Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 17 maja 2017 r. - Strasburg

5. Sytuacja na Węgrzech (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Sytuacja na Węgrzech (2017/2656(RSP))

Debata odbyła się dnia 26 kwietnia 2017 r. (pkt 14 protokołu z dnia 26.4.2017).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller i Silvia Costa, w imieniu grupy S&D, Sophia in ‘t Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck i Louis Michel, w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez i Miguel Urbán Crespo, w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini, Ska Keller, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Michèle Rivasi, Igor Šoltes, Jakop Dalunde i Sven Giegold, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji na Węgrzech (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017);

—   Manfred Weber w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji na Węgrzech (2017/2656(RSP)) (B8-0296/2017).

Głosowanie: pkt 10.8 protokołu z dnia 17.5.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności