Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

7. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι παρέλαβε αίτημα για ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο κατ' εφαρμογήν του άρθρου 69 γ παράγραφος 2, από τις Ομάδες GUE/NGL, ALDE, EFDD και ECR επί της απόφασης της επιτροπής CULT να αρχίσει διοργανικές διαπραγματεύσεις βάσει της έκθεσης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς (Συνεισηγήτριες: Sabine Verheyen και Petra Kammerevert) (A8-0192/2017) που ανακοινώθηκε στα Συνοπτικά Πρακτικά της Δευτέρας 15 Μαΐου 2017 (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.5.2017).

Η ψηφοφορία επί της απόφασης της επιτροπής CULT να αρχίσει διοργανικές διαπραγματεύσεις θα διεξαχθεί αύριο, Πέμπτη 18 Μαΐου 2017.

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν παρέλαβε αίτημα όσον αφορά τις αποφάσεις των επιτροπών INTA, ITRE, IMCO, PECH και LIBE να αρχίσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις που ανακοινώθηκαν στα Συνοπτικά Πρακτικά της Δευτέρας 15 Μαΐου 2017 (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.5.2017).

Οι επιτροπές INTA, ITRE, IMCO, PECH και LIBE ήταν συνεπώς σε θέση να αρχίσουν τις διαπραγματεύσεις μετά την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 69 γ παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου