Kazalo 
Zapisnik
PDF 235kWORD 74k
Torek, 16. maj 2017 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 3.Kako do uresničitve načrta o premestitvah (razprava)
 4.Obvladovanje globalizacije do leta 2025 (razprava)
 5.Govor Moussaja Fakija Mahamata, predsednika komisije Afriške unije
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Protokol k Okvirnemu sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Mongolijo (pristop Hrvaške) (člen 150 Poslovnika) *** (glasovanje)
  
6.2.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med EU in Bosno in Hercegovino (pristop Hrvaške) (člen 150 Poslovnika) *** (glasovanje)
  
6.3.Sporazum med EU in Norveško o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov (člen 150 Poslovnika) *** (glasovanje)
  
6.4.Pristop EU k Mednarodnemu svetovalnemu odboru za bombaž (ICAC) (člen 150 Poslovnika) *** (glasovanje)
  
6.5.Evropski akcijski načrt za e-upravo za obdobje 2016–2020 (glasovanje)
  
6.6.Letno poročilo za leto 2015 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam (glasovanje)
  
6.7.Učinkovita raba virov: zmanjšanje živilskih odpadkov, izboljšanje varnosti hrane (glasovanje)
  
6.8.Ocena zunanjih vidikov učinkovitosti in upravljanja carinskih služb kot orodja za spodbujanje trgovine in boj proti nezakoniti trgovini (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanj
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Strategija EU za Sirijo (razprava)
 11.Položaj kristjanov na Bližnjem vzhodu (razprava)
 12.Begunsko taborišče Dadab (razprava)
 13.Izvajanje smernic Sveta za LGBTI, zlasti v zvezi s preganjanjem (domnevnih) istospolno usmerjenih moških v Čečeniji, Rusiji (razprava)
 14.Razmere v Moldaviji (razprava)
 15.Letno poročilo o subsidiarnosti in sorazmernosti za leto 2014 (razprava)
 16.Finančna tehnologija: vpliv tehnologije na prihodnost finančnega sektorja (razprava)
 17.Dnevni red naslednje seje
 18.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 9.00.


2. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)

Predsednica je obvestila, da je prejela več odločitev odborov za začetek medinstitucionalnih pogajanj v skladu s členom 69c(1) Poslovnika:

-odbora BUDG in ECON, na podlagi poročila o predlogu uredbeEvropskeg parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) 2015/1017 v zvezi s podaljšanjem Evropskega sklada za strateške naložbe ter uvedbo tehničnih izboljšav za ta sklad in Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)). Poročevalca: Udo Bullmann in José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, pred polnočjo jutrišnjega dne, 17. maja 2017, pisno zahtevajo glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.


3. Kako do uresničitve načrta o premestitvah (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Kako do uresničitve načrta o premestitvah (2017/2685(RSP))

Dimitris Avramopoulos (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Jeroen Lenaers v imenu skupine PPE, Cécile Kashetu Kyenge v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Angelika Mlinar v imenu skupine ALDE, Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Raymond Finch v imenu skupine EFDD, Auke Zijlstra v imenu skupine ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Barbara Spinelli, Zoltán Balczó, Barbara Kudrycka, Péter Niedermüller, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Lorenzo Fontana, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elly Schlein, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Bodil Valero, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Branislav Škripek, Hilde Vautmans, Kinga Gál, Juan Fernando López Aguilar, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese in Bernd Kölmel.

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Urtasun, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová in Nikos Androulakis.

Govoril je Dimitris Avramopoulos.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Predlogi resolucije, ki so bili vloženi v skladu s členom 123(2) poslovnika, bodo objavljeni naknadno

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.14 zapisnika z dne 18.5.2017.


4. Obvladovanje globalizacije do leta 2025 (razprava)

Izjava Komisije: Obvladovanje globalizacije do leta 2025 (2017/2655(RSP))

Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Françoise Grossetête v imenu skupine PPE, Jeppe Kofod v imenu skupine S&D, Hans-Olaf Henkel v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD, Edouard Ferrand v imenu skupine ENF, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, Daniel Caspary, Kathleen Van Brempt, Marian Harkin, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Rina Ronja Kari, Petr Mach, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Bernd Lange, João Ferreira, William (The Earl of) Dartmouth, Cristian Dan Preda, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bruno Gollnisch, Agnes Jongerius, Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Tokia Saïfi, Julie Ward, Ramón Luis Valcárcel Siso, Javi López, Maria Spyraki, Emmanuel Maurel, Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Péter Niedermüller in Ska Keller.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias in Maria Grapini.

Govoril je Jyrki Katainen.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

5. Govor Moussaja Fakija Mahamata, predsednika komisije Afriške unije

Moussa Faki Mahamat, predsednik komisije Afriške unije, je imel od 12.05 do 12.25 govor pred Parlamentom.

(Seja se je pred začetkom glasovanja za trenutek prekinila.)


PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

°
° ° °

Govorili sta:

- Sophia in 't Veld, ki je zahtevala, da Parlament in Federica Mogherini (podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) posredujeta pri Organizaciji združenih narodov, da bi ta še naprej zagotavljala popolno zaščito dr. Denisa Mukwegeja, dobitnika nagrade Sharova leta 2014 (predsednik je vzel na znanje), in

- Ana Gomes, ki je zahtevala, da Parlament posreduje pri mehiških oblasteh, da bi se pred sodišče privedli storilci umora novinarja Javierja Valdeza Cardenasa, ki je bil ubit včeraj (predsednik je vzel na znanje).

°
° ° °


6.1. Protokol k Okvirnemu sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Mongolijo (pristop Hrvaške) (člen 150 Poslovnika) *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije in njenih držav članic, Protokola k Okvirnemu sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Mongolijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji [09264/2016 - C8-0455/2016- 2015/0113(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0201)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


6.2. Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med EU in Bosno in Hercegovino (pristop Hrvaške) (člen 150 Poslovnika) *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije in njenih držav članic, Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji [13824/2016 - C8-0527/2016- 2016/0311(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0202)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


6.3. Sporazum med EU in Norveško o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov (člen 150 Poslovnika) *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020 [13710/2016 - C8-0005/2017- 2016/0322(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0203)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


6.4. Pristop EU k Mednarodnemu svetovalnemu odboru za bombaž (ICAC) (člen 150 Poslovnika) *** (glasovanje)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o pristopu Evropske unije k Mednarodnemu svetovalnemu odboru za bombaž (ICAC) [15540/2016 - C8-0024/2017- 2016/0349(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0204)

Govori

Fernando Ruas (poročevalec) pred glasovanjem.


6.5. Evropski akcijski načrt za e-upravo za obdobje 2016–2020 (glasovanje)

Poročilo o evropskem akcijskem načrtu za e-upravo za obdobje 2016–2020 [2016/2273(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0205)


6.6. Letno poročilo za leto 2015 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu za leto 2015 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam [2016/2097(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Julia Pitera (A8-0159/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0206)


6.7. Učinkovita raba virov: zmanjšanje živilskih odpadkov, izboljšanje varnosti hrane (glasovanje)

Poročilo o pobudi za učinkovito rabo virov: zmanjšanje živilskih odpadkov, izboljšanje varnosti hrane [2016/2223(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0207)


6.8. Ocena zunanjih vidikov učinkovitosti in upravljanja carinskih služb kot orodja za spodbujanje trgovine in boj proti nezakoniti trgovini (glasovanje)

Poročilo o oceni zunanjih vidikov učinkovitosti in upravljanja carinskih služb kot orodja za spodbujanje trgovine in boj proti nezakoniti trgovini [2016/2075(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0208)


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:


Priporočilo: Cristian Dan Preda - A8-0169/2017
Monica Macovei

Poročilo: Sabine Verheyen - A8-0178/2017
Monica Macovei, Adam Szejnfeld, Diane James, Maria Grapini, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský in Steven Woolfe

Poročilo: Julia Pitera - A8-0159/2017
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Diane James, Jiří Pospíšil in Seán Kelly

Poročilo: Biljana Borzan - A8-0175/2017
Momchil Nekov, Urszula Krupa, Anna Maria Corazza Bildt, Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Franc Bogovič, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Frédérique Ries, Tomáš Zdechovský in Seán Kelly

Poročilo: Tiziana Beghin - A8-0162/2017
Adam Szejnfeld, Diane James, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský in Steven Woolfe.


8. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

°
° ° °

Frédérique Ries je povedala, da ni mogla sodelovati ne pri elektronskem ne pri poimenskem glasovanju, ker med glasovanjem ni imela kartice.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.35, se je nadaljevala ob 15.20.)

PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik

9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


10. Strategija EU za Sirijo (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Strategija EU za Sirijo (2017/2654(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podal izjavo.

Govorili so Arnaud Danjean v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Udo Voigt, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, prav tako o organiziranosti razprave, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Eleftherios Synadinos, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, James Carver, Edouard Ferrand, Lampros Fountoulis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill, Anders Primdahl Vistisen, Ivo Vajgl, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Udo Voigt, David McAllister, Eugen Freund, Bas Belder, Urmas Paet, Jaromír Kohlíček, Elmar Brok in Francisco Assis.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Miguel Viegas, László Tőkés, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Stanislav Polčák, Lynn Boylan, Lorenzo Cesa, Javi López, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Ruža Tomašić, Lars Adaktusson, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrea Cozzolino, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir in Michaela Šojdrová.

Po postopku "catch the eye" so govorili Julie Ward, Notis Marias, Jean-Paul Denanot, Georgios Epitideios, Branislav Škripek, Nicola Caputo, Csaba Sógor in Costas Mavrides.

Govorila je Federica Mogherini.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.11 zapisnika z dne 18.5.2017.

((Seja je bila za nekaj trenutkov prekinjena)

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik


11. Položaj kristjanov na Bližnjem vzhodu (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Položaj kristjanov na Bližnjem vzhodu (2017/2686(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Arne Lietz v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Margot Parker v imenu skupine EFDD, in Franz Obermayr v imenu skupine ENF.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Bruno Gollnisch samostojni poslanec, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Ryszard Antoni Legutko, Beatriz Becerra Basterrechea, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Eleftherios Synadinos, Michèle Alliot-Marie, Javi López, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Mario Borghezio, Lars Adaktusson, Marlene Mizzi, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, György Hölvényi, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, László Tőkés, Laima Liucija Andrikienė, Lefteris Christoforou in Marisa Matias.

Po postopku "catch the eye" so govorili Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Seán Kelly, Notis Marias in Anna Záborská.

Govorila je Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.


12. Begunsko taborišče Dadab (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Begunsko taborišče Dadab (2017/2687(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Mariya Gabriel v imenu skupine PPE, Elena Valenciano v imenu skupine S&D, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, James Carver v imenu skupine EFDD, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Marina Albiol Guzmán, Fabio Massimo Castaldo, Pier Antonio Panzeri, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Noichl in Julie Ward.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govoril je Christos Stylianides.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.13 zapisnika z dne 18.5.2017.


13. Izvajanje smernic Sveta za LGBTI, zlasti v zvezi s preganjanjem (domnevnih) istospolno usmerjenih moških v Čečeniji, Rusiji (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000039/2017), ki so ga postavili Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein in Pier Antonio Panzeri, v imenu skupine S&D, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms in Heidi Hautala, v imenu skupine Verts/ALE, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán in Gabriele Zimmer, v imenu skupine GUE/NGL, Marietje Schaake, v imenu skupine ALDE, Ian Duncan, v imenu skupine ECR, Komisiji (podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko): Izvajanje smernic Sveta za LGBTI, zlasti v zvezi s preganjanjem (domnevnih) istospolno usmerjenih moških v Čečeniji, Rusiji (2017/2688(RSP)) (B8-0219/2017)

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Malin Björk, Petras Auštrevičius in Mark Demesmaeker so predstavili vprašanje.

Christos Stylianides (član Komisije)je v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko odgovoril na vprašanje.

Govorili so Anna Maria Corazza Bildt v imenu skupine PPE, Elena Valenciano v imenu skupine S&D, Fredrick Federley v imenu skupine ALDE, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Margot Parker v imenu skupine EFDD, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Heidi Hautala, Tanja Fajon, Hilde Vautmans, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Karima Delli, Sylvie Guillaume, Terry Reintke, Daniele Viotti, Seb Dance, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică in Marc Tarabella.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Elly Schlein, Beatriz Becerra Basterrechea in Fabio Massimo Castaldo.

Govoril je Christos Stylianides.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 128(5) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.15 zapisnika z dne 18.5.2017.


14. Razmere v Moldaviji (razprava)

Izjava Komisije: Razmere v Moldaviji (2017/2689(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Andi Cristea v imenu skupine S&D, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR, Petras Auštrevičius v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Janusz Korwin-Mikke samostojni poslanec, Marian-Jean Marinescu in Francisco Assis.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Monica Macovei, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Michał Boni, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Andrey Kovatchev in Siegfried Mureşan.

Po postopku "catch the eye" je govoril Jiří Pospíšil.

Govoril je Christos Stylianides.

Razprava se je zaključila.


15. Letno poročilo o subsidiarnosti in sorazmernosti za leto 2014 (razprava)

Poročilo o letnem poročilu o subsidiarnosti in sorazmernosti za leto 2014 [2015/2283(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

Sajjad Karim je predstavil poročilo.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Govorili so Kazimierz Michał Ujazdowski (pripravljavec mnenja odbora AFCO), Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE, Mady Delvaux v imenu skupine S&D, Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Pavel Telička v imenu skupine ALDE, Kostas Chrysogonos v imenu skupine GUE/NGL, Marie-Christine Boutonnet v imenu skupine ENF, Pavel Svoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneleen Van Bossuyt, Gilles Lebreton, Emil Radev in Jiří Pospíšil.

Po postopku "catch the eye" je govoril Brian Hayes.

Govoril je Notis Marias o poteku postopka "catch the eye" (predsednik je dal podrobna pojasnila).

Govorili so Christos Stylianides in Sajjad Karim.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.2 zapisnika z dne 17.5.2017.


16. Finančna tehnologija: vpliv tehnologije na prihodnost finančnega sektorja (razprava)

Poročilo o finančni tehnologiji: vpliv tehnologije na prihodnost finančnega sektorja [2016/2243(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

Cora van Nieuwenhuizen je predstavila poročilo.

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so Dita Charanzová (pripravljavka mnenja odbora IMCO), Brian Hayes v imenu skupine PPE, Cătălin Sorin Ivan v imenu skupine S&D, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, David Coburn v imenu skupine EFDD, Othmar Karas, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan, Eva Maydell in Seán Kelly.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govorila sta Valdis Dombrovskis in Cora van Nieuwenhuizen.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.3 zapisnika z dne 17.5.2017.


17. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 603.781/OJME).


18. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.45.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Cofferati, Crowley, Händel, Hazekamp, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov