Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 17 май 2017 г. - Страсбург

6. Заключения от заседанието на Европейския съвет от 29 април 2017 г. (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Заключения от заседанието на Европейския съвет от 29 април 2017 г. (2017/2628(RSP))

Donald Tusk (председател на Европейския съвет) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, Raffaele Fitto, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Marcel de Graaff, от името на групата ENF, Steven Woolfe, независим член на ЕП, и Herbert Reul.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Luke Ming Flanagan, за да зададе въпрос „синя карта“ на Herbert Reul, който отговори, Maria João Rodrigues, Ashley Fox, Catherine Bearder, Martina Anderson, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, Alyn Smith, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Janusz Lewandowski, Richard Corbett, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Jens Geier, James Nicholson, Marina Albiol Guzmán, Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel и Elmar Brok.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Diane James, Maria Grapini, Jeppe Kofod, Tibor Szanyi и Jean-Paul Denanot.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Изказаха се: Michel Barnier (главен преговарящ) и Donald Tusk.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност