Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 17. mája 2017 - Štrasburg

5. Situácia v Maďarsku (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Situácia v Maďarsku (2017/2656(RSP))

Rozprava sa konala 26. apríla 2017 (bod 14 zápisnice zo dňa 26.4.2017).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller et Silvia Costa, au nom du groupe S&D, Sophia in ‘t Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck et Louis Michel, au nom du groupe ALDE, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez et Miguel Urbán Crespo, au nom du groupe GUE/NGL, Judith Sargentini, Ska Keller, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Michèle Rivasi, Igor Šoltes, Jakop Dalunde et Sven Giegold, au nom du groupe Verts/ALE, o situácii v Maďarsku (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017);

—   Manfred Weber v mene skupiny PPE, o situácii v Maďarsku (2017/2656(RSP)) (B8-0296/2017).

Hlasovanie: bod 10.8 zápisnice zo dňa 17.5.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia