (2017/2685(RSP))

Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Jeroen Lenaers w imieniu grupy PPE, Cécile Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Raymond Finch w imieniu grupy EFDD, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Barbarę Spinelli, Zoltán Balczó, Barbara Kudrycka, Péter Niedermüller, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Lorenzo Fontana, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elly Schlein, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Bodil Valero, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Miltiadis Kyrkos, Branislav Škripek, Hilde Vautmans, Kinga Gál, Juan Fernando López Aguilar, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese i Bernd Kölmel.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Urtasun, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová i Nikos Androulakis.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.14 protokołu z dnia 18.5.2017.


4. Opanowanie globalizacji do 2025 r. (debata)

Oświadczenie Komisji: Opanowanie globalizacji do 2025 r. (2017/2655(RSP))

Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Jeppe Kofod w imieniu grupy S&D, Hans-Olaf Henkel w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Daniel Caspary, Kathleen Van Brempt, Marian Harkin, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Rina Ronja Kari, Petr Mach, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Bernd Lange, João Ferreira, William (The Earl of) Dartmouth, Cristian Dan Preda, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bruna Gollnischa, Agnes Jongerius, Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Tokia Saïfi, Julie Ward, Ramón Luis Valcárcel Siso, Javi López, Maria Spyraki, Emmanuel Maurel, Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Péter Niedermüller i Ska Keller.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias i Maria Grapini.

Głos zabrał Jyrki Katainen.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

5. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Unii Afrykańskiej Moussy Fakiego Mahamata

W godz. 12.05–12.25 przewodniczący Komisji Unii Afrykańskiej Moussa Faki Mahamat wygłosił przemówienie w Parlamencie.

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka chwil w oczekiwaniu na głosowania.)


PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrali::

- Sophia in 't Veld, która zwróciła się o to, by Parlament i Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) zaapelowali do Organizacji Narodów Zjednoczonych o dalsze zapewnianie pełnej ochrony dr. Denisowi Mukwege, laureatowi Nagrody im. Sacharowa w 2014 r. (Przewodniczący przyjął to do wiadomości), i

- Ana Gomes, która zwróciła się o to, by Parlament zainterweniował u władz Meksyku w celu postawienia przed wymiarem sprawiedliwości sprawców zabójstwa dziennikarza Javiera Valdeza Cardenasa, który został zamordowany poprzedniego dnia (Przewodniczący przyjął to do wiadomości).

°
° ° °


6.1. Protokół do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między UE a Mongolią (przystąpienie Chorwacji) (art. 150 Regulaminu) *** (głosowanie)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Mongolią, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [09264/2016 - C8-0455/2016- 2015/0113(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0201)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


6.2. Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między UE a Bośnią i Hercegowiną (przystąpienie Chorwacji) (art. 150 Regulaminu) *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [13824/2016 - C8-0527/2016- 2016/0311(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0202)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


6.3. Umowa między UE a Norwegią w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz (art. 150 Regulaminu) *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014–2020 [13710/2016 - C8-0005/2017- 2016/0322(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0203)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


6.4. Przystąpienie UE do Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (ICAC) (art. 150 Regulaminu) *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (ICAC) [15540/2016 - C8-0024/2017- 2016/0349(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0204)

Wystąpienia

Fernando Ruas (sprawozdawca), przed głosowaniem.


6.5. Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie planu działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020 [2016/2273(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0205)


6.6. Sprawozdanie roczne za rok 2015 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania rocznego za rok 2015 dotyczącego ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych [2016/2097(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Julia Pitera (A8-0159/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0206)


6.7. Efektywne gospodarowanie zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie inicjatywy dotyczącej efektywnego gospodarowania zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności [2016/2223(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0207)


6.8. Ocena zewnętrznych aspektów wyników i zarządzania w zakresie ceł jako narzędzie służące ułatwieniu handlu i zwalczaniu nielegalnego handlu (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące oceny zewnętrznych aspektów wyników i zarządzania w zakresie ceł jako narzędzia służącego ułatwieniu handlu i zwalczaniu nielegalnego handlu [2016/2075(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0208)


7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:


Zalecenie Cristian Dan Preda - A8-0169/2017
Monica Macovei

Sprawozdanie Sabine Verheyen - A8-0178/2017
Monica Macovei, Adam Szejnfeld, Diane James, Maria Grapini, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský i Steven Woolfe

Sprawozdanie Julia Pitera - A8-0159/2017
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Diane James, Jiří Pospíšil i Seán Kelly

Sprawozdanie Biljana Borzan - A8-0175/2017
Momchil Nekov, Urszula Krupa, Anna Maria Corazza Bildt, Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Franc Bogovič, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Frédérique Ries, Tomáš Zdechovský i Seán Kelly

Sprawozdanie Tiziana Beghin - A8-0162/2017
Adam Szejnfeld, Diane James, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský i Steven Woolfe.


8. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Frédérique Ries zgłosiła, że ponieważ nie miała swojej karty do głosowania, nie mogła uczestniczyć w głosowaniach elektronicznych ani w głosowaniach imiennych.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.35 i wznowione o godz. 15.20.)

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


10. Strategia UE na rzecz Syrii (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Strategia UE na rzecz Syrii (2017/2654(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Arnaud Danjean w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Uda Voigta, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, która wypowiedziała się na temat organizacji debaty i odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Eleftheriosa Synadinosa, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, James Carver, Edouard Ferrand, Lampros Fountoulis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill, Anders Primdahl Vistisen, Ivo Vajgl, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Udo Voigt, David McAllister, Eugen Freund, Bas Belder, Urmas Paet, Jaromír Kohlíček, Elmar Brok i Francisco Assis.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Miguel Viegas, László Tőkés, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stanislava Polčáka, Lynn Boylan, Lorenzo Cesa, Javi López, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Ruža Tomašić, Lars Adaktusson, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrea Cozzolino, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir i Michaela Šojdrová.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Julie Ward, Notis Marias, Jean-Paul Denanot, Georgios Epitideios, Branislav Škripek, Nicola Caputo, Csaba Sógor i Costas Mavrides.

Głos zabrała Federica Mogherini.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.11 protokołu z dnia 18.5.2017.

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka chwil)

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący


11. Sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie (2017/2686(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Arne Lietz w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Margot Parker w imieniu grupy EFDD i Franz Obermayr w imieniu grupy ENF.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Bruno Gollnisch niezrzeszony, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Ryszard Antoni Legutko, Beatriz Becerra Basterrechea, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Eleftherios Synadinos, Michèle Alliot-Marie, Javi López, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Mario Borghezio, Lars Adaktusson, Marlene Mizzi, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, György Hölvényi, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, László Tőkés, Laima Liucija Andrikienė, Lefteris Christoforou i Marisa Matias.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Seán Kelly, Notis Marias i Anna Záborská.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.


12. Obóz dla uchodźców w Dadaab (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Obóz dla uchodźców w Dadaab (2017/2687(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Mariya Gabriel w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Marina Albiol Guzmán, Fabio Massimo Castaldo, Pier Antonio Panzeri, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Noichl i Julie Ward.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.13 protokołu z dnia 18.5.2017.


13. Wdrażanie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000039/2017), które skierowali Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein i Pier Antonio Panzeri, w imieniu grupy S&D, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms i Heidi Hautala, w imieniu grupy Verts/ALE, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán i Gabriele Zimmer, w imieniu grupy GUE/NGL, Marietje Schaake, w imieniu grupy ALDE, Ian Duncan, w imieniu grupy ECR, do Komisji (wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa): Wdrażanie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn (uważanych za) gejów w Czeczenii (Rosja) (2017/2688(RSP)) (B8-0219/2017)

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Malin Björk, Petras Auštrevičius i Mark Demesmaeker rozwinęli pytanie.

Christos Stylianides (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Anna Maria Corazza Bildt w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Fredrick Federley w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Margot Parker w imieniu grupy EFDD, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Heidi Hautala, Tanja Fajon, Hilde Vautmans, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Karima Delli, Sylvie Guillaume, Terry Reintke, Daniele Viotti, Seb Dance, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică i Marc Tarabella.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Elly Schlein, Beatriz Becerra Basterrechea i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.15 protokołu z dnia 18.5.2017.


14. Sytuacja w Mołdawii (debata)

Oświadczenie Komisji: Sytuacja w Mołdawii (2017/2689(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Andi Cristea w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Marian-Jean Marinescu i Francisco Assis.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Monica Macovei, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Michał Boni, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Andrey Kovatchev i Siegfried Mureşan.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Jiří Pospíšil.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Debata została zamknięta.


15. Sprawozdanie roczne za rok 2014 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2014 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności [2015/2283(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

Sajjad Karim przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Głos zabrali: Kazimierz Michał Ujazdowski (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Mady Delvaux w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL, Marie-Christine Boutonnet w imieniu grupy ENF, Pavel Svoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneleen Van Bossuyt, Gilles Lebreton, Emil Radev i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Brian Hayes.

Głos zabrał Notis Marias w sprawie przebiegu procedury zgłoszeń z sali (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Głos zabrali: Christos Stylianides i Sajjad Karim.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.2 protokołu z dnia 17.5.2017.


16. FinTech: Wpływ technologii na przyszłość sektora finansowego (debata)

Sprawozdanie w sprawie FinTech: wpływu technologii na przyszłość sektora finansowego [2016/2243(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

Cora van Nieuwenhuizen przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Dita Charanzová (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Brian Hayes w imieniu grupy PPE, Cătălin Sorin Ivan w imieniu grupy S&D, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Othmar Karas, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan, Eva Maydell i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis i Cora van Nieuwenhuizen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.3 protokołu z dnia 17.5.2017.


17. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 603.781/OJME).


18. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.45.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Cofferati, Crowley, Händel, Hazekamp, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności