Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

6. Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (29 Απριλίου 2017) (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (29 Απριλίου 2017) (2017/2628(RSP))

Οι Donald Tusk (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marcel de Graaff, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Steven Woolfe, μη εγγεγραμμένος, και Herbert Reul.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Luke Ming Flanagan για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Herbert Reul, ο οποίος απαντά, Maria João Rodrigues, Ashley Fox, Catherine Bearder, Martina Anderson, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του James Carver, Alyn Smith, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Janusz Lewandowski, Richard Corbett, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Jens Geier, James Nicholson, Marina Albiol Guzmán, Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel και Elmar Brok.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Gesine Meissner, Νεοκλής Συλικιώτης, Γεώργιος Επιτήδειος, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Diane James, Maria Grapini, Jeppe Kofod, Tibor Szanyi και Jean-Paul Denanot.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier (επικεφαλής των διαπραγματεύσεων) και Donald Tusk.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου