Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

4. Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000038/2017) που κατέθεσε ο Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων για τη διά βίου μάθηση (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 15 Μαΐου 2017 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.5.2017).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017).

Ψηφοφορία: σημείο 10.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.5.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου