Index 
Protokoll
PDF 239kWORD 73k
Tisdagen den 16 maj 2017 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 3.Få omplaceringen att fungera (debatt)
 4.Utnyttja globaliseringen fram till 2025 (debatt)
 5.Anförande av Moussa Faki Mahamat, ordförande för Afrikanska unionens kommission
 6.Omröstning
  
6.1.Protokollet till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Mongoliet (p.g.a. Kroatiens anslutning) (artikel 150 i arbetsordningen) *** (omröstning)
  
6.2.Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Bosnien och Hercegovina (p.g.a. Kroatiens anslutning) (artikel 150 i arbetsordningen) *** (omröstning)
  
6.3.Avtalet mellan EU och Norge om kompletterande bestämmelser till instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering (artikel 150 i arbetsordningen) *** (omröstning)
  
6.4.EU:s anslutning till Internationella rådgivande kommittén för bomull (ICAC) (artikel 150 i arbetsordningen) *** (omröstning)
  
6.5.EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016–2020 (omröstning)
  
6.6.Årsrapporten för 2015 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (omröstning)
  
6.7.Resurseffektivitet: mindre livsmedelsavfall, större livsmedelssäkerhet (omröstning)
  
6.8.Utvärderingen av externa aspekter av tullens arbete och förvaltning som ett verktyg för att underlätta handel och bekämpa olaglig handel (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.EU:s strategi för Syrien (debatt)
 11.Situationen för kristna i Mellanöstern (debatt)
 12.Flyktinglägret i Dadaab (debatt)
 13.Genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodade) homosexuella män i Tjetjenien (debatt)
 14.Situationen i Moldavien (debatt)
 15.Årsrapporten 2014 om subsidiaritet och proportionalitet (debatt)
 16.Finansteknik: teknikens inverkan på finanssektorns framtid (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att flera utskott beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen:

-utskotten BUDG och ECON, baserat på betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 2015/1017 vad gäller förlängningen av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar liksom införandet av tekniska förstärkningar av den fonden och Europeiska centrumet för investeringsrådgivning (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)). föredragande Udo Bullmann och José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen kan ett antal ledamöter som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före onsdagen den 17 maj 2017 vid midnatt, att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.


3. Få omplaceringen att fungera (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Få omplaceringen att fungera (2017/2685(RSP))

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Jeroen Lenaers för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Raymond Finch för EFDD-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Barbara Spinelli, Zoltán Balczó, Barbara Kudrycka, Péter Niedermüller, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Lorenzo Fontana, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elly Schlein, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Bodil Valero, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Branislav Škripek, Hilde Vautmans, Kinga Gál, Juan Fernando López Aguilar, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese och Bernd Kölmel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Urtasun, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová och Nikos Androulakis.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.14 i protokollet av den 18.5.2017.


4. Utnyttja globaliseringen fram till 2025 (debatt)

Uttalande av kommissionen: Utnyttja globaliseringen fram till 2025 (2017/2655(RSP))

Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Jeppe Kofod för S&D-gruppen, Hans-Olaf Henkel för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Daniel Caspary, Kathleen Van Brempt, Marian Harkin, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, Rina Ronja Kari, Petr Mach, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Bernd Lange, João Ferreira, William (The Earl of) Dartmouth, Cristian Dan Preda, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bruno Gollnisch, Agnes Jongerius, Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Tokia Saïfi, Julie Ward, Ramón Luis Valcárcel Siso, Javi López, Maria Spyraki, Emmanuel Maurel, Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Péter Niedermüller och Ska Keller.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias och Maria Grapini.

Talare: Jyrki Katainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

5. Anförande av Moussa Faki Mahamat, ordförande för Afrikanska unionens kommission

Från kl. 12.05 till kl. 12.25 höll Moussa Faki Mahamat, ordförande för Afrikanska unionens kommission, ett anförande för parlamentet.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)


ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

°
° ° °

Talare::

- Sophia in 't Veld, som begärde att parlamentet och Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) skulle uppmana FN att fortsätta att grantera ett fullständigt skydd för dr Denis Mukwege, Sacharovpristagare 2014 (talmannen noterade detta), och

- Ana Gomes, som begärde att parlamentet skulle uppmana de mexikanska myndigheterna att överlämna förövarna av mordet på journalisten Javier Valdez Cardenas, som mördades i går, till rättvisan (talmannen noterade detta).

°
° ° °


6.1. Protokollet till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Mongoliet (p.g.a. Kroatiens anslutning) (artikel 150 i arbetsordningen) *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [09264/2016 - C8-0455/2016- 2015/0113(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0201)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


6.2. Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Bosnien och Hercegovina (p.g.a. Kroatiens anslutning) (artikel 150 i arbetsordningen) *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [13824/2016 - C8-0527/2016- 2016/0311(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0202)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


6.3. Avtalet mellan EU och Norge om kompletterande bestämmelser till instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering (artikel 150 i arbetsordningen) *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan unionen och Konungariket Norge om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som är en del av fonden för inre säkerhet, för perioden 2014–2020 [13710/2016 - C8-0005/2017- 2016/0322(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0203)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


6.4. EU:s anslutning till Internationella rådgivande kommittén för bomull (ICAC) (artikel 150 i arbetsordningen) *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till Internationella rådgivande kommittén för bomull (ICAC) [15540/2016 - C8-0024/2017- 2016/0349(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0204)

Inlägg:

Fernando Ruas (föredragande), före omröstningen.


6.5. EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016–2020 (omröstning)

Betänkande om EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016–2020 [2016/2273(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0205)


6.6. Årsrapporten för 2015 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (omröstning)

Betänkande om årsrapporten för 2015 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier [2016/2097(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Julia Pitera (A8-0159/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0206)


6.7. Resurseffektivitet: mindre livsmedelsavfall, större livsmedelssäkerhet (omröstning)

Betänkande om initiativet om resurseffektivitet: mindre livsmedelsavfall, större livsmedelssäkerhet [2016/2223(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0207)


6.8. Utvärderingen av externa aspekter av tullens arbete och förvaltning som ett verktyg för att underlätta handel och bekämpa olaglig handel (omröstning)

Betänkande om utvärderingen av externa aspekter av tullens arbete och förvaltning som ett verktyg för att underlätta handel och bekämpa olaglig handel [2016/2075(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0208)


7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:


Rekommendation Cristian Dan Preda - A8-0169/2017
Monica Macovei

Betänkande Sabine Verheyen - A8-0178/2017
Monica Macovei, Adam Szejnfeld, Diane James, Maria Grapini, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský och Steven Woolfe

Betänkande Julia Pitera - A8-0159/2017
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Diane James, Jiří Pospíšil och Seán Kelly

Betänkande Biljana Borzan - A8-0175/2017
Momchil Nekov, Urszula Krupa, Anna Maria Corazza Bildt, Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Franc Bogovič, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Frédérique Ries, Tomáš Zdechovský och Seán Kelly

Betänkande Tiziana Beghin - A8-0162/2017
Adam Szejnfeld, Diane James, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský och Steven Woolfe.


8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Frédérique Ries meddelade att han, eftersom han inte hade sitt röstkort, varken hade kunnat delta i de elektroniska omröstningarna eller i omröstningarna med namnupprop.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.35 och återupptogs kl. 15.20.)

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


10. EU:s strategi för Syrien (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: EU:s strategi för Syrien (2017/2654(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Arnaud Danjean för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Udo Voigt, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, även om hur debatten var organiserad, och som även besvarade en fråga ("blått kort") från Eleftherios Synadinos, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, James Carver, Edouard Ferrand, Lampros Fountoulis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill, Anders Primdahl Vistisen, Ivo Vajgl, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Udo Voigt, David McAllister, Eugen Freund, Bas Belder, Urmas Paet, Jaromír Kohlíček, Elmar Brok och Francisco Assis.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Miguel Viegas, László Tőkés, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Stanislav Polčák, Lynn Boylan, Lorenzo Cesa, Javi López, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Ruža Tomašić, Lars Adaktusson, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrea Cozzolino, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir och Michaela Šojdrová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julie Ward, Notis Marias, Jean-Paul Denanot, Georgios Epitideios, Branislav Škripek, Nicola Caputo, Csaba Sógor och Costas Mavrides.

Talare: Federica Mogherini.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.11 i protokollet av den 18.5.2017.

(Plenarsammanträdet avbröts en kort stund)

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman


11. Situationen för kristna i Mellanöstern (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen för kristna i Mellanöstern (2017/2686(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Arne Lietz för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, och Franz Obermayr för ENF-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Bruno Gollnisch, grupplös, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Ryszard Antoni Legutko, Beatriz Becerra Basterrechea, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Eleftherios Synadinos, Michèle Alliot-Marie, Javi López, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Mario Borghezio, Lars Adaktusson, Marlene Mizzi, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, György Hölvényi, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, László Tőkés, Laima Liucija Andrikienė, Lefteris Christoforou och Marisa Matias.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Seán Kelly, Notis Marias och Anna Záborská.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


12. Flyktinglägret i Dadaab (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Flyktinglägret i Dadaab (2017/2687(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Mariya Gabriel för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Marina Albiol Guzmán, Fabio Massimo Castaldo, Pier Antonio Panzeri, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Noichl och Julie Ward.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Christos Stylianides.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.13 i protokollet av den 18.5.2017.


13. Genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodade) homosexuella män i Tjetjenien (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000039/2017) från Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms och Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán och Gabriele Zimmer, för GUE/NGL-gruppen, Marietje Schaake, för ALDE-gruppen, Ian Duncan, för ECR-gruppen till kommissionen (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik): Genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodade) homosexuella män i Tjetjenien (Ryssland) (2017/2688(RSP)) (B8-0219/2017)

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Malin Björk, Petras Auštrevičius och Mark Demesmaeker utvecklade frågan.

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen), för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, besvarade frågan.

Talare: Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Fredrick Federley för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Heidi Hautala, Tanja Fajon, Hilde Vautmans, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Karima Delli, Sylvie Guillaume, Terry Reintke, Daniele Viotti, Seb Dance, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică och Marc Tarabella.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Elly Schlein, Beatriz Becerra Basterrechea och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Christos Stylianides.

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.15 i protokollet av den 18.5.2017.


14. Situationen i Moldavien (debatt)

Uttalande av kommissionen: Situationen i Moldavien (2017/2689(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Andi Cristea för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Marian-Jean Marinescu och Francisco Assis.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Monica Macovei, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Michał Boni, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Andrey Kovatchev och Siegfried Mureşan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Årsrapporten 2014 om subsidiaritet och proportionalitet (debatt)

Betänkande om årsrapporten 2014 om subsidiaritet och proportionalitet [2015/2283(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

Sajjad Karim redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: Kazimierz Michał Ujazdowski (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Mady Delvaux för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, Marie-Christine Boutonnet för ENF-gruppen, Pavel Svoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneleen Van Bossuyt, Gilles Lebreton, Emil Radev och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Brian Hayes.

Talare: Notis Marias om hur ögonkontaktsförfarandet tillämpades (talmannen gav förklarande information).

Talare: Christos Stylianides och Sajjad Karim.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 17.5.2017.


16. Finansteknik: teknikens inverkan på finanssektorns framtid (debatt)

Betänkande om finansteknik: teknikens inverkan på finanssektorns framtid [2016/2243(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

Cora van Nieuwenhuizen redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Dita Charanzová (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Brian Hayes för PPE-gruppen, Cătălin Sorin Ivan för S&D-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Othmar Karas, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan, Eva Maydell och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Valdis Dombrovskis och Cora van Nieuwenhuizen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 17.5.2017.


17. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 603.781/OJME).


18. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.45.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Cofferati, Crowley, Händel, Hazekamp, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy