Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 17 май 2017 г. - Страсбург

7. Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че е получила искане от страна на групите GUE/NGL, ALDE, EFDD и ECR в съответствие с член 69в, параграф 2 за поставяне на гласуване в Парламента на решението на комисията CULT за започване на междуинституционални преговори въз основа на доклада относно предоставянето на аудио-визуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия (Докладчици: Sabine Verheyen и Petra Kammerevert) (A8-0192/2017), посочено в протокола от понеделник, 15 май 2017 г. (точка 7 от протокола от 15.5.2017 г).

Гласуването на решението на комисията CULT за започване на междуинституционални преговори ще се съостои утре, четвъртък, 18 май 2017 г.

Председателят съобщи, че не е получила никакво искане във връзка с решенията на комисиите INTA, ITRE, IMCO, PECH и LIBE за започване на междуинституционални преговори, посочени в протокола от понеделник, 15 май 2017 г. (точка 7 от протокола от 15.5.2017 г).

Комисиите INTA, ITRE, IMCO, PECH и LIBE следователно могат да започнат преговорите след изтичането на срока, посочен в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.

Правна информация - Политика за поверителност