Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

5. Κατάσταση στην Ουγγαρία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Επιτροπής: Κατάσταση στην Ουγγαρία (2017/2656(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 26 Απριλίου 2017 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.4.2017).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller και Silvia Costa, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in ‘t Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck και Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Δημήτριος Παπαδημούλης, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez και Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Judith Sargentini, Ska Keller, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Michèle Rivasi, Igor Šoltes, Jakop Dalunde και Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017);

—   Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία (2017/2656(RSP)) (B8-0296/2017).

Ψηφοφορία: σημείο 10.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.5.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου